Bắt đầu với Mạng lưới giao hàng Shopify

Trước khi bắt đầu sử dụng Mạng lưới giao hàng Shopify, bạn cần chuẩn bị sản phẩm và doanh nghiệp của mình trong Shopify. Chuẩn bị trước sản phẩm trước giúp đảm bảo rằng các trung tâm xử lý đơn hàng đã sẵn sàng tiếp nhận đợt chuyển về, chuẩn bị sẵn sàng sản phẩm của bạn để thực hiện nhanh hơn.

Bắt đầu với Mạng lưới giao hàng Shopify

Nếu bạn mới dùng Mạng lưới giao hàng Shopify, hãy làm theo các bước sau để thiết lập.

  1. Đảm bảo sản phẩm của bạn đủ điều kiện để sử dụng SFN.
  2. Chỉ định SKUmã vạch cho sản phẩm và mẫu mã của bạn.
  3. Tải sản phẩm lên ứng dụng SFN.
  4. Create an inbound transfer (Tạo đợt chuyển về) trong ứng dụng SFN.
  5. Đóng gói và gắn nhãn sản phẩm.
  6. Gửi sản phẩm đến địa điểm Trung tâm xử lý đơn hàng của Shopify.
  7. Thiết lập phí vận chuyển của bạn cho SFN trong mục Vận chuyển của Trang quản trị Shopify.

Nếu muốn thực hiện đơn hàng tại Canada, bạn cần hoàn tất các bước bổ sung. Tìm hiểu thêm về cách bắt đầu với Mạng lưới giao hàng Shopify tại Canada.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí