Bộ sản phẩm

Bộ sản phẩm là bộ lắp ráp hoặc gói nhiều sản phẩm được cùng mua và hoàn thiện. Ví dụ: Sản phẩm trang phục có thể là bộ sản phẩm gồm quần và áo khoác.

Bạn có thể yêu cầu Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) tạo bộ sản phẩm trước hoặc sau khi nhận đơn hàng. Nếu bạn muốn SFN tạo bộ sản phẩm có được đóng gói hoặc xử lý đặc biệt, bạn cso thể yêu cầu SFN tạo bộ sản phẩm lắp ráp sẵn trước khi nhận đơn hàng cho những bộ sản phẩm này. Nếu bạn chỉ muốn SFN tạo bộ sản phẩm sau khi nhận đơn hàng và không cần đóng gói hay xử lý đặc biệt cho bộ sản phẩm, bạn có thể yêu cầu SFN tạo bộ sản phẩm theo yêu cầu.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí