Xử lý đơn hàng

Để Mạng lưới giao hàng Shopify xử lý chính xác đơn hàng, đảm bảo bạn đã chuẩn bị sản phẩm. Nếu bạn cần thay đổi cài đặt sản phẩm, chẳng hạn như SKU, hãy liên hệ với Quản lý thương nhân thực hiện đơn hàng trước khi thực hiện thay đổi.

Xem lại quy trình sau để tìm hiểu cách xử lý đơn hàng của Mạng lưới giao hàng Shopify và những điều bạn có thể làm để giúp ngăn ngừa lỗi trong quá trình xử lý.

Điều kiện thực hiện

Mạng lưới giao hàng Shopify sẽ chỉ thực hiện các đơn hàng đáp ứng những điều kiện sau:

 • Đơn hàng được đánh dấu là đã thanh toán.
 • Mẫu mã sản phẩm có cài đặt chính xác: - SKU phải tồn tại trong trang quản trị Shopify

  • SKU phải là duy nhất
  • mã nhận dạng mẫu mã phải là duy nhất
  • không được để trống mã vạch
  • trường mã vạch phải khớp với mã vạch trên sản phẩm hiện vật
 • Địa chỉ giao hàng hợp lệ.

 • Tất cả hàng trong kho cho đơn hàng có sẵn.

Quy trình thực hiện

 1. Khách hàng đặt đơn hàng trong cửa hàng của bạn.

 2. Sau khi đơn hàng được đánh dấu là đã thanh toán, Mạng lưới giao hàng Shopify sẽ nhận được thông báo về đơn hàng đã được đặt.

 3. Mạng lưới giao hàng Shopify xác minh rằng có thể xử lý đơn hàng dựa trên điều kiện thực hiện.

 4. Mạng lưới giao hàng Shopify xác định ngày cần giao lô hàng, dịch vụ thư cần sử dụng và trung tâm thực hiện có thể thực hiện đơn hàng.

 5. Quá trình thực hiện mở được tạo trong trang quản trị Shopify.

 6. Trung tâm thực hiện lấy hàng, đóng gói và gắn nhãn vận chuyển và phiếu đóng gói vào lô hàng.

 7. Trung tâm thực hiện lên lịch lấy hàng với hãng vận chuyển.

 8. Hãng vận chuyển đến trung tâm thực hiện, lấy lô hàng và gửi thông báo đến Mạng lưới giao hàng Shopify.

 9. Mạng lưới giao hàng Shopify cập nhật quá trình thực hiện trong trang quản trị Shopify với số theo dõi do trung tâm thực hiện cung cấp. Nếu tất cả các mục hàng đã được thực hiện, đơn hàng được đánh dấu là đã thực hiện.

 10. Hãng vận chuyển vận chuyển gói hàng qua mạng lưới của hãng và giao đến địa chỉ của khách hàng.

Quá trình thực hiện bị tạm dừng

Nếu xảy ra vấn đề với địa chỉ giao hàng của đơn hàng, ví dụ như địa chỉ không hợp lệ hoặc quốc gia không được hỗ trợ, quá trình hoàn thành đơn hàng bị tạm dừng và biểu ngữ thông báo sẽ xuất hiện trong ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify. Thẻ Order hold (SFN) và thẻ cụ thể cho từng lỗi cũng được áp dụng cho đơn hàng trong trang quản trị Shopify.

Trong ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify, bạn có thể xem các đơn hàng bị tạm dừng quá trình thực hiện, hủy quá trình thực hiện đang bị tạm dừng hoặc tiếp tục quá trình thực hiện đang bị tạm dừng.

Nếu không thấy thông báo về số lượng quá trình thực hiện bị tạm dừng trong ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify thì bạn không có quá trình thực hiện nào bị tạm dừng.

Xem quá trình thực hiện bị tạm dừng

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Mạng lưới giao hàng Shopify.
 2. Nhấp vào thông báo cho biết số lượng quá trình thực hiện bị tạm dừng.

Hủy quá trình thực hiện bị tạm dừng

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Mạng lưới giao hàng Shopify.
 2. Nhấp vào thông báo cho biết số lượng quá trình thực hiện bị tạm dừng.
 3. Chọn quá trình thực hiện bạn muốn hủy.
 4. Nhấp vào Actions (Thao tác) > Cancel fulfillment (Hủy thực hiện).

Khi bạn hủy thực hiện đơn hàng, đơn hàng vẫn đang hoạt động trong trang quản trị Shopify. Bạn có thể thực hiện đơn hàng bằng cách sử dụng dịch vụ khác hoặc hủy và hoàn tiền đơn hàng.

Tiếp tục quá trình thực hiện bị tạm dừng

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Mạng lưới giao hàng Shopify.
 2. Nhấp vào thông báo cho biết số lượng quá trình thực hiện bị tạm dừng.
 3. Với mỗi quá trình thực hiện bạn muốn tiếp tục, hãy cập nhật địa chỉ trên đơn hàng:

  1. Nhấp vào mã số đơn hàng.
  2. Trong mục Địa chỉ giao hàng, nhấp vào Edit (Chỉnh sửa).
  3. Cập nhật địa chỉ, sau đó, nhấp vào Lưu.
 4. Chọn quá trình thực hiện bạn muốn tiếp tục.

 5. Nhấp vào Actions (Thao tác) > Request fulfillment (Yêu cầu thực hiện).

Đặt gửi lại lô hàng

Khi gửi lại đơn hàng, bạn cần sao chép đơn hàng gốc để khách hàng có thể nhận được email thông báo về lô hàng cho lô hàng mới. Bạn có thể thực hiện đơn hàng miễn phí bằng cách cung cấp ưu đãi giảm giá 100% và miễn phí vận chuyển. Bạn có thể dán nhãn đơn hàng là gửi lại qua thẻ hoặc ghi chú đơn hàng để làm rõ lý do thực hiện đơn hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.
 2. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn gửi lại.
 3. Nhấp vào More actions (Thao tác khác) > Duplicate (Sao chép).
 4. Thêm chi tiết bổ sung cho đơn hàng: - Nhấp vào Add shipping (Thêm mục vận chuyển) và chọn phí vận chuyển. Để không thu phí vận chuyển, chọn Miễn phí vận chuyển.

  • Không bắt buộc: Nhấp vào Add discount (Thêm ưu đãi giảm giá) và áp dụng ưu đãi giảm giá 100%.
  • Không bắt buộc: Trong Tags (Thẻ), thêm thẻ về đơn hàng được gửi lại, ví dụ như Reshipment hoặc Reorder.
  • Không bắt buộc: Trong Notes (Ghi chú), thêm ghi chú về đơn hàng được gửi lại.
  • Không bắt buộc: Nhấp vào Taxes (Thuế) để điều chỉnh cài đặt thuế cho đơn hàng.
 5. Hoàn tất đơn hàng: - Nếu bạn không thu phí đơn hàng, nhấp vào Mark as paid (Đánh dấu là đã thanh toán) > Create order (Tạo đơn hàng).

  • Nếu bạn đang thu phí đơn hàng của khách hàng và cần khách hàng hoàn tất thanh toán, nhấp vào Email invoice (Gửi email hóa đơn) và gửi đi email.
  • Nếu bạn đang thu phí đơn hàng của khách hàng và có thông tin thanh toán của khách, nhấp vào Pay with credit card (Thanh toán bằng thẻ tín dụng) và nhập thông tin thanh toán.
  • Nếu bạn đang chờ nhận khoản thanh toán bên ngoài Shopify, nhấp vào Mark as pending (Đánh dấu là đang chờ xử lý), chọn loại thanh toán rồi nhấp vào Create order (Tạo đơn hàng).

Lỗi xử lý đơn hàng thường gặp

Xem lại những lý do thường gặp về vấn đề không xử lý được đơn hàng và cách khắc phục.

Không có địa chỉ của trung tâm thực hiện

Mỗi mẫu mã phải liệt kê nhà kho Mạng lưới giao hàng Shopify là địa chỉ còn hàng trong kho. Đảm bảo các trung tâm thực hiện được liệt kê là địa điểm trong trang quản trị Shopify và các mẫu mã của bạn liệt kê địa điểm của trung tâm thực hiện trong phần cài đặt mẫu mã.

Địa chỉ giao hàng không hợp lệ

Nếu địa chỉ giao hàng không được xác minh, bạn sẽ nhận được email yêu cầu địa chỉ chính xác. Đơn hàng được Mạng lưới giao hàng Shopify giữ lại đến khi có thể xác minh địa chỉ. Sau khi đội ngũ Dịch vụ hoàn thành đơn hàng cập nhật địa chỉ, đơn hàng sẽ bắt đầu lại quá trình thực hiện.

Sản phẩm không do Shopify quản lý

Để Mạng lưới giao hàng Shopify xử lý đơn hàng, mẫu mã của từng mục hàng phải đặt cài đặt Inventory managed by (Hàng trong kho được quản lý bởi) thành Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí