Tạo đợt chuyển về

Sau khi thêm chi tiết sản phẩm cần thiết, thực hiện theo các bước sau để bắt đầu đợt chuyển hàng trong kho đến một trong những trung tâm xử lý đơn hàng của Shopify.

Hãy nhớ thêm thông tin theo dõi khi tạo đợt chuyển. Nếu bạn không có thông tin theo dõi khi tạo đợt chuyển, hãy nhớ chỉnh sửa đợt chuyển và bổ sung khi có thông tin. Bạn có thể phải chịu thêm chi phí xử lý nếu lô hàng đến nhà kho thuộc Mạng lưới giao hàng Shopify mà không có thông tin theo dõi.

Bạn có thể chuyển lên đến 500 mục hàng cùng một lúc.

Tạo đợt chuyển về

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Mạng lưới giao hàng Shopify.
 2. Nhấp vào Inbound transfers (Đợt chuyển về) > Create inbound transfer (Tạo đợt chuyển về).
 3. Chọn nơi gửi của đợt chuyển.
 4. Không bắt buộc: Để không thay đổi mức hàng trong kho của địa chỉ nơi gửi, bỏ chọn Deduct items from this location's inventory (Trừ các mặt hàng khỏi kho hàng của địa điểm này).
 5. Chọn nơi nhận của đợt chuyển.
 6. Thêm sản phẩm vào đợt chuyển. Để tải lên sản phẩm bằng tệp CSV, tham khảo Tải sản phẩm lên qua tệp CSV.
 7. Nhấp vào Submit inbound transfer (Gửi đợt chuyển về).

Tiếp theo, đóng gói và gắn nhãn đợt chuyển về của bạn.

Thêm đơn vị cung ứng

Thay vì chọn một trong những địa điểm của bạn làm nơi gửi của đợt chuyển, bạn có thể tạo hồ sơ đơn vị cung ứng để sử dụng làm nơi gửi. Sau khi tạo một đơn vị cung ứng, bạn có thể chọn đơn vị đó tại nơi gửi của các đợt chuyển sau này.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Mạng lưới giao hàng Shopify.
 2. Nhấp vào Inbound transfers (Đợt chuyển về) > Create inbound transfer (Tạo đợt chuyển về).
 3. Trong menu thả xuống Origin (Nơi gửi), nhấp vào Add supplier (Thêm đơn vị cung ứng) và thêm thông tin chi tiết của đơn vị cung ứng.
 4. Nhấp vào Save supplier (Lưu đơn vị cung ứng).

Sau khi tạo đơn vị cung ứng, bạn có thể xóa đợt chuyển mới hoặc tiếp tục tạo đợt chuyển về mới.

Sửa thông tin chi tiết của đơn vị cung ứng

Bạn có thể chỉnh sửa thông tin chi tiết của đơn vị cung ứng bằng cách thêm đơn vị cung ứng vào đợt chuyển về mới rồi thay đổi thông tin chi tiết của đơn vị cung ứng. Sau đó, bạn có thể xóa đợt chuyển mới hoặc tiếp tục tạo đợt chuyển về mới.

Sau khi gửi đợt chuyển, không thể chỉnh sửa địa chỉ của đơn vị cung ứng và địa chỉ này sẽ không thay đổi nếu bạn chỉnh sửa địa chỉ đó trên đợt chuyển khác.

Khi thay đổi tên của đơn vị cung ứng, tên của đơn vị cung ứng trong tất cả các đợt chuyển hiện tại sẽ thay đổi.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Mạng lưới giao hàng Shopify.
 2. Nhấp vào Inbound transfers (Đợt chuyển về) > Create inbound transfer (Tạo đợt chuyển về).
 3. Trong menu thả xuống Origin (Nơi gửi), chọn đơn vị cung ứng.
 4. Nhấp vào View supplier details (Xem chi tiết đơn vị cung ứng) > Edit (Chỉnh sửa).
 5. Thực hiện chỉnh sửa, sau đó, nhấp vào Save supplier (Lưu đơn vị cung ứng).

Tải lên sản phẩm qua tệp CSV

Bạn có thể tải sản phẩm lên đợt chuyển về qua tệp CSV, thay vì thêm thủ công. Khi tạo đợt chuyển về, bạn có thể nhấp vào Add products through a CSV file (Thêm sản phẩm qua tệp CSV) và tải lên tệp CSV đã định dạng. Bạn có thể tải xuống tệp CSV mẫu từ cửa hàng hoặc tạo tệp CSV thủ công.

Tải xuống tệp CSV mẫu

Tệp CSV mẫu chứa tất cả sản phẩm đủ điều kiện cho Mạng lưới giao hàng Shopify. Hàng trong kho của mỗi sản phẩm có giá trị mặc định là 0.

Sau khi tải xuống mẫu, chỉnh sửa kho hàng mà bạn muốn đưa vào đợt chuyển. Sản phẩm nào có hàng trong kho bằng 0 trong tệp CSV sẽ không được thêm vào đợt chuyển về.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Mạng lưới giao hàng Shopify.
 2. Nhấp vào Inbound transfers (Đợt chuyển về) > Create inbound transfer (Tạo đợt chuyển về).
 3. Nhấp vào Import from CSV (Nhập từ CSV).
 4. Nhấp vào Download a pre-formatted CSV template (Tải xuống mẫu CSV đã định dạng sẵn).

Tạo tệp CSV thủ công

Bạn có thể tạo tệp CSV bằng chương trình bảng tính, như Google Trang tính. Tệp này chỉ yêu cầu các tiêu đề SKUQuantity. Với mỗi hàng sau tiêu đề, thêm SKU và hàng trong kho của sản phẩm bạn muốn thêm vào đợt chuyển hàng trong kho. Tất cả SKU phải dành cho các sản phẩm đủ điều kiện cho Mạng lưới giao hàng Shopify. Sau khi thêm sản phẩm xong, đảm bảo lưu tệp bảng tính dưới dạng tệp CSV.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí