Liên hệ với Mạng lưới giao hàng Shopify để được hỗ trợ - Thương nhân

Bạn có thể liên hệ với Trung tâm xử lý đơn hàng của Shopify (SFN) qua Trung tâm trợ giúp của Shopify để nhận trợ giúp về quá trình thực hiện đơn hàng hoặc yêu cầu bồi thường vận chuyển.

Liên hệ với SFN qua Trung tâm trợ giúp của Shopify

Nếu có tài khoản Shopify, bạn có thể đăng nhập vào Trung tâm trợ giúp và điền biểu mẫu để tạo yêu cầu hỗ trợ.

Các bước thực hiện:

  1. Vào biểu mẫu liên hệ SFN trong Trung tâm trợ giúp của Shopify.
  2. Nhấp vào Đăng nhập để đăng nhập vào tài khoản Shopify. Nếu bạn có nhiều cửa hàng Shopify, hãy chọn một cửa hàng cụ thể mà bạn muốn tạo yêu cầu hỗ trợ.
  3. Điền thông tin vào biểu mẫu.
  4. Nhấp vào Send (Gửi).

Trả lời phản hồi từ Mạng lưới giao hàng Shopify

Nếu Mạng lưới giao hàng Shopify trả lời yêu cầu hỗ trợ của bạn và cần phản hồi từ bạn, bạn sẽ được liên hệ qua email.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí