Bắt đầu với Mạng lưới giao hàng Shopify

Trước khi bắt đầu sử dụng Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN), bạn cần chuẩn bị sản phẩm và doanh nghiệp của mình trong Shopify. Chuẩn bị trước sản phẩm trước giúp đảm bảo rằng các trung tâm xử lý đơn hàng đã sẵn sàng tiếp nhận đợt chuyển về, chuẩn bị sẵn sàng sản phẩm của bạn để thực hiện nhanh hơn.

Bắt đầu với Mạng lưới giao hàng Shopify

Nếu bạn mới dùng Mạng lưới giao hàng Shopify, hãy làm theo các bước sau để thiết lập.

 1. Đảm bảo sản phẩm của bạn đủ điều kiện để sử dụng SFN.
 2. Chỉ định SKUmã vạch cho sản phẩm và mẫu mã của bạn.
 3. Tải sản phẩm lên ứng dụng SFN.
 4. Tạo đợt chuyển về.
 5. Đóng gói và gắn nhãn sản phẩm.
 6. Gửi sản phẩm đến địa điểm Trung tâm xử lý đơn hàng của Shopify.
 7. Thiết lập phí vận chuyển của bạn cho SFN trong mục Vận chuyển của trang quản trị Shopify:
  1. Thiết lập hồ sơ vận chuyển.
  2. Thiết lập địa điểm.

Nếu muốn thực hiện đơn hàng tại Canada, bạn cần hoàn tất các bước bổ sung. Tìm hiểu thêm về cách bắt đầu với Mạng lưới giao hàng Shopify tại Canada.

Hồ sơ vận chuyển

Hồ sơ vận chuyển cho phép bạn chỉ định địa điểm thực hiện cần thực hiện đơn hàng dựa trên địa chỉ giao hàng của khách. Bạn có thể sử dụng hồ sơ vận chuyển để chuyển đơn hàng đến các trung tâm xử lý đơn hàng SFN dựa trên địa điểm của khách hàng.

Nếu bạn tạo đơn hàng nháp, đảm bảo bạn chọn thủ công trung tâm xử lý đơn hàng mà bạn muốn thực hiện đơn hàng. Ví dụ: Nếu bạn muốn trung tâm xử lý đơn hàng của SFN thực hiện đơn hàng, chọn SFN làm địa điểm thực hiện.

Để biết thêm thông tin, đọc về hồ sơ vận chuyển.

Thiết lập địa điểm của bạn

Ứng dụng giúp bạn lưu hàng trong kho hoặc thực hiện đơn hàng như SFN được xem là địa điểm. Khi bạn thêm SFN vào cửa hàng, SFN sẽ tự động được thêm làm địa điểm. SFN không được tính vào giới hạn địa điểm của tài khoản.

Nếu địa điểm được chỉ định phí vận chuyển và có thể thực hiện toàn bộ đơn hàng thì đơn hàng đó sẽ được gửi tới địa điểm đó để thực hiện. Nếu không có địa điểm nào được chỉ định phí vận chuyển hoặc không thể thực hiện toàn bộ đơn hàng thì địa điểm có mức ưu tiên cao nhất sẽ bán quá sản phẩm. Bán quá chỉ bị chặn nếu kho hàng tại tất cả các địa điểm thực hiện đơn hàng của bạn đã hết hàng.

Nếu một đơn hàng có thể được thực hiện tại một địa điểm thực hiện duy nhất thì đơn hàng sẽ được gửi đến địa điểm thực hiện đó. Nếu không thể thực hiện đơn hàng tại địa điểm mà bạn đặt là ưu tiên đầu tiên thì các địa điểm khác sẽ được kiểm tra hàng có sẵn.

Nếu cần hàng trong kho từ nhiều địa điểm thực hiện đơn hàng để thực hiện một đơn hàng duy nhất thì đơn hàng đó sẽ được chia, giỏ hàng sẽ bị tính phí vận chuyển đối với mỗi địa điểm. Khi không có trung tâm xử lý đơn hàng nào có thể thực hiện đơn hàng và khi SFN là địa điểm thực hiện đơn hàng dự kiến ban đầu, đơn hàng sẽ bị tạm dừng trong ứng dụng SFN do thiếu hàng trong kho.

Nếu không thể thực hiện đơn hàng vì các lý do khác, đơn hàng sẽ được gắn nhãn Chưa thực hiện trong trang quản trị Shopify.

Để biết thêm thông tin, đọc về cách thiết lập địa điểm của bạn.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí