Sử dụng Dịch vụ chuẩn bị cho Shopify Fulfillment Network

Dịch vụ chuẩn bị của Shopify là các dịch vụ tùy ý nơi trung tâm xử lý đơn hàng có thể nhận đợt chuyển hàng nội địa và chuẩn bị mặt hàng trong từng hộp để sẵn sàng thực hiện đơn hàng. Dịch vụ chuẩn bị làm tăng SLA vì trung tâm xử lý đơn hàng cần thêm thời gian để chuẩn bị sản phẩm sẵn sàng cho thực hiện đơn hàng. Khi đợt chuyển hàng nội địa đến nơi, trung tâm xử lý đơn hàng sẽ:

  • Mở từng hộp và quét SKU.
  • Sắp xếp từng SKU.
  • In và dán nhãn nếu cần.
  • Đảm bảo mã vạch và dán nhãn chính xác để tránh các vấn đề thuận chiều khi thực hiện đơn hàng.

Nếu bạn chọn Chuẩn bị trong quy trình Đợt chuyển hàng nội địa, các bước để Tạo nhãn nội dung hộpdán nhãn hộp sẽ bị bỏ qua. Trung tâm xử lý đơn hàng sẽ quản lý các bước này khi đợt chuyển hàng nội địa tới.

Nếu không chọn dịch vụ này, bạn cần xác nhận phương thức tự đóng hộp và dán mã vạch.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí