Chuyển phương thức giao hàng tận nơi

Có phương thức thiết lập giao hàng tận nơi mới. Với phương thức mới này, bạn thiết lập dịch vụ giao hàng tận nơi trong trang Vận chuyển và giao hàng . Khách hàng có tùy chọn giao hàng tận nơi khi thanh toán nếu họ ở trong khoảng cách nhất định hoặc mã bưu điện cụ thể mà bạn thiết lập.

Nếu trước đây bạn thiết lập phí vận chuyển giao hàng tận nơi bằng cách chỉnh sửa khu vực vận chuyển và bây giờ muốn chuyển sang phương thức mới, bạn cần hoàn tác thay đổi đối với khu vực vận chuyển. Điều này sẽ ngăn phí giao hàng tận nơi trùng lặp và giúp quản lý khu vực vận chuyển dễ hơn.

Trước khi chuyển phương thức giao hàng tận nơi

Bạn có thể không muốn chuyển sang phương thức giao hàng tận nơi mới nếu doanh nghiệp gặp phải một trong những tình huống sau:

 • Bạn muốn tiếp tục sử dụng ứng dụng giao hàng tận nơi của bên thứ ba. Để sử dụng phương thức giao hàng tận nơi mới, bạn cần xóa mọi ứng dụng giao hàng của bên thứ ba. Những ứng dụng không do Shopify phát triển được xem là ứng dụng bên thứ ba.

 • Bạn muốn sử dụng hồ sơ vận chuyểnphí giao hàng thực tính theo hãng vận chuyển để tạo quy tắc vận chuyển dựa trên sản phẩm đối với giao hàng tận nơi.

 • Bạn muốn tùy chỉnh tên của phương thức giao hàng tận nơi khi thanh toán. Khi bạn thiết lập dịch vụ giao hàng tận nơi trong trang Vận chuyển và giao hàng , phương thức giao hàng tận nơi được đặt tên là Local delivery (Giao hàng tận nơi) và không thể thay đổi.

Giới thiệu phương thức cũ của khu vực vận chuyển

Trước đây, bạn thiết lập dịch vụ giao hàng tận nơi bằng cách chỉnh sửa khu vực vận chuyển hiện có, sau đó, thêm khu vực vận chuyển chỉ bao gồm tỉnh hoặc tiểu bang mà bạn muốn cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi. Tiếp theo, bạn tạo phí cho khu vực mới, bao gồm phí giao hàng tận nơi.

Để hoàn tác những thay đổi này, bạn cần xóa khu vực vận chuyển giao hàng tận nơi, sau đó, thêm tỉnh hoặc tiểu bang trở lại khu vực vận chuyển rộng hơn.

Ví dụ

Bạn đã có khu vực vận chuyển Hoa Kỳ với phí vận chuyển 10 USD cho tất cả tiểu bang. Bạn muốn tạo một khu vực giao hàng tận nơi cho nhà kho San Francisco tại California.

Bạn đã xóa California khỏi khu vực vận chuyển Hoa Kỳ. Sau đó, bạn tạo khu vực mới dành riêng cho California. Bạn đã thêm hai mức phí cho khu vực vận chuyển California:

 • phí giao hàng tận nơi
 • phí vận chuyển 10 USD

Để hoàn tác phương thức giao hàng tận nơi này, bạn xóa khu vực vận chuyển California, sau đó, thêm California trở lại khu vực vận chuyển Hoa Kỳ.

Tiếp theo, bạn thiết lập dịch vụ giao hàng tận nơi cho địa điểm nhà kho San Francisco bằng phương thức giao hàng tận nơi mới.

Chuyển phương thức giao hàng ở địa phương

Khi chuyển phương thức giao hàng, bạn nên thực hiện những điều sau để đảm bảo tùy chọn giao hàng tận nơi luôn hiển thị với khách hàng:

Nếu bạn có nhiều khu vực vận chuyển áp dụng phí giao hàng tận nơi, lặp lại các bước dưới đây với từng khu vực vận chuyển áp dụng giao hàng tận nơi.

Mọi đơn hàng giao tận nơi mà khách hàng đặt trước khi bạn chuyển sang phương thức giao hàng tận nơi mới không đặt Giao hàng tận nơi làm phương thức giao hàng. Không thể thay đổi phương thức giao hàng. Những đơn hàng này không xuất hiện khi bạn lọc danh sách đơn hàng bằng tab hoặc bộ lọc giao hàng tận nơi hoặc khi thực hiện đơn hàng bằng quy trình giao hàng tận nơi mới.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).

 2. Bên cạnh hồ sơ vận chuyển bạn muốn chỉnh sửa, nhấp vào Quản lý.

 3. Vào địa điểm Shipping from (Vận chuyển từ) và địa điểm bạn đã tạo phí giao hàng tận nơi.

 4. Trong khu vực vận chuyển có phí giao hàng tận nơi, lưu ý đến các tỉnh hoặc tiểu bang có trong khu vực vận chuyển.

 5. Xóa khu vực vận chuyển có phí giao hàng tận nơi. Nhấp vào nút ... > Delete (Xóa).

 6. Bên cạnh khu vực vận chuyển bạn muốn thêm trở lại các tiểu bang hoặc tỉnh, nhấp vào ... > Edit zone (Chỉnh sửa khu vực).

 7. Tìm kiếm quốc gia có trong khu vực vận chuyển và nhấp vào X of X provinces/states (X trong X tỉnh/tiểu bang) bên cạnh các tỉnh hoặc tiểu bang bạn đã lưu ý ở bước 4.

 8. Nhấp vào Done (Đã xong).

 9. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí