Tốc độ vận chuyển

Bạn có thể thêm tốc độ vận chuyển cho phí vận chuyển khi thanh toán để giúp khách hàng cảm thấy tự tin hơn khi mua từ cửa hàng của bạn. Thông tin này giúp khách hàng hiểu được giá trị của việc lựa chọn các tùy chọn vận chuyển nhanh hơn và có chi phí cao hơn, giúp bạn bán hàng cho khách muốn nhận hàng một cách nhanh chóng. Tốc độ rõ ràng cũng có thể giúp bạn ưu tiên việc thực hiện đơn hàng.

Những điều cần cân nhắc

Trước khi bạn thêm tốc độ vận chuyển cho phí vận chuyển, cân nhắc những điều sau.

Tốc độ vận chuyển không tính thời gian xử lý đơn hàng

Thời gian xử lý là thời gian tính từ khi doanh nghiệp của bạn nhận đơn hàng đến thời điểm hãng vận chuyển nhận lô hàng. Thời gian vận chuyển là thời gian tính từ khi hãng vận chuyển của bạn nhận lô hàng đến khi lô hàng được giao đến địa chỉ của khách hàng. Tính năng tốc độ vận chuyển chỉ tính đến thời gian vận chuyển.

Để biết thêm thông tin về thời gian xử lý, tham khảo Tìm hiểu và giảm thời gian xử lý.

Để thông báo cho khách hàng biết về thời gian xử lý, tham khảo Ấn định thời gian xử lý.

Khu vực vận chuyển phải dành riêng cho các khu vực cụ thể

Tốc độ vận chuyển phụ thuộc vào dịch vụ đến và đi từ các khu vực cụ thể trên thế giới. Để thêm tốc độ vận chuyển cho phí vận chuyển, khu vực vận chuyển phải bao gồm các quốc gia và vùng thuộc về khu vực cụ thể. Tất cả khu vực vận chuyển phải dành cho nơi nhận hàng nội địa hoặc nơi nhận hàng quốc tế. Dưới đây là ví dụ về các khu vực vận chuyển có thể sử dụng tốc độ vận chuyển:

 • chỉ Canada hoặc các tỉnh của Canada
 • chỉ Hoa Kỳ hoặc các tiểu bang của Hoa Kỳ
 • chỉ Đức hoặc các tiểu bang của Đức
 • chỉ pháp hoặc các tỉnh của Pháp
 • chỉ Ý hoặc các tỉnh của Ý
 • chỉ Tây Ban Nha hoặc các tỉnh của Tây Ban Nha
 • chỉ Vương quốc Anh
 • chỉ các tiểu bang Úc hoặc Úc
 • chỉ các quốc gia trên thế giới

Ví dụ: Nếu khu vực vận chuyển bao gồm Alberta, Ontario và Manitoba, bạn có thể thêm tốc độ vận chuyển vào phí vận chuyển ở khu vực vận chuyển đó vì chỉ chứa các tỉnh của Canada. Tuy nhiên, nếu khu vực vận chuyển của bạn bao gồm Hoa Kỳ, Mexico và Guatemala thì bạn không thể thêm tốc độ vận chuyển vào khu vực vận chuyển đó do có cả Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Nếu bạn sống tại Hoa Kỳ, bạn có thể thêm Canada thành một khu vực riêng hoặc thêm vào một khu vực có các quốc gia và vùng khác trên thế giới. Nếu bạn thêm vào một khu vực có các quốc gia và vùng khác trên thế giới, tốc độ vận chuyển sẽ hiển thị tốc độ vận chuyển quốc tế chậm hơn thay vì tốc độ vận chuyển nhanh hơn tới Canada.

Nếu bạn đang ở Canada, bạn có thể thêm Hoa Kỳ vào một khu vực riêng hoặc thêm vào một khu vực có các quốc gia và vùng khác trên thế giới. Nếu bạn thêm vào một khu vực có các quốc gia và vùng khác trên thế giới, tốc độ vận chuyển sẽ hiển thị tốc độ vận chuyển quốc tế chậm hơn thay vì tốc độ vận chuyển nhanh hơn tới Hoa Kỳ.

Để biết thêm thông tin về khu vực vận chuyển, tham khảo Thiết lập khu vực vận chuyển.

Phí vận chuyển gộp không hiển thị tốc độ vận chuyển

Nếu các mức phí vận chuyển khác nhau được gộp khi thanh toán do hai sản phẩm nhận phí vận chuyển từ các hồ sơ vận chuyển hoặc nhóm địa điểm khác nhau, tốc độ vận chuyển sẽ bị xóa khỏi phí gộp. Để biết thêm thông tin chi tiết về cách gộp phí vận chuyển, tham khảo Phí gộp khi thanh toán.

Các địa điểm trong Nhóm địa điểm vận chuyển phải thuộc cùng một quốc gia

Tốc độ vận chuyển chỉ có tại Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Úc và Vương quốc Anh. Khi thiết lập hồ sơ vận chuyển chung hoặc bất kỳ hồ sơ vận chuyển tùy chỉnh nào, mọi nhóm địa điểm bạn tạo trong đó chỉ được chứa địa điểm tại Canada, Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Úc hoặc Vương quốc Anh.

Để biết thêm thông tin về thiết lập hồ sơ vận chuyển, tham khảo Hồ sơ vận chuyển.

Thiết lập địa điểm và ứng dụng của bạn trước khi thiết lập tốc độ vận chuyển

Tốc độ vận chuyển phụ thuộc vào mức trung bình vận chuyển đến và đi từ các quốc gia và khu vực cụ thể. Nếu bạn chỉ có một địa điểm khi thiết lập tốc độ vận chuyển, sau đó thêm địa điểm thứ hai thì địa điểm thứ hai đó sẽ tự động được thêm vào cài đặt vận chuyển. Một số ứng dụng như Printful cũng được thêm dưới dạng địa điểm khi bạn cài đặt những ứng dụng này vào cửa hàng Shopify. Dù được thêm dưới dạng địa điểm trong cài đặt, các ứng dụng không có địa chỉ thực trong một quốc gia hoặc khu vực. Khi thêm ứng dụng vào nhóm địa điểm trong cài đặt vận chuyển, tốc độ vận chuyển sẽ bị ẩn với khách hàng trong trang thanh toán cho đến khi bạn xóa ứng dụng khỏi nhóm địa điểm trong cài đặt vận chuyển.

Để biết thêm thông tin về cách khôi phục tốc độ vận chuyển trong trang thanh toán, tham khảo Khắc phục sự cố.

Thêm tốc độ vận chuyển

Khi bạn thêm tốc độ vận chuyển cho một mức phí, tên tốc độ vận chuyển trở thành tên phí vận chuyển mà khách hàng có thể chọn khi thanh toán.

Thêm tốc độ vận chuyển cho mức phí vận chuyển mới

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).

 2. Vào cài đặt phí vận chuyển:

  • Nếu bạn chưa tạo hồ sơ vận chuyển tùy chỉnh nào, bên cạnh Phí vận chuyển chung, nhấp vào Quản lý.
  • Nếu bạn đã tạo hồ sơ vận chuyển tùy chỉnh, bên cạnh hồ sơ vận chuyển bạn muốn thêm phí vận chuyển, nhấp vào Quản lý.
 3. Bên cạnh khu vực bạn muốn thêm phí, nhấp vào Add rate (Thêm phí). Đảm bảo rằng nhóm địa điểm chứa khu vực của bạn bao gồm các địa điểm chỉ có ở Canada, Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Úc hoặc Vương quốc Anh.

 4. Chọn tốc độ vận chuyển.

 5. Nhập số tiền cho mức phí đó.

 6. Không bắt buộc: Thêm điều kiện theo trọng lượng hoặc giá.

  1. Nhấp vào Add conditions (Thêm điều kiện).
  2. Chọn điều kiện dựa trên trọng lượng hoặc giá của đơn hàng.
  3. Nhập giá trị tối thiểu và tối đa cho điều kiện.
 7. Nhấp vào Done (Đã xong) và nhấp vào Save (Lưu).

Thêm tốc độ vận chuyển cho mức phí vận chuyển hiện có

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).

 2. Vào cài đặt phí vận chuyển:

  • Nếu bạn chưa tạo hồ sơ vận chuyển tùy chỉnh nào, bên cạnh Phí vận chuyển chung, nhấp vào Quản lý.
  • Nếu bạn đã tạo hồ sơ vận chuyển tùy chỉnh, bên cạnh hồ sơ vận chuyển bạn muốn thêm phí vận chuyển, nhấp vào Quản lý.
 3. Bên cạnh phí, nhấp vào nút ... rồi nhấp vào Chỉnh sửa phí.

 4. Trong menu thả xuống Tốc độ vận chuyển, chọn một tốc độ vận chuyển.

 5. Nhấp vào Done (Đã xong) và nhấp vào Save (Lưu).

Thêm mức phí vận chuyển mới không có tốc độ vận chuyển

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).

 2. Vào cài đặt phí vận chuyển:

  • Nếu bạn chưa tạo hồ sơ vận chuyển tùy chỉnh nào, bên cạnh Phí vận chuyển chung, nhấp vào Quản lý.
  • Nếu bạn đã tạo hồ sơ vận chuyển tùy chỉnh, bên cạnh hồ sơ vận chuyển bạn muốn thêm phí vận chuyển, nhấp vào Quản lý.
 3. Bên cạnh khu vực bạn muốn thêm phí, nhấp vào Add rate (Thêm phí).

 4. Trong menu thả xuống Tốc độ vận chuyển, chọn Mức cố định tùy chỉnh (không có tốc độ vận chuyển).

 5. Nhập tên và số tiền cho mức phí đó.

 6. Không bắt buộc: Thêm điều kiện theo trọng lượng hoặc giá.

  1. Nhấp vào Add conditions (Thêm điều kiện).
  2. Chọn điều kiện dựa trên trọng lượng hoặc giá của đơn hàng.
  3. Nhập giá trị tối thiểu và tối đa cho điều kiện.
 7. Nhấp vào Done (Đã xong) và nhấp vào Save (Lưu).

Các dịch vụ phù hợp với tốc độ vận chuyển

Tốc độ vận chuyển tùy thuộc vào lựa chọn hãng vận chuyển có tại mỗi quốc gia.

Hoa Kỳ

Dịch vụ vận chuyển giao hàng trong phạm vi tốc độ vận chuyển của Hoa Kỳ
Nơi nhận Tốc độ vận chuyển có sẵn Dịch vụ phù hợp
Trong phạm vi lãnh thổ Hoa Kỳ Economy (5 đến 8 ngày làm việc)
 • USPS Media Mail
 • USPS Parcel Select Ground
 • UPS SurePost (không có trên Shopify Shipping)
Standard (3 đến 4 ngày làm việc)
 • UPS Ground
 • USPS First Class Mail
 • USPS First Class Parcel Service
 • USPS Priority Mail
 • UPS 3 Day Select
Express (1 đến 2 ngày làm việc)
 • UPS 2nd Day Air
 • USPS Priority Mail Express
 • UPS Next Day Air
Canada Economy International (từ 6 đến 10 ngày làm việc)
 • USPS Priority Mail International
Standard International (từ 2 đến 3 ngày làm việc)
 • UPS Standard
Express International (1 đến 2 ngày làm việc)
 • UPS Worldwide Saver
 • UPS Worldwide Express
 • DHL Worldwide Express
Quốc tế Economy International (từ 6 đến 18 ngày làm việc)
 • USPS First Class Package International
Standard International (từ 6 đến 12 ngày làm việc)
 • USPS Priority Mail International
 • UPS Worldwide Expedited
 • USPS Priority Mail Express International
Express International (từ 1 đến 5 ngày làm việc)
 • UPS Worldwide Saver
 • UPS Worldwide Express
 • DHL Worldwide Express

Canada

Dịch vụ vận chuyển giao hàng trong tốc độ vận chuyển đối với Canada
Nơi nhận Tốc độ vận chuyển có sẵn Dịch vụ phù hợp
Trong phạm vi lãnh thổ Canada Standard (từ 3 đến 9 ngày làm việc)
 • Dịch vụ Expedited Parcel của Canada Post
 • Dịch vụ Regular Parcel của Canada Post (không có trên Shopify Shipping)
Express (1 đến 2 ngày làm việc)
 • Dịch vụ Xpresspost của Canada Post
 • Dịch vụ Priority của Canada Post
Hoa Kỳ Standard International (4 đến 8 ngày làm việc)
 • Dịch vụ Small Packet Air USA của Canada Post
 • Dịch vụ Tracked Packet USA của Canada Post
 • Dịch vụ Expedited Parcel USA của Canada Post
Express International (từ 2 đến 3 ngày làm việc)
 • Dịch vụ Xpresspost USA của Canada Post
Quốc tế Economy International (20 đến 60 ngày làm việc)
 • Dịch vụ Small Packet International Surface của Canada Post
 • Dịch vụ International Parcel Surface của Canada Post
 • Dịch vụ International Parcel Air của Canada Post
Standard International (từ 6 đến 10 ngày làm việc)
 • Dịch vụ Small Packet International Air của Canada Post
 • Dịch vụ Tracked Packet Intl của Canada Post
Express International (từ 4 đến 7 ngày làm việc)
 • Dịch vụ Xpresspost Intl của Canada Post

Pháp

Dịch vụ vận chuyển giao hàng với tốc độ vận chuyển tại Pháp
Nơi nhận Tốc độ vận chuyển có sẵn Dịch vụ phù hợp
Nội địa (Pháp) Standard (2 đến 4 ngày làm việc)
 • La Poste Lettre Verte
 • La Poste Lettre Recommandée
 • La Poste Prêt-à-Recommandée Suivi
 • La Poste Prêt-à-Poster Lettre Suivie
 • La Poste Lettre Recommandée Mobile
 • La Poste Valeur Declarée Nationale
 • La Poste Lettre Suivie
 • La Poste Prêt-à-Poster Smart Valeur Declarée
 • La Poste Prêt-à-Poster Lettre Verte
 • La Poste Prêt-à-Poster Regionaux Lettre Verte
 • Colissimo France (Métropole)
 • Colissimo Etiquette Prepayée
 • Colissimo Prêt-à-Envoyer France
 • Colissimo Expert
 • Colis Privé Livraison a domicile
 • Mondial Relay Points Relais
 • DPD Classic
 • UPS Standard
Express (1 đến 2 ngày làm việc)
 • La Poste Lettre Prioritaire
 • La Poste Prêt-à-Poster Regionaux Lettre Prioritaire
 • La Poste Prêt-à-Poster Lettre Prioritaire
 • Chronopost Chrono Relais 13 (Métropole)
 • Chronopost Chrono Sameday
 • Chronopost Chrono (8, 9, 10, 13, 18)
 • Chronopost Prêt-à-Expedier Chrono 13 (Métropole)
 • DHL Express (9:00; 12:00; 18:00)
 • UPS Express Plus
 • UPS Express
 • UPS Express Saver
Quốc tế (châu Âu)
Standard (2 đến 8 ngày làm việc)
 • La Poste Lettre Suivie Internationale
 • Chrono Classic (châu Âu)
 • Chrono Relais (châu Âu)
 • Colissimo Expert (châu Âu)
 • Colissimo International (châu Âu)
 • Colissimo Prêt-à-Envoyer Europe
 • DHL GlobalMail
 • DHL Colis
 • DHL Economy Select
 • Delivengo Easy
 • Mondial Relay Points Relais
 • Mondial Relay Accueil
 • DPD Classic Europe
 • UPS Standard - châu Âu
Express (1 đến 3 ngày làm việc)
 • La Poste Lettre Prioritaire Internationale
 • Chronopost Prêt-à-Expedier Chrono Express (châu Âu)
 • Chronopost Chrono Express (châu Âu)
 • DHL Express Worldwide
 • UPS Worldwide Express Freight
 • UPS Worldwide Express Freight Midday
 • UPS Express Saver

Đức

Dịch vụ vận chuyển giao hàng với tốc độ vận chuyển tại Đức
Nơi nhận Tốc độ vận chuyển có sẵn Dịch vụ phù hợp
Nội địa (Đức) Standard (2 đến 4 ngày làm việc)
 • DHL Päckchen (S hoặc M)
 • DHL Paket
 • GLS Paketversand National (XS - XL)
 • GLS BusinessParcel - Paketversand National
 • Deutsche Post Brief (Standard, Kompakt, Gross, Maxi) National
 • Deutsche Post Einschreiben (Brief) National
 • Deutsche Post Wertbrief National
 • Deutsche Post Warenversand (< 500g, <1000g) National
 • Hermes Päckchen und Pakete - National
 • DPD Brief (Standard, Kompakt, Gross, Maxi 1, Maxi 2)
 • DPD Shop2Shop
 • DPD Classic
 • UPS Standard - Versand Deutschland
Express (1 đến 2 ngày làm việc)
 • DHL ExpressEasy
 • HL Express Domestic
 • DHL Express Domestic (9:00, 10:00, 12:00)
 • GLS ExpressParcel - Geschäftskunden - Express Versand National
 • DPD Express - National
 • UPS Express Saver - National
 • UPS Express - National
 • UPS Express 12:00 - National
 • UPS Express Plus - National
 • UPS Express Critical Domestic
 • FedEx Priority Overnight
Quốc tế (châu Âu)
Standard (2 đến 8 ngày làm việc)
 • GLS Paketversand Eurozone (I - IV)
 • GLS EuroBusinessParcel - Paketversand Europa
 • Deutsche Post Briefe (Standard, Kompakt, Gross, Maxi) International
 • Deutsche Post Einschreiben (Brief) International
 • Deutsche Post Wertbrief - International
 • Deutsche Post Warenpost (XS, S, M, L) International
 • DHL Economy Select
 • FedEx International Economy
 • DPD Brief (Standard, Kompakt, Gross, Maxi 1, Maxi 2)
 • DPD Classic
 • DPD Guaranteed
 • UPS Standard - châu Âu
Express (1 đến 4 ngày làm việc)
 • DHL ExpressEasy
 • GLS EuroExpressParcel - Geschäftskunden - Express Versand Europa
 • DPD Express - International - Europa
 • FedEx Europe First
 • FedEx International Priority

Ý

Dịch vụ vận chuyển giao hàng với tốc độ vận chuyển tại Ý
Nơi nhận Tốc độ vận chuyển có sẵn Dịch vụ phù hợp
Nội địa (Ý) Standard (2 đến 6 ngày làm việc)
 • Italy SDA Extra Large
 • Poste Italiane Posta 1
 • Poste Italiane Posta 4
 • Poste Italiane Pieghi di libri
 • Poste Italiane Delivery Standard
 • UPS Standard
Express (1 đến 4 ngày làm việc)
 • Bartolini (BRT) Servizio Express
 • Bartolini (BRT) Servizio Priority
 • Bartolini (BRT) Servizio 10:30
 • GLS Italy National Express
 • GLS Italy Safe Plus
 • Poste Italiane Delivery Express
 • TNT Express (10:00, 12:00)
 • UPS Express Saver
Quốc tế (châu Âu)
Standard International (4 đến 9 ngày làm việc)
 • Bartolini (BRT) Il Servizio DPD Group
 • Bartolini (BRT) Il Servizio EuroExpress
 • GLS Italy Parcel
 • Poste Italiane Delivery Europe
 • Poste Italiane Postamail Internazionale
 • UPS Standard
Express International (2 đến 6 ngày làm việc)
 • GLS Italy Express
 • Poste Italiane Postapriority Internazionale
 • Poste Italiane Delivery International Express
 • TNT Express (9:00, 10:00, 12:00)
 • UPS Express
 • UPS Express Saver

Tây Ban Nha

Dịch vụ vận chuyển giao hàng với tốc độ vận chuyển tại Tây Ban Nha
Nơi nhận Tốc độ vận chuyển có sẵn Dịch vụ phù hợp
Nội địa (Tây Ban Nha) Standard (2 đến 5 ngày làm việc)
 • Correos Paq Estándar
 • Correos Paquete Azul
 • Correos Paq Ligero
 • Correos Carta Ordinaria
 • GLS Business Parcel
 • GLS Business Small Parcel
 • UPS Standard
Express (1 đến 4 ngày làm việc)
 • Correos Express Equipaq 24
 • Correos Express Paq 10, 14, 24
 • Correos Express Islas Express
 • Correos Express Paq Empresa 14
 • Correos Paq Premium
 • Correos Paq Today
 • Correos Carta Urgente
 • GLS ExpressParcel (8:30, 10:00, 14:00)
 • TNT Express (9:00, 10:00, 12:00, 18:00)
 • UPS Express Saver
Quốc tế (châu Âu)
Standard International (4 đến 10 ngày làm việc)
 • Correos Paq Light Internacional
 • Correos Express Internacional Estándar
 • GLS EuroBusinessParcel
 • GLS EuroBusinessSmallParcel
 • UPS Standard
Express International (2 đến 7 ngày làm việc)
 • Correos Express Internacional Express
 • TNT Express (9:00, 10:00, 12:00)
 • UPS Express
 • UPS Express Saver

Úc

Dịch vụ vận chuyển giao hàng với tốc độ vận chuyển tại Úc
Nơi nhận Tốc độ vận chuyển có sẵn Dịch vụ phù hợp
Nội địa (Úc) Standard (2 đến 8 ngày làm việc)
 • Parcel Post của Bưu chính Úc
 • Regular Letters của Bưu chính Úc
 • Dịch vụ nội địa của Sendle
 • Sendle Satchel
 • Sendle Unlimited Satchel
Express (1 đến 4 ngày làm việc)
 • Express Post Parcels của Bưu chính Úc
 • Express Post Letters của Bưu chính Úc
Quốc tế (Toàn cầu)
Standard International (từ 6 đến 27 ngày làm việc)
 • International Standard của Bưu chính Úc
 • Dịch vụ quốc tế của Sendle
 • Packet International của DHL
 • Packet Plus International của DHL
 • Parcel International Standard của DHL

Vương quốc Anh

Dịch vụ vận chuyển giao hàng với tốc độ vận chuyển tại Vương quốc Anh
Nơi nhận Tốc độ vận chuyển có sẵn Dịch vụ phù hợp
Nội địa (Vương quốc Anh) Standard (2 đến 4 ngày làm việc)
 • Royal Mail 1st Class và 2nd Class
 • DHL Parcel
 • UPS Standard
Express (1 đến 3 ngày làm việc)
 • Royal Mail Tracked 24 và Tracked 48
 • Royal Mail Special Delivery Guaranteed by 9am® và Special Delivery Guaranteed by 1pm®
 • Royal Mail Sameday
 • Royal Mail 24® và Royal Mail 48®
 • Parcelforce (express9, express10, expressAM, express24, express48, express48large)
 • DPD 10:30 và DPD 12:00
 • DHL Local NEXT DAY
 • DHL Express (9:00, 12:00)
 • DHL Express Domestic
 • DHL Express Easy
 • UPS Express Saver
Quốc tế (châu Âu)
Standard International (2 đến 11 ngày làm việc)
 • Royal Mail International Signed
 • Royal Mail International Tracked
 • Royal Mail International Standard
 • Royal Mail International Business Standard Priority
 • DPD Classic
 • DPD Air Classic
 • DPD Direct
 • DHL Parcel Connect
 • UPS Standard
Economy International (10 đến 15 ngày làm việc)
 • Royal Mail International Business Standard Economy
Quốc tế (Toàn cầu)
Standard International (3 đến 17 ngày làm việc)
 • Parcelforce globalvalue
 • Royal Mail International Signed
 • Royal Mail International Tracked
 • Royal Mail International Standard
 • Royal Mail International Business Standard Priority
 • DPD Air Classic
 • DPD Direct
 • DHL Parcel International
 • UPS Standard
Express International (2 đến 11 ngày làm việc)
 • globalexpress
 • DPD Express
 • DHL Express (9:00, 10:30, 12:00)
 • DHL Express Worldwide
 • DHL Express Easy
 • UPS Express Saver
 • UPS Expedited
Economy International (10 đến 60 ngày làm việc)
 • Parcelforce globaleconomy
 • Royal Mail International Economy
 • Royal Mail International Business Standard Economy

Xử lý vấn đề

Xem xét các tình huống sau để tìm hiểu cách giải quyết.

Tốc độ vận chuyển không hiển thị khi thanh toán

Nếu tốc độ vận chuyển không hiển thị khi thanh toán, có khả năng phí vận chuyển của bạn đã được gộp khi thanh toán hoặc một địa điểm hoặc ứng dụng đã được thêm vào tài khoản Shopify của bạn và đang can thiệp vào khu vực vận chuyển của bạn.

Phí vận chuyển gộp

Khi hai sản phẩm trong một giao dịch thanh toán nhận được phí vận chuyển khác nhau từ hồ sơ vận chuyển khác nhau hoặc nhóm địa điểm khác nhau trong hồ sơ vận chuyển, phí vận chuyển có thể được gộp. Khi gộp, phí vận chuyển được gọi là Shipping và tốc độ vận chuyển sẽ bị xóa khỏi phí gộp.

Để biết thêm thông tin về phí vận chuyển đang được gộp, tham khảo Phí gộp khi thanh toán.

Một địa điểm được tự động thêm vào một nhóm địa điểm trong phần cài đặt vận chuyển

Trong hồ sơ vận chuyển, bạn có thể chỉ định khu vực và phí vận chuyển dựa trên địa điểm bạn thêm vào trang quản trị Shopify để các đơn hàng được thực hiện tại mỗi địa điểm thu phí vận chuyển khác nhau. Nếu bạn chỉ có một địa điểm, tất cả các khu vực và phí vận chuyển áp dụng cho địa điểm đó. Tuy nhiên, nếu bạn thêm địa điểm thứ hai, bạn có thể cung cấp cho địa điểm đó khu vực và mức phí vận chuyển khác hoặc giống với địa điểm ban đầu.

Theo mặc định, khi bạn chỉ có một địa điểm, sau đó, thêm một địa điểm thứ hai, địa điểm thứ hai đó sẽ được thêm vào cùng nhóm với địa điểm đầu tiên trong tất cả hồ sơ vận chuyển của bạn. Điều này có nghĩa là cả hai địa điểm giờ đây có chung khu vực và phí vận chuyển. Nếu địa điểm thứ hai nằm ở quốc gia hoặc vùng khác so với địa điểm đầu tiên, tốc độ vận chuyển không được tính chính xác và bị ẩn với khách hàng khi thanh toán.

Để khôi phục tốc độ vận chuyển hiển thị khi thanh toán, hãy xóa địa điểm thứ hai khỏi nhóm địa điểm trong cài đặt vận chuyển.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).

 2. Bên cạnh hồ sơ vận chuyển, nhấp vào Quản lý.

 3. Trong mục Vận chuyển từ, nhấp vào Hiển thị thông tin chi tiết.

 4. Bên cạnh địa điểm đã thêm, nhấp vào Quản lý.

 5. Chọn tạo mức phí mới cho địa điểm hoặc gỡ địa điểm đó khỏi nhóm địa điểm, rồi nhấp vào Xong.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Ứng dụng được xem là địa điểm đã được thêm vào cửa hàng Shopify của bạn

Các ứng dụng đóng vai trò như dịch vụ hoàn tất đơn hàng, ví dụ như Printful, được tính là một địa điểm trong trang quản trị Shopify. Nếu bạn chỉ có một địa điểm tại thời điểm thêm ứng dụng, ứng dụng sẽ tự động được thêm vào hồ sơ vận chuyển của bạn dưới dạng địa điểm khác có áp dụng khu vực và phí vận chuyển của bạn. Các ứng dụng không có địa điểm, vì vậy, các ước tính về tốc độ vận chuyển sẽ bị xóa khỏi trang thanh toán.

Để khôi phục tốc độ vận chuyển hiển thị khi thanh toán, hãy xóa ứng dụng khỏi nhóm địa điểm trong cài đặt vận chuyển.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).

 2. Bên cạnh hồ sơ vận chuyển, nhấp vào Quản lý.

 3. Trong mục Vận chuyển từ, nhấp vào Hiển thị thông tin chi tiết.

 4. Nhấp vào Quản lý bên cạnh ứng dụng mà bạn đã thêm vào.

 5. Chọn tạo mức phí mới cho ứng dụng hoặc xóa mức phí khỏi nhóm địa điểm, rồi nhấp vào Đã xong.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Một quốc gia được thêm vào khu vực có tốc độ vận chuyển khác so với các quốc gia đã có trong khu vực

Để sử dụng tốc độ vận chuyển, các quốc gia trong khu vực vận chuyển phải thuộc cùng một vùng. Nếu bạn thêm một quốc gia vào khu vực không nằm trong cùng vùng với các quốc gia ban đầu trong khu vực, sẽ xuất hiện lỗi. Để biết thêm thông tin về các quốc gia có thể được nhóm với nhau trong cùng khu vực, tham khảo Khu vực vận chuyển phải dành riêng cho các khu vực cụ thể.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí