Bắt đầu

Nếu đơn hàng được vận chuyển từ nhiều địa điểm, hoặc bạn có ý định sử dụng Shopify Shipping để mua nhãn vận chuyển, bạn cần thiết lập thêm một vài cài đặt trước khi ra mắt cửa hàng Shopify.

Thêm địa điểm vận chuyển

Theo mặc định, địa chỉ ban đầu bạn nhập khi tạo tài khoản Shopify được thêm làm địa điểm. Địa điểm này cũng được thiết lập để có thể hoàn thiện đơn hàng.

Đảm bảo những địa điểm khác bạn định gửi hàng từ đó và bất kỳ ứng dụng thực hiện sản phẩm nào thay mặt bạn đều được thêm làm địa điểm. Để biết thêm thông tin về địa điểm, tham khảo Thiết lập địa điểm.

Loại bao bì

Bạn có thể đặt loại bao bì mặc định trong cài đặt vận chuyển của cửa hàng Shopify để tính phí vận chuyển chính xác hơn cho khách hàng. Bạn có thể thay đổi kích thước bao bì mặc định trong cài đặt vận chuyển.

Nếu cửa hàng nằm tại Canada hoặc Hoa Kỳ, bạn có thể thêm các loại bao bì bổ sung vào trang cài đặt Vận chuyển và giao hàng . Nhập kích thước và trọng lượng cho các loại bao bì bạn thường gửi sẽ giúp tính phí giao hàng thực tính chính xác hơn. Bạn có thể thêm nhiều loại bao bì bổ sung theo ý muốn.

Bao bì mặc định được sử dụng để tính phí vận chuyển khi thanh toán, nhưng cũng có thể dùng bất kỳ loại bao bì nào đã lưu khi mua nhãn qua Shopify Shipping.

Nếu bạn có phí giao hàng thực tính theo hãng vận chuyển, thông tin chi tiết về loại bao bì mặc định sẽ được hãng vận chuyển sử dụng để xác định phí giao hàng đối với khách hàng trong quá trình thanh toán. Nếu bạn tính phí theo trọng lượng, trọng lượng của loại bao bì mặc định sẽ được thêm vào trọng lượng của sản phẩm được vận chuyển để xác định mức phí theo trọng lượng.

Ví dụ: Giả sử bạn có trọng lượng bao bì mặc định là 0,1825 kg và bạn có mức phí vận chuyển theo trọng lượng như sau:

 • 0 - 4,99 kg = phí vận chuyển 3 USD
 • 5 - 9,99 kg = phí vận chuyển 5 USD
 • 10 - 19,99 kg = phí vận chuyển 10 USD

Giả sử một khách hàng mua sản phẩm có tổng trọng lượng là 4,9 kg. Khi khách hàng đến bước thanh toán, trọng lượng bao bì mặc định 0,1825 kg sẽ được thêm vào trọng lượng sản phẩm. Vì các sản phẩm và bao bì mặc định có tổng trọng lượng là 5,0825 kg, khách hàng sẽ bị tính phí vận chuyển 5 USD thay vì phí vận chuyển 3 USD.

Nếu không muốn trọng lượng của bao bì mặc định ảnh hưởng đến phí giao hàng theo trọng lượng hoặc phí giao hàng thực tính của hãng vận chuyển, hãy chỉnh sửa bao bì mặc định và đặt trọng lượng thành 0.

Chỉnh sửa chi tiết bao bì mặc định

 1. Trong mục Saved packages (Bao bì đã lưu), nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) bên cạnh bao bì có nhãn Default (Mặc định).
 2. Nhập tiêu đề, kích thước và trọng lượng của bao bì lô hàng mặc định.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm loại bao bì

Nếu cửa hàng nằm tại Úc, Canada hoặc Hoa Kỳ, bạn có thể thêm các loại bao bì bổ sung để sử dụng khi mua nhãn vận chuyển qua Shopify Shipping.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Packages (Bao bì), nhấp vào Add package (Thêm bao bì).

 2. Trong hộp thoại, nhập thông tin bắt buộc về loại bao bì.

  Một số loại dịch vụ bưu chính có hạn chế đối với kích cỡ của bao bì mà bạn có thể sử dụng để vận chuyển sản phẩm. Một thông báo về hạn chế đối với kích thước được áp dụng sẽ hiển thị trên hộp thoại khi bạn tạo loại bao bì mới.

 3. Nhấp vào Add package (Thêm bao bì).

Thêm bao bì mức cố định của USPS

Dịch vụ gói hàng mức cố định của USPS chỉ dành cho các cửa hàng tại Hoa Kỳ.

Giá mức cố định được xác định theo gói hàng bạn chọn miễn là trọng lượng của gói hàng nhẹ hơn 32 kg (70 lb). Phí được tính theo giá của hộp hoặc phong bì mức cố định, không phải trọng lượng của gói hàng hoặc khoảng cách vận chuyển hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Saved packages (Bao bì đã lưu), nhấp vào Add package (Thêm bao bì).
 2. Trong hộp thoại, nhấp vào Gói hàng của hãng vận chuyển.
 3. Chọn đúng loại bao bì mức cố định từ danh sách:

- Hộp mức cố định USPS - nhỏ (22 x 14 x 4 cm) - Hộp mức cố định USPS - trung bình (28 x 22 x 14 cm) - Hộp mức cố định USPS - trung bình đáy nông (30 x 8 x 34 cm) - Hộp mức cố định USPS - lớn (30 x 30 x 14 cm) - Hộp mức cố định USPS - hộp lớn dành cho trò chơi trên bàn (60 x 30 x 8 cm) - Phong bì mức cố định USPS (32 x 24 x 1 cm) - Phong bì mức cố định USPS - pháp lý (38 x 24 x 1 cm) - Phong bì mức cố định USPS - có đệm (32 x 24 x 1 cm) - Hộp theo vùng USPS - a (26 x 18 x 13 cm) - Hộp theo vùng USPS - b (31 x 26 x 14 cm)

 1. Nếu bạn muốn thiết lập loại bao bì này làm bao bì mặc định, chọn Set as default package (Đặt làm bao bì mặc định).

 2. Nhấp vào Add package (Thêm bao bì).

Chỉnh sửa loại bao bì

 1. Trong mục Packages (Bao bì), nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) bên cạnh loại bao bì.
 2. Nhập thay đổi của bạn, sau đó nhấp vào Save (Lưu).

Xóa một loại bao bì

Nếu không còn cần loại bao bì được thêm vào cài đặt vận chuyển, bạn có thể xóa đi. Tuy nhiên, bạn không thể xóa bao bì mặc định.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Packages (Bao bì), nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) bên cạnh loại bao bì.

 2. Nhấp vào Delete package (Xóa bao bì) rồi nhấp vào Delete (Xóa) trong hộp thoại xác nhận.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí