Thông báo hàng trong kho

Shopify sử dụng lịch sử bán hàng và số lượng có sẵn của mẫu mã sản phẩm tại trung tâm xử lý đơn hàng để dự kiến ngày hết hàng của mẫu mã sản phẩm.

Xem hàng trong kho

Trang Tổng quan của ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) có mục Tổng quan về hàng trong kho hiển thị thông tin sau:

Thông tin về mục tổng quan hàng trong kho
Tiêu đề mục Mô tả
Trung tâm xử lý đơn hàng Nếu bạn có hàng trong kho tại nhiều trung tâm xử lý đơn hàng của SFN, cột này sẽ hiển thị các trung tâm xử lý đơn hàng lưu giữ hàng trong kho của bạn. Nếu bạn có hàng trong kho tại một trung tâm, cột này sẽ không hiển thị.
Tổng sản phẩm Tổng số lượng SKU duy nhất bạn có tại một trung tâm xử lý đơn hàng.
Sắp hết hàng Tổng số lượng SKU duy nhất có số lượng hàng lưu kho thấp dựa trên cài đặt ngày lưu kho tối thiểu. Bạn có thể nhấp vào biểu tượng **▾** để hiển thị danh sách mặt hàng sắp hết hàng tại trung tâm xử lý đơn hàng đó.
Sắp tới Tổng số lượng SKU duy nhất đang đến trung tâm xử lý đơn hàng qua đợt chuyển về. Bạn có thể nhấp vào **▾** để hiển thị danh sách mặt hàng sắp đến trung tâm xử lý đơn hàng đó.

Cài đặt thông báo hàng trong kho

Bạn có thể cài đặt thông báo để nhắc bổ sung hàng lưu kho tại trung tâm xử lý đơn hàng, dựa trên số ngày lưu kho dự kiến còn lại. Bạn được thông báo khi số ngày lưu kho của bất kỳ mẫu mã nào thấp hơn mức tối thiểu đã cài đặt. Thông báo hàng trong kho được hiển thị trong ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify trên các tab Tổng quanHàng trong kho.

Các bước thực hiện:

  1. Trong ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify, nhấp vào Settings (Cài đặt).
  2. Trong mục Inventory notifications (Thông báo hàng trong kho), cài đặt số ngày lưu kho tối thiểu cần thiết cho sản phẩm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí