Kiểm tra phí giao hàng thực tính theo hãng vận chuyển

Nếu có tài khoản với Canada Post, FedEx hoặc UPS, bạn có thể kiểm tra tích hợp tài khoản và xem phí giao hàng thực tính trong trang quản trị Shopify.

Bạn cần phải có tính năng tính phí giao hàng theo hãng vận chuyển trong gói đăng ký Shopify của cửa hàng để kết nối tài khoản hãng vận chuyển của bạn với Shopify. Tính năng này có trong các gói Shopify Advanced và Shopify Plus, cũng như có thể được thêm vào tất cả các gói tính phí hằng tháng.

Tuy nhiên, nếu đang dùng gói Shopify hoặc thấp hơn và chuyển từ thanh toán hằng tháng sang hằng năm, bạn có thể yêu cầu thêm miễn phí tính năng phí giao hàng thực tính của bên thứ ba. Để biết thêm thông tin, liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Xem ví dụ về phí giao hàng thực tính theo hãng vận chuyển

Sau khi tích hợp thành công tài khoản Canada Post, FedEx hoặc UPS vào trang quản trị Shopify, bạn có thể kiểm tra phí vận chuyển đối với từng loại bao bì, kích cỡ và nơi nhận.

  1. Trong mục Accounts and integrations (Tài khoản và tích hợp), nhấp vào Manage integrations (Quản lý tích hợp).
  2. Nhấp vào Tài khoản thử nghiệm để mở công cụ Kiểm tra.
  3. Chọn loại bao bì rồi nhập kích cỡ và trọng lượng. Các trường "Vận chuyển từ" và "Vận chuyển đến" sẽ được thêm từ thông tin mặc định về địa điểm. Thay đổi thông tin địa chỉ ở các trường Từ và Đến để xem phí vận chuyển mẫu của nơi nhận.
  4. Nhấp vào Test rates (Kiểm tra phí) để xem phí mẫu.
  5. Nhấp vào Close (Đóng) hoặc X để đóng cửa sổ, hoặc nhấp vào tab Chi tiết để nhập chi tiết bao bì khác.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí