Thông báo hàng trong kho

Shopify sử dụng lịch sử bán hàng và số lượng có sẵn của mẫu mã sản phẩm tại trung tâm xử lý đơn hàng để dự kiến ngày hết hàng của mẫu mã sản phẩm.

Xem hàng trong kho

Trong ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify, nhấp vào Hàng trong kho để xem hàng trong kho của mẫu mã tại trung tâm xử lý đơn hàng đủ bán trong bao nhiêu ngày.

Số ngày của hàng trong kho được hiển thị trong cột cuối của bảng.

Cài đặt thông báo hàng trong kho

Bạn có thể cài đặt thông báo để nhắc bổ sung hàng lưu kho tại trung tâm xử lý đơn hàng, dựa trên số ngày lưu kho dự kiến còn lại. Bạn được thông báo khi số ngày lưu kho của bất kỳ mẫu mã nào thấp hơn mức tối thiểu đã cài đặt. Thông báo hàng trong kho được hiển thị trong ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify trên các tab Tổng quanHàng trong kho.

Các bước thực hiện:

  1. Trong ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify, nhấp vào Settings (Cài đặt).
  2. Trong mục Inventory notifications (Thông báo hàng trong kho), cài đặt số ngày lưu kho tối thiểu cần thiết cho sản phẩm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí