Quản lý tài khoản của bạn bằng Mạng lưới giao hàng Shopify

Khi bạn sử dụng Mạng lưới giao hàng Shopify, bạn có thể xem lại thông tin thanh toán, kiểm tra thời hạn của các mùa nghỉ lễ sắp tới, xem lại các thay đổi đối với hãng vận chuyển và yêu cầu các dự án đặc biệt từ các trung tâm xử lý đơn hàng.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí