Quản lý đơn hàng

Đôi khi, đơn hàng được xử lý qua Mạng lưới giao hàng Shopify sẽ cần được chú ý. Khi đó, biểu ngữ thông báo sẽ hiển thị trong ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify trong trang quản trị Shopify.

Bạn cũng có thể cài đặt thông báo để cảnh báo bạn khi hàng trong kho ở mức thấp và cần gửi đợt chuyển về.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí