Quản lý đợt chuyển về

Sau khi tạo đợt chuyển về trong ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify, bạn cần chỉnh sửa đợt chuyển để thêm thông tin theo dõi và thời gian đến dự kiến. Bạn cũng có thể hủy bất kỳ đợt chuyển nào chưa đến trung tâm xử lý đơn hàng.

Thêm thông tin theo dõi

Bạn có thể thêm số theo dõi vào đợt chuyển về đã gửi trong ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify. Nếu đơn vị cung ứng đang gửi trực tiếp đợt chuyển đến trung tâm xử lý đơn hàng, liên hệ với họ để biết số theo dõi. Nếu không có số theo dõi, bạn phải thêm thông tin theo dõi khác:

 • Nếu lô hàng của bạn là hàng lẻ không đầy xe tải (LTL), hãy thêm mã số pro.
 • Nếu lô hàng của bạn là hàng giao nguyên xe tải (FTL), hãy thêm vận đơn đường biển (BOL).

Số theo dõi hoặc thông tin theo dõi sẽ xuất hiện trên trang của từng đợt chuyển về.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần trang quản trị Shopify, chuyển đến Ứng dụng > Mạng lưới giao hàng Shopify.
 2. Nhấp vào Inbound transfers (Đợt chuyển về) rồi mở đợt chuyển đã gửi.
 3. Trong mục Tracking information (Thông tin theo dõi), nhấp vào Add tracking number (Thêm số theo dõi).
 4. Nhập số theo dõi, mã số pro hoặc BOL.
 5. Trong menu thả xuống Carrier (Hãng vận chuyển), chọn hãng vận chuyển của bạn. Nếu hãng vận chuyển của bạn không có trong danh sách, chọn Other (Khác) và nhập URL theo dõi.
 6. Nhấp vào Save tracking number (Lưu số theo dõi).

Thêm ngày đến dự kiến

Bạn có thể thêm ngày đến dự kiến vào đợt chuyển về đã gửi trong ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify. Đảm bảo bạn thêm ngày đến dự kiến ngay khi biết thời điểm trung tâm xử lý đơn hàng ước tính lô hàng của bạn sẽ đến nơi.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần trang quản trị Shopify, chuyển đến Ứng dụng > Mạng lưới giao hàng Shopify.
 2. Nhấp vào Inbound transfers (Đợt chuyển về) rồi mở đợt chuyển đã gửi.
 3. Trong mục Tracking information (Thông tin theo dõi), nhấp vào Add estimated arrival date (Thêm ngày đến dự kiến).
 4. Chọn ngày đến dự kiến của đợt chuyển về tại trung tâm xử lý đơn hàng.
 5. Nhấp vào Save date (Lưu ngày).

Hủy đợt chuyển về

Bạn có thể hủy đợt chuyển về trong ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify miễn là đợt chuyển chưa đến trung tâm xử lý đơn hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần trang quản trị Shopify, chuyển đến Ứng dụng > Mạng lưới giao hàng Shopify.
 2. Nhấp vào Inbound transfers (Đợt chuyển về) và mở đợt chuyển đã gửi.
 3. Nhấp vào More options (Tùy chọn khác) > Void (Hủy).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí