Tạo đợt chuyển từ đơn vị cung ứng (trang quản trị Shopify)

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Đợt chuyển. Tất cả các đợt chuyển của bạn được hiển thị trên trang này.

 2. Nhấp vào Add transfer (Thêm đợt chuyển).

 3. Không bắt buộc: Để thêm đơn vị cung ứng, nhấp vào Chọn nơi gửi trong mục NƠI GỬI, rồi nhấp vào đơn vị cung ứng nơi bạn đặt hàng. Nếu bạn có nhiều địa điểm, các đơn vị cung ứng sẽ được liệt kê trong mục ĐƠN VỊ CUNG ỨNG đằng sau danh sách địa điểm.

 4. Nếu sử dụng nhiều địa điểm, bạn cần chọn địa điểm làm nơi nhận sản phẩm. Trong mục NƠI NHẬN, nhấp vào Select destination (Chọn nơi nhận) rồi chọn địa điểm bạn muốn nhận hàng trong kho.

 5. Trong mục Lô hàng, nhập ngày vào trường Expected arrival (Thời điểm đến dự kiến).

 6. Trong mục Thêm sản phẩm , nhập tên sản phẩm mà bạn muốn thêm vào đợt chuyển hoặc nhấp vào Duyệt để xem danh sách sản phẩm, bộ sưu tập, loại sản phẩm, thẻ và nhà cung cấp của cửa hàng. Chọn sản phẩm và mẫu mã bạn muốn thêm vào đợt chuyển.

 1. Để thêm tất cả các sản phẩm và mẫu mã bạn đã chọn, nhấp vào Thêm vào đợt chuyển.

 2. Trong cột Quantity (Số lượng), nhập số lượng cho mỗi sản phẩm đang chờ nhận từ đơn vị cung ứng.

 3. Không bắt buộc: Trong mục Shipment details (Chi tiết lô hàng), nhập ngày vào trường Expected arrival (Thời điểm đến dự kiến), nhập Mã theo dõi cho lô hàng, rồi chọn Hãng vận chuyển. Hãng vận chuyển có thể được chọn tự động dựa trên mã theo dõi bạn nhập và có thể được điều chỉnh thủ công.

 4. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn chỉ định số tham chiếu hoặc thẻ cho đợt chuyển, hãy nhập số tham chiếu hoặc thẻ đó vào mục Additional details (Thông tin chi tiết bổ sung). Nhấp vào View all tags (Xem tất cả thẻ) để chọn hoặc gỡ thẻ bạn đã dùng trước đây. Nhấp vào Apply changes (Áp dụng thay đổi) khi thẻ bạn muốn thao tác nằm trong mục APPLIED TAGS (THẺ ÁP DỤNG).

 5. Nhấp vào Save transfer (Lưu đợt chuyển).

Sau khi tạo đợt chuyển, bạn có thể xem số lượng hàng chuẩn bị nhập kho trên trang chi tiết sản phẩm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí