Bắt đầu

Nếu đơn hàng được vận chuyển từ nhiều địa điểm, hoặc bạn có ý định sử dụng Shopify Shipping để mua nhãn vận chuyển, bạn cần thiết lập thêm một vài cài đặt trước khi ra mắt cửa hàng Shopify.

Thêm địa điểm vận chuyển

Theo mặc định, địa chỉ ban đầu bạn nhập khi tạo tài khoản Shopify được thêm làm địa điểm. Địa điểm này cũng được thiết lập để có thể hoàn thiện đơn hàng.

Đảm bảo những địa điểm khác bạn định gửi hàng từ đó và bất kỳ ứng dụng thực hiện sản phẩm nào thay mặt bạn đều được thêm làm địa điểm. Để biết thêm thông tin về địa điểm, tham khảo Thiết lập địa điểm.

Gói hàng đã lưu

Bạn có thể chọn bao bì mặc định trong cài đặt vận chuyển trên trang quản trị Shopify để tính phí vận chuyển chính xác hơn cho khách hàng. Bạn có thể thay đổi kích thước bao bì mặc định trong cài đặt vận chuyển. Nếu sử dụng Shopify Shipping, bạn có thể đặt bao bì mặc định khác khi mua nhãn vận chuyển.

Nhập kích thước và trọng lượng cho các loại bao bì bạn thường gửi sẽ giúp tính phí giao hàng thực tính chính xác hơn. Bạn có thể thêm nhiều loại bao bì bổ sung theo ý muốn.

Bao bì mặc định được sử dụng để tính phí vận chuyển khi thanh toán, nhưng bạn cũng có thể dùng bất kỳ bao bì nào đã lưu khi mua nhãn qua Shopify Shipping.

Nếu bạn tính phí giao hàng thực tính theo hãng vận chuyển, thông tin chi tiết về bao bì mặc định sẽ được hãng vận chuyển sử dụng để xác định phí giao hàng đối với khách hàng trong quá trình thanh toán. Nếu bạn tính phí vận chuyển theo trọng lượng, trọng lượng của bao bì mặc định sẽ được cộng vào trọng lượng của sản phẩm được vận chuyển để xác định mức phí vận chuyển theo trọng lượng.

Ví dụ: Giả sử bạn có trọng lượng bao bì mặc định là 0,1825 kg và bạn có mức phí vận chuyển theo trọng lượng như sau:

 • 0 - 4,99 kg = phí vận chuyển 3 USD
 • 5 - 9,99 kg = phí vận chuyển 5 USD
 • 10 - 19,99 kg = phí vận chuyển 10 USD

Giả sử một khách hàng mua sản phẩm có tổng trọng lượng là 4,9 kg. Khi khách hàng đến bước thanh toán, trọng lượng bao bì mặc định 0,1825 kg sẽ được thêm vào trọng lượng sản phẩm. Vì các sản phẩm và bao bì mặc định có tổng trọng lượng là 5,0825 kg, khách hàng sẽ bị tính phí vận chuyển 5 USD thay vì phí vận chuyển 3 USD.

Nếu không muốn trọng lượng của bao bì mặc định ảnh hưởng đến phí giao hàng theo trọng lượng hoặc phí giao hàng thực tính của hãng vận chuyển, hãy chỉnh sửa bao bì mặc định và đặt trọng lượng thành 0.

Chỉnh sửa bao bì mặc định để tính toán khi thanh toán

Bạn có thể đặt bao bì mặc định để sử dụng để tính chi phí vận chuyển tại trang thanh toán.

Nếu cửa hàng chưa thêm bao bì tùy chỉnh, bạn cần thêm bao bì mới để tạo bao bì mặc định mới.

Bao bì mặc định hiện tại của bạn hiển thị văn bản Bao bì này được sử dụng để tính phí vận chuyển khi thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).

 2. Trong mục Bao bì đã lưu, nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh bao bì mặc định.

 3. Điều chỉnh cài đặt bao bì.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Chỉnh sửa bao bì mặc định để mua nhãn Shopify Shipping

Bạn có thể đặt bao bì mặc định cho Shopify Shipping là một bao bì cụ thể hoặc luôn là bao bì được sử dụng gần nhất khi bạn mua nhãn mới.

Ví dụ: Corben đã tạo hai bao bì cho sản phẩm của mình: một hộp nhỏ và một phong bì. Anh đã đặt bao bì vận chuyển mặc định cho Shopify Shipping là bao bì được sử dụng gần nhất. Khi Corben thực hiện đơn hàng, anh bắt đầu với tất cả đơn hàng yêu cầu phong bì. Đối với đơn hàng đầu tiên, anh chọn phong bì làm bao bì cho nhãn vận chuyển. Với mỗi nhãn sau đó, phong bì đều là bao bì mặc định. Khi Corben chuyển sang thực hiện các đơn hàng yêu cầu hộp nhỏ, anh chọn hộp nhỏ làm bao bì cho nhãn vận chuyển. Với mỗi nhãn sau đó, hộp nhỏ đều là bao bì mặc định.

Để chỉnh sửa cài đặt bao bì mặc định, bạn cần có đơn hàng yêu cầu nhãn vận chuyển.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.
 2. Nhấp vào đơn hàng chưa thực hiện yêu cầu nhãn vận chuyển Shopify Shipping.
 3. Nhấp vào Tạo nhãn vận chuyển.
 4. Không bắt buộc: Để thêm một bao bì mới sẽ trở thành bao bì mặc định, nhấp vào Thêm bao bì, nhập thông tin chi tiết bao bì, rồi nhấp vào Thêm bao bì.
 5. Trong mục Bao bì và trọng lượng, nhấp vào danh sách thả xuống, rồi nhấp vào Đặt bao bì mặc định.
 6. Chọn phương thức xác định bao bì mặc định:

  • Để sử dụng cùng một bao bì mặc định mỗi khi bạn mua nhãn, hãy chọn Một bao bì cụ thể rồi chọn bao bì trong menu thả xuống.
  • Để thay đổi bao bì mặc định dựa trên bao bì được sử dụng trong nhãn vận chuyển trước đó, hãy chọn Bao bì được sử dụng gần nhất.
 7. Nhấp vào Lưu. Trạng thái Mặc định sẽ được hiển thị bên cạnh bao bì mặc định.

Thêm gói hàng

Bạn có thể lưu bao bì để sử dụng khi thực hiện đơn hàng. Nếu mua nhãn vận chuyển qua Shopify Shipping, bạn có thể chọn gói hàng cần sử dụng cho từng nhãn.

Bao bì đầu tiên được tạo trong cửa hàng của bạn sẽ trở thành bao bì mặc định.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).

 2. Trong mục Packages (Bao bì), nhấp vào Add package (Thêm bao bì).

 3. Trong hộp thoại, nhập thông tin bắt buộc về bao bì.

 4. Không bắt buộc: Để đặt bao bì này làm bao bì mặc định, chọn Sử dụng bao bì này để tính phí khi thanh toán. Cài đặt này được tự động kích hoạt đối với bao bì đầu tiên được thêm vào cửa hàng.

 5. Nhấp vào Add package (Thêm bao bì).

Thêm bao bì mức cố định của USPS

Dịch vụ gói hàng mức cố định của USPS chỉ dành cho các cửa hàng tại Hoa Kỳ.

Giá mức cố định được xác định theo gói hàng bạn chọn miễn là trọng lượng của gói hàng nhẹ hơn 32 kg (70 lb). Phí được tính theo giá của hộp hoặc phong bì mức cố định, không phải trọng lượng của gói hàng hoặc khoảng cách vận chuyển hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).

 2. Trong mục Packages (Bao bì), nhấp vào Add package (Thêm bao bì).

 3. Nhấp vào Bao bì của hãng vận chuyển rồi nhấp vào Bao bì USPS.

 4. Chọn một trong những loại bao bì có mức cố định bạn muốn sử dụng sau:

 5. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn đặt bao bì này làm bao bì mặc định, hãy chọn Sử dụng bao bì này để tính phí khi thanh toán.

 6. Nhấp vào Add package (Thêm bao bì).

Chỉnh sửa bao bì đã lưu

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).

 2. Trong mục Bao bì, nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh bao bì bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Thực hiện thay đổi đối với bao bì rồi nhấp vào Lưu.

Xóa bao bì đã lưu

Nếu không còn cần bao bì đã lưu trong cài đặt vận chuyển, bạn có thể xóa đi. Tuy nhiên, bạn không thể xóa bao bì mặc định.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).

 2. Trong mục Bao bì, nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh bao bì mà bạn muốn xóa.

 3. Nhấp vào Xóa bao bì rồi nhấp vào Xóa.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí