Ấn định thời gian xử lý

Nếu hiển thị tốc độ vận chuyển dự kiến bên cạnh phí giao hàng trên trang thanh toán, bạn cũng nên cho khách hàng biết về thời gian xử lý. Để biết thêm thông tin về khái niệm thời gian xử lý, tham khảo Tìm hiểu và tiết kiệm thời gian xử lý.

Có thể hiển thị tốc độ vận chuyển dự kiến trong các trường hợp sau:

 • nếu tốc độ vận chuyển được đưa vào phí vận chuyển cố định tùy chỉnh theo cách thủ công
 • nếu bạn sử dụng phí giao hàng thực tính theo hãng vận chuyển
 • nếu bạn sử dụng tính năng tốc độ vận chuyển

Nhiều khách hàng muốn tốc độ vận chuyển được liệt kê bên cạnh phí vận chuyển cũng là số ngày mà đơn hàng sẽ đến. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp đều có thời gian xử lý tối thiểu 24-48 giờ trước khi vận chuyển đơn hàng. Điều này có thể khiến khách hàng liên hệ với bạn để yêu cầu hỗ trợ về tiến trình đơn hàng và có thể tạo trải nghiệm không tốt cho khách hàng.

Việc hiển thị rõ thời gian xử lý cho khách hàng ở bước thanh toán có thể hạn chế những tương tác hỗ trợ này và tạo trải nghiệm tích cực hơn cho khách hàng. Bạn có thể cho khách hàng biết về thời gian xử lý trên trang thanh toán hoặc trên trang Câu hỏi thường gặp, trang thông tin vận chuyển hoặc trang chính sách vận chuyển. Ngoài ra, nếu không sử dụng phí giao hàng thực tính theo hãng vận chuyển, bạn cũng có thể xóa dự tính tốc độ vận chuyển trong phí giao hàng.

Điều chỉnh ngôn ngữ thanh toán dành cho thời gian xử lý

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ thanh toán trong mục cài đặt chủ đề để thêm thông báo đến khách hàng. Bạn nên cho khách hàng biết phải mất bao lâu để xử lý đơn hàng và thời gian bắt đầu vận chuyển là khi nào để khách hàng biết khi nào đơn hàng sẽ đến nơi.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
 2. Bên cạnh chủ đề, nhấp vào Actions (Thao tác) > Edit languagues (Chỉnh sửa ngôn ngữ).
 3. Nhấp vào tab Checkout and system (Thanh toán và hệ thống).
 4. Trong mục Checkout shipping (Vận chuyển ở bước thanh toán), chỉnh sửa trường Shipping method title (Tên phương thức vận chuyển) để làm nổi bật thời gian xử lý, ví dụ như Shipping method (Orders shipped within X - X days) hoặc Shipping method (Orders are processed in X - X business days).

Cập nhật trang Câu hỏi thường gặp hoặc trang thông tin vận chuyển hiện tại

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Pages (Trang).
 2. Nhấp vào trang bạn muốn cập nhật.
 3. Nhập thông tin chi tiết về thời gian xử lý, sau đó nhấp vào Lưu.

Tạo trang Câu hỏi thường gặp hoặc trang thông tin vận chuyển mới

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Pages (Trang).
 2. Nhấp vào Add page (Thêm trang).
 3. Thêm nội dung của trang, sau đó nhấp vào Lưu.
 4. Không bắt buộc: Thêm trang vào menu của cửa hàng trực tuyến. Để xem hướng dẫn chi tiết về cách chỉnh sửa menu của cửa hàng, tham khảo Thêm, xóa hoặc chỉnh sửa mục menu trong cửa hàng trực tuyến.

Cập nhật trang chính sách vận chuyển

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Chính sách.
 2. Trong mục Chính sách vận chuyển, chỉnh sửa chính sách vận chuyển để thêm thời gian xử lý đơn hàng.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Tạo chính sách vận chuyển

Khi bạn tạo chính sách vận chuyển, liên kết đến trang chính sách vận chuyển sẽ hiển thị trong mục thanh toán. Bạn cũng có thể liên kết trực tiếp đến trang chính sách vận chuyển trong cửa hàng trực tuyến.

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Chính sách.
 2. Trong mục Chính sách vận chuyển, nhập các chính sách vận chuyển và thời gian xử lý đơn hàng.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).
 4. Không bắt buộc: Thêm chính sách vận chuyển vào menu của cửa hàng. Để xem hướng dẫn chi tiết, tham khảo Thêm chính sách vào menu của cửa hàng.

Xóa tốc độ vận chuyển trong tiêu đề phí vận chuyển

Nếu thêm tốc độ vận chuyển vào tiêu đề phí vận chuyển, bạn có thể xóa bằng cách chỉnh sửa phí vận chuyển.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).

 2. Bên cạnh hồ sơ vận chuyển mà bạn muốn chỉnh sửa phí trong đó, nhấp vào Quản lý.

 3. Bên cạnh khoản phí bạn muốn chỉnh sửa, nhấp vào nút ....

 4. Trong menu thả xuống, nhấp vào Edit rate (Chỉnh sửa phí).

 5. Xóa thông tin tốc độ vận chuyển, rồi nhấp vào Đã xong.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Xóa tốc độ vận chuyển trong phí vận chuyển

Nếu đã thêm tốc độ vận chuyển vào phí vận chuyển bằng tính năng tốc độ vận chuyển, bạn có thể xóa tốc độ vận chuyển bằng cách đặt phí vận chuyển thành Custom flat rate (no shipping speed) (Mức cố định tùy chỉnh (không có tốc độ vận chuyển)).

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).

 2. Bên cạnh hồ sơ vận chuyển mà bạn muốn chỉnh sửa phí trong đó, nhấp vào Quản lý.

 3. Bên cạnh khoản phí bạn muốn chỉnh sửa, nhấp vào nút ....

 4. Trong menu thả xuống, nhấp vào Edit rate (Chỉnh sửa phí).

 5. Trong menu thả xuống Tốc độ vận chuyển, chọn Mức cố định tùy chỉnh (không có tốc độ vận chuyển).

 6. Nhấp vào Done (Đã xong) và nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí