Các trạng thái yêu cầu thực hiện

Bạn có thể hiển thị yêu cầu thực hiện có trạng thái cụ thể bằng cách nhấp vào Trạng thái thực hiện trên trang yêu cầu thực hiện, rồi kiểm tra trạng thái bạn muốn hiển thị.

Yêu cầu thực hiện có thể ở các trạng thái sau:

Trạng thái thực hiện và mô tả trạng thái thực hiện
Trạng thái Mô tả
Đang chờ xử lý Yêu cầu thực hiện của bạn bị hoãn xử lý và chưa được giao cho trung tâm xử lý đơn hàng.
Đang thực hiện Yêu cầu thực hiện được giao cho trung tâm xử lý đơn hàng và các mặt hàng đang được xử lý, lấy hàng và đóng gói tại trung tâm xử lý đơn hàng.
Đã thực hiện một phần Yêu cầu thực hiện được chia thành nhiều gói hàng và một hoặc nhiều gói hàng chưa được thực hiện.
Đã thực hiện Tất cả các mặt hàng trong yêu cầu thực hiện được đóng gói tại trung tâm xử lý đơn hàng.
Tạm dừng Không thể xử lý hoặc giao yêu cầu thực hiện cho trung tâm xử lý đơn hàng. Hướng dẫn bỏ tạm dừng được hiển thị trên trang chi tiết yêu cầu thực hiện.
Đã hủy Yêu cầu thực hiện trong SFN đã bị hủy. Bạn phải yêu cầu thực hiện theo cách thủ công trên trang quản trị Shopify để tạo yêu cầu thực hiện mới.

Yêu cầu thực hiện đang chờ xử lý

Nếu muốn trì hoãn quá trình thực hiện đơn hàng để có thời gian thực hiện các thay đổi vào phút chót, giải quyết vấn đề của khách hàng hoặc hủy thực hiện đơn hàng, bạn có thể đặt thời gian trì hoãn cho yêu cầu thực hiện.

Khi yêu cầu thực hiện của đơn hàng đã thanh toán được đặt thành trì hoãn trước khi xử lý, yêu cầu này sẽ chuyển sang trạng thái Đang chờ xử lý. Bạn có thể bắt đầu xử lý yêu cầu thực hiện đang chờ xử lý bất kỳ lúc nào.

Thiết lập trì hoãn yêu cầu thực hiện

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng, sau đó nhấp vào Mạng lưới giao hàng Shopify.
 2. Nhấp vào tab Cài đặt.
 3. Trong mục Trì hoãn thực hiện, nhấp vào mũi tên lên hoặc nhập số phút bạn muốn trì hoãn đơn hàng trước khi xử lý.

Bắt đầu xử lý yêu cầu thực hiện đang chờ xử lý

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng, sau đó nhấp vào Mạng lưới giao hàng Shopify.
 2. Trên tab Tổng quan, nhấp vào Xem yêu cầu thực hiện.

 3. Nhấp vào yêu cầu thực hiện bạn muốn bắt đầu xử lý.

 4. Nhấp vào Thực hiện ngay.

Yêu cầu thực hiện bị tạm dừng

Khi yêu cầu thực hiện bị tạm dừng, đơn hàng đó sẽ có trạng thái Tạm dừng cùng thẻ cụ thể cho biết lý do. Khi bạn có yêu cầu thực hiện bị tạm dừng, danh sách Tác vụ trong trang Tổng quan của ứng dụng SFN sẽ hiển thị Giải quyết yêu cầu thực hiện bị tạm dừng. Nếu muốn biết thêm thông tin về việc tạm dừng, bạn có thể truy cập trang thông tin chi tiết về yêu cầu đó để tìm hiểu lý do tạm dừng và cách giải quyết.

Yêu cầu thực hiện có thể bị tạm dừng do các lý do được nêu trong thẻ như sau:

Thẻ ghi lý do tạm dừng và mô tả
Thẻ tạm dừng Mô tả
Cần xem lại đơn hàng bán buôn SFN cần xem lại đơn hàng bán buôn của bạn.
Địa chỉ không hợp lệ Địa chỉ giao hàng không hợp lệ và bạn cần xử lý lỗi địa chỉ giao hàng.
Không có trung tâm xử lý đơn hàng nào đang hoạt động Không có trung tâm xử lý đơn hàng đang hoạt động nào được chỉ định cho cửa hàng của bạn.
Quốc gia bị chặn Quốc gia đích bị chặn nên không nhận được đơn hàng của bạn.
Không có hàng trong kho Không có hàng trong kho theo yêu cầu của bạn.
Không nhận diện được sản phẩm Yêu cầu của bạn chứa sản phẩm không nhận diện được.
Quyền truy cập cửa hàng bị chặn Quyền truy cập cửa hàng của bạn bị chặn.
Sản phẩm không đủ điều kiện Yêu cầu của bạn chứa sản phẩm không đủ điều kiện.
Đơn hàng bị ngưng thực hiện Đơn hàng của bạn bị ngưng thực hiện.
Trung tâm thực hiện đã hủy Trung tâm thực hiện đã hủy yêu cầu của bạn.
Yêu cầu bị tạm dừng theo cách thủ công Yêu cầu của bạn bị tạm dừng theo cách thủ công. Bạn có thể truy cập và bỏ mọi yêu cầu thực hiện bị tạm dừng trong ứng dụng SFN.

Truy cập vào yêu cầu thực hiện bị tạm dừng

Bạn có thể truy cập lý do tạm dừng yêu cầu thực hiện trên trang chi tiết của yêu cầu.

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng, sau đó nhấp vào Mạng lưới giao hàng Shopify.
 2. Trong mục Tác vụ, bạn có thể chọn yêu cầu thực hiện bị tạm dừng mà bạn muốn truy cập. * Để hiển thị tất cả yêu cầu thực hiện bị tạm dừng, nhấp vào Giải quyết yêu cầu thực hiện bị tạm dừng. * Để hiển thị yêu cầu thực hiện bị tạm dừng vì một lý do cụ thể, nhấp vào HIỂN THỊ THÔNG TIN CHI TIẾT rồi nhấp vào lý do tạm dừng. 3. Nhấp vào yêu cầu thực hiện bạn muốn truy cập.

Nếu đang truy cập trang chi tiết đơn hàng Shopify của yêu cầu thực hiện bị tạm dừng, bạn có thể nhấp vào Xem chi tiết thực hiện.

Tạm dừng yêu cầu thực hiện theo cách thủ công

Để trì hoãn thực hiện yêu cầu trong thời gian mong muốn, bạn có thể tạm dừng yêu cầu thực hiện Đang chờ xử lý theo cách thủ công. Nếu bạn tạm dừng yêu cầu theo cách thủ công, yêu cầu sẽ ở trạng thái Tạm dừng đến khi bạn bỏ tạm dừng yêu cầu đó theo cách thủ công.

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng, sau đó nhấp vào Mạng lưới giao hàng Shopify.
 2. Trên tab Tổng quan, nhấp vào Xem yêu cầu thực hiện.

 3. Nhấp vào yêu cầu thực hiện bạn muốn tạm dừng.

 4. Nhấp vào Tạm dừng rồi nhấp vào Tạm dừng để xác nhận.

Nếu muốn dừng xử lý yêu cầu thực hiện đơn hàng ở trạng thái Đang thực hiện, bạn có thể hủy yêu cầu thực hiện theo cách thủ công.

Bỏ tạm dừng yêu cầu thực hiện

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng, sau đó nhấp vào Mạng lưới giao hàng Shopify.
 2. Trong mục Tác vụ, bạn có thể chọn yêu cầu thực hiện bị tạm dừng mà bạn muốn truy cập. * Để hiển thị tất cả yêu cầu thực hiện bị tạm dừng, nhấp vào Giải quyết yêu cầu thực hiện bị tạm dừng. * Để hiển thị yêu cầu thực hiện bị tạm dừng vì một lý do cụ thể, nhấp vào HIỂN THỊ THÔNG TIN CHI TIẾT rồi nhấp vào lý do tạm dừng. 3. Nhấp vào yêu cầu thực hiện bạn muốn bỏ tạm dừng yêu cầu thực hiện. 4. Nhấp vào Bỏ tạm dừng rồi nhấp lại vào Bỏ tạm dừng để xác nhận.

Sau khi bỏ tạm dừng, bạn có thể làm mới trang để hiển thị trạng thái đơn hàng là Đang chờ xử lý. Nếu bạn cố gắng bỏ tạm dừng trước khi khắc phục lý do cho việc tạm dừng, yêu cầu sẽ trở về trạng thái Tạm dừng.

Hủy yêu cầu thực hiện

Những yêu cầu thực hiện mà SFN không thực hiện nữa sẽ có trạng thái Đã hủy. Có thể hủy yêu cầu thực hiện do các hành động sau:

 • Đơn hàng được giao cho một địa điểm khác trong trang quản trị Shopify.
 • Toàn bộ đơn hàng bị hủy trong trang quản trị Shopify.
 • Sản phẩm hoặc số lượng sản phẩm của đơn hàng được chỉnh sửa trong trang quản trị Shopify. Việc này sẽ hủy yêu cầu thực hiện ban đầu và tạo yêu cầu mới.
 • Yêu cầu thực hiện bị hủy thủ công trong ứng dụng SFN.

Quá trình hủy yêu cầu thực hiện đơn hàng phụ thuộc vào trạng thái của yêu cầu. Nếu yêu cầu thực hiện của bạn có trạng thái Đang chờ xử lý hoặc Tạm dừng, bạn có thể hủy đơn hàng của yêu cầu thực hiện trong trang quản trị Shopify. Nếu yêu cầu thực hiện của bạn có trạng thái Đang thực hiện, bạn có thể hủy yêu cầu thực hiện theo cách thủ công trong ứng dụng SFN.

Để xử lý yêu cầu thực hiện bị hủy, bạn cần nhấp vào Yêu cầu thực hiện đơn hàng trong trang chi tiết đơn hàng tại trang quản trị Shopify. Thao tác này sẽ tạo yêu cầu thực hiện mới có thể xử lý.

Nếu muốn dừng xử lý yêu cầu thực hiện đơn hàng ở trạng thái Đang chờ xử lý, bạn có thể tạm dừng yêu cầu thực hiện theo cách thủ công.

Hủy yêu cầu thực hiện theo cách thủ công

Nếu không muốn vận chuyển đơn hàng có yêu cầu thực hiện ở trạng thái Đang tiến hành, bạn có thể hủy yêu cầu thực hiện theo cách thủ công trong ứng dụng SFN.

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng, sau đó nhấp vào Mạng lưới giao hàng Shopify.
 2. Trên tab Tổng quan, nhấp vào Xem yêu cầu thực hiện.

 3. Nhấp vào yêu cầu thực hiện bạn muốn hủy.

 4. Nhấp vào Yêu cầu hủy rồi nhấp vào Yêu cầu hủy để xác nhận.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí