Cập nhật cài đặt vận chuyển

Theo mặc định, cài đặt vận chuyển mới nhất được kích hoạt cho tất cả cửa hàng Shopify mới. Nếu bạn không thể tạo hồ sơ vận chuyển trong cài đặt Vận chuyển và giao hàng thì nghĩa là cửa hàng của bạn đang sử dụng cài đặt vận chuyển cũ.

Sau khi cập nhật lên cài đặt vận chuyển mới nhất, bạn sẽ đủ điều kiện sử dụng các tính năng sau:

Trước khi bắt đầu

Ứng dụng kiểm soát và chỉnh sửa phí vận chuyển trên trang quản trị Shopify

Một số ứng dụng vận chuyển cung cấp các tính năng tương tự như hồ sơ vận chuyển, ví dụ như phí vận chuyển theo sản phẩm, gộp phí vận chuyển hoặc giảm giá vận chuyển. Mỗi ứng dụng vận chuyển tích hợp hồ sơ vận chuyển theo nhiều cách khác nhau. Liên hệ với nhà phát triển của ứng dụng vận chuyển bạn sử dụng để tìm hiểu cách tích hợp ứng dụng với cài đặt vận chuyển mới nhất.

Nhiều địa điểm để thực hiện đơn hàng trực tuyến

Sau khi bạn cập nhật cài đặt vận chuyển, việc thực hiện đơn hàng có thể được phân chia giữa nhiều địa điểm hoặc bạn có thể tiếp tục sử dụng một địa điểm thực hiện đơn hàng nếu cần. Nếu bạn có nhiều địa điểm đang hoạt động và thực hiện đơn hàng trực tuyến, đơn hàng của bạn sẽ được phân chia để thực hiện ở bước thanh toán dựa trên mức hàng trong kho của sản phẩm. Khi sản phẩm trong đơn hàng nằm trong các hồ sơ vận chuyển khác nhau hoặc cần được vận chuyển từ nhiều địa điểm, phí vận chuyển hoặc giao hàng sẽ được tính cho từng mặt hàng, sau đó tất cả phí vận chuyển sẽ được cộng gộp lại. Ở bước thanh toán, chi phí vận chuyển chính thức sẽ hiển thị với khách hàng. Để biết thêm thông tin về cách cộng gộp các mức phí với nhau, tham khảo phí vận chuyển gộp.

Không có địa điểm thực hiện đơn hàng trực tuyến

Nếu không có địa điểm đang hoạt động nào thực hiện đơn hàng trực tuyến thì bạn không thể sử dụng cài đặt vận chuyển mới nhất. Để thay đổi khả năng thực hiện đơn hàng trực tuyến của địa điểm, tham khảo Thiết lập địa điểm.

Cập nhật cài đặt vận chuyển nếu bạn vận hành cửa hàng theo những cách sau

  • Bạn có một địa điểm để thực hiện đơn hàng.
  • Bạn có nhiều địa điểm hoặc địa chỉ bán lẻ thực hiện đơn hàng.
  • Bạn chỉ vận chuyển các đơn hàng trực tuyến từ một hoặc nhiều địa điểm, trong đó bao gồm địa điểm có dịch vụ hoàn tất đơn hàng.

Cập nhật lên cài đặt vận chuyển mới nhất

Để cập nhật lên cài đặt vận chuyển mới nhất, làm theo các bước sau.

Các bước thực hiện:

  1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

  2. Trong mục Vận chuyển , nhấp vào Quản lý.

  3. Trong mục Nơi gửi hàng, nhấp vào Cập nhật cài đặt vận chuyển*.

  4. Nhấp vào Continue (Tiếp tục).

  5. Nhấp vào Save (Lưu) để tạo hồ sơ vận chuyển mới.

  6. Nhấp vào Lưu để xác nhận kích hoạt cài đặt vận chuyển mới nhất.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí