Kích hoạt tính năng vận chuyển từ nhiều nơi gửi

Theo mặc định, tính năng vận chuyển từ nhiều nơi gửi được kích hoạt cho tất cả cửa hàng Shopify mới. Nếu bạn không thể tạo hồ sơ vận chuyển trong cài đặt Vận chuyển và giao hàng, cửa hàng của bạn sẽ sử dụng tính năng vận chuyển từ một nơi gửi.

Nếu muốn chuyển từ vận chuyển từ một nơi gửi thành vận chuyển từ nhiều nơi gửi, bạn cần kích hoạt tính năng vận chuyển từ nhiều nơi gửi theo cách thủ công.

Trước khi bắt đầu

Bạn cần cân nhắc những điều sau trước khi kích hoạt tính năng vận chuyển từ nhiều nơi gửi.

Các ứng dụng kiểm soát và chỉnh sửa phí vận chuyển trong trang quản trị Shopify

Một số ứng dụng vận chuyển cung cấp các tính năng tương tự như hồ sơ vận chuyển, ví dụ như phí vận chuyển theo sản phẩm, gộp phí vận chuyển hoặc giảm giá vận chuyển. Mỗi ứng dụng vận chuyển tích hợp hồ sơ vận chuyển theo nhiều cách khác nhau. Liên hệ với nhà phát triển của ứng dụng vận chuyển bạn sử dụng để tìm hiểu cách tích hợp ứng dụng với vận chuyển từ nhiều nơi gửi.

Nhiều địa điểm thực hiện đơn hàng trực tuyến

Sau khi bạn kích hoạt tính năng vận chuyển từ nhiều nơi gửi, đơn hàng có thể được phân chia thực hiện tại nhiều địa điểm. Nếu bạn có nhiều địa điểm đang hoạt động thực hiện đơn hàng trực tuyến, đơn hàng của bạn sẽ được phân chia thực hiện trong trang thanh toán, dựa trên mức hàng trong kho của sản phẩm.

Khi sản phẩm trong đơn hàng nằm trong các hồ sơ vận chuyển khác nhau hoặc cần được vận chuyển từ nhiều địa điểm, phí vận chuyển hoặc giao hàng được tính cho từng mặt hàng, sau đó tất cả các phí vận chuyển được cộng với nhau. Khách hàng chỉ nhìn thấy chi phí vận chuyển cuối cùng khi thanh toán. Để biết thêm thông tin về cách cộng tổng các loại phí, tham khảo Phí vận chuyển gộp.

Không có địa điểm thực hiện đơn hàng trực tuyến

Nếu không có địa điểm đang hoạt động thực hiện đơn hàng trực tuyến, bạn không thể kích hoạt tính năng vận chuyển từ nhiều nơi gửi. Để thay đổi trạng thái thực hiện đơn hàng trực tuyến của địa điểm, tham khảo Thiết lập địa điểm.

Bước 1: Quyết định có kích hoạt tính năng vận chuyển từ nhiều nơi gửi hay không

Bạn có thể chọn có sử dụng vận chuyển từ nhiều nơi gửi hay không hoặc khi nào muốn bắt đầu sử dụng vận chuyển từ nhiều nơi gửi cho cửa hàng. Bạn không cần kích hoạt tính năng này ngay.

Cân nhắc kích hoạt tính năng vận chuyển từ nhiều nơi gửi nếu bạn vận hành cửa hàng theo những cách sau:

  • Bạn có nhiều địa điểm hoặc địa chỉ bán lẻ thực hiện đơn hàng.
  • Bạn chỉ vận chuyển các đơn hàng trực tuyến từ một hoặc nhiều địa điểm, trong đó bao gồm địa điểm có dịch vụ hoàn tất đơn hàng.

Bước 2: Kích hoạt tính năng vận chuyển từ nhiều nơi gửi

Nếu bạn quyết định kích hoạt tính năng vận chuyển từ nhiều nơi gửi, hãy thực hiện các bước sau đây.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).

  2. Trong mục Vận chuyển , nhấp vào Quản lý.

  3. Trong mục Shipping from (Vận chuyển từ), nhấp vào Activate multi-origin shipping (Kích hoạt tính năng vận chuyển từ nhiều nơi gửi).

  4. Nhấp vào Continue (Tiếp tục).

  5. Nhấp vào Save (Lưu) để tạo hồ sơ vận chuyển mới.

  6. Nhấp vào Save (Lưu) để xác nhận kích hoạt tính năng vận chuyển từ nhiều nơi gửi.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí