Bộ sản phẩm theo yêu cầu

Bạn có thể yêu cầu Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) tạo bộ sản phẩm sau khi nhận được đơn hàng không cần đóng gói hoặc xử lý đặc biệt.

Bộ sản phẩm theo yêu cầu gồm sản phẩm được lưu trữ riêng trong SFN và cũng có thể bán dưới dạng mặt hàng riêng lẻ. Sau khi tiếp nhận đơn hàng cho bộ sản phẩm theo yêu cầu, SFN sẽ lấy và đóng gói các mặt hàng thuộc về bộ sản phẩm như thể đó là các mục hàng riêng trong một đơn hàng.

Đơn vị lưu kho (SKU) của bộ sản phẩm được gọi là SKU sản phẩm gốc, còn sản phẩm trong bộ sản phẩm được gọi là SKU sản phẩm biến thể.

Nếu bạn muốn SFN tạo bộ sản phẩm có được đóng gói hoặc xử lý đặc biệt, bạn cso thể yêu cầu SFN tạo bộ sản phẩm lắp ráp sẵn trước khi nhận đơn hàng cho những bộ sản phẩm này.

Yêu cầu bộ sản phẩm theo yêu cầu

Để có thể yêu cầu bộ sản phẩm theo yêu cầu, bạn cần thiết lập các yêu cầu sau: - Tất cả SKU sản phẩm gốc và sản phẩm biến thể của bộ sản phẩm phải là sản phẩm trong ứng dụng SFN. - Tất cả SKU cần đáp ứng tiêu chí sản phẩm của SFN. * SKU sản phẩm gốc của bạn phải có chi tiết thực hiện về bộ sản phẩm trong trang sản phẩm SFN. * SKU sản phẩm gốc không được có giá 0 USD. * SKU sản phẩm gốc không được chứa SKU sản phẩm biến thể với giá 0 USD.

Sau khi thiết lập các yêu cầu, bạn có thể yêu cầu bộ sản phẩm theo yêu cầu bằng cách liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của SFN với thông tin sau:

  • SKU sản phẩm gốc
  • SKU sản phẩm biến thể và số lượng

Số lượng sẵn có của bộ sản phẩm theo yêu cầu

Để bán bộ sản phẩm theo yêu cầu, SFN phải có đủ SKU sản phẩm biến thể để tạo từng bộ sản phẩm. Khi SFN không có đủ SKU sản phẩm biến thể để tạo bộ sản phẩm tại bất kỳ trung tâm xử lý đơn hàng nào, bộ sản phẩm của bạn có Số lượng Còn hàng bằng không và hiển thị là đã hết hàng trong cửa hàng.

Số lượng Còn hàng của bộ sản phẩm theo yêu cầu bạn có thể bán được hiển thị trong mục Hàng trong kho của trang chi tiết sản phẩm của bộ sản phẩm trong trang quản trị Shopify. Số lượng còn hàng của bộ sản phẩm theo yêu cầu được xác định bởi các tiêu chí sau:

  • Số lượng Còn hàng của SKU sản phẩm biến thể tại trung tâm xử lý đơn hàng
  • Số lượng SKU sản phẩm biến thể cần thiết để tạo bộ sản phẩm
  • Tổng số lượng bộ sản phẩm có thể tạo tại tất cả các trung tâm xử lý đơn hàng SFN

Ví dụ: Nếu bạn bán bộ sản phẩm gồm năm chiếc áo thun giống nhau và bạn có chín chiếc áo thun tại trung tâm xử lý đơn hàng, bạn chỉ có thể bán một trong những bộ sản phẩm đó. Ngay cả khi một trung tâm xử lý đơn hàng khác có thêm một áo phông, SFN cũng không thể chuyển và kết hợp những mặt hàng này để tạo bộ sản phẩm của bạn. Nếu một trung tâm xử lý đơn hàng khác có thêm sáu áo thun thì số lượng Còn hàng của bộ sản phẩm đó sẽ hiển thị là 2.

Đảm bảo bạn đã tính đến số lượng hàng trong kho SFN hiện tại khi bổ sung hàng các thành phần của bộ sản phẩm qua đợt chuyển về đến trung tâm xử lý đơn hàng.

Điều chỉnh bộ sản phẩm theo yêu cầu

Nếu muốn điều chỉnh bộ sản phẩm theo yêu cầu, bạn cần xóa bộ sản phẩm cũ và tạo bộ sản phẩm mới. Trước khi điều chỉnh bộ sản phẩm theo yêu cầu, bạn cần thiết lập các yêu cầu sau: - Tạo sản phẩm mới cho SKU sản phẩm gốc mới trong trang quản trị Shopify và trong ứng dụng SFN. Nếu bạn muốn hầu hết thông tin giống nhau, bạn có thể sao chép sản phẩm của bộ sản phẩm cũ để tạo bộ sản phẩm mới. - Đặt sản phẩm của bộ sản phẩm cũ là không còn hàng trên tất cả các kênh bán hàng để ngăn khách hàng mua sản phẩm. Nếu muốn tiếp tục bán bộ sản phẩm, bạn có thể đặt sản phẩm của bộ sản phẩm mới là còn hàng trên các kênh bán hàng và cho đặt hàng trước trước khi bộ sản phẩm mới được lắp ráp. - Nếu bạn vẫn còn đơn hàng bỏ ngỏ cần thực hiện với bộ sản phẩm mà bạn muốn điều chỉnh, tất cả những đơn hàng này phải được thực hiện hoặc hủy bỏ. Để hủy đơn hàng, hãy nhấp vào đơn hàng trong ứng dụng SFN rồi nhấp vào Cancel fulfillment (Hủy thực hiện).

Sau khi thiết lập yêu cầu, bạn có thể yêu cầu điều chỉnh bộ sản phẩm theo yêu cầu bằng cách liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của SFN với thông tin sau: - SKU sản phẩm gốc cũ và mới. - SKU sản phẩm biến thể và số lượng cần xóa khỏi bộ sản phẩm. - SKU sản phẩm biến thể và số lượng cần thêm vào bộ sản phẩm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí