Xử lý đơn hàng

Để Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) xử lý chính xác đơn hàng, hãy đảm bảo bạn đã chuẩn bị sản phẩm. Nếu bạn cần thay đổi cài đặt sản phẩm, chẳng hạn như SKU, hãy liên hệ với đội ngũ Thực hiện đơn hàng trước khi thực hiện thay đổi.

Nếu muốn SFN giao gói hàng nhanh hơn cho khách hàng, bạn có thể nâng cấp nhãn vận chuyển cho đơn hàng.

Xem lại quy trình sau để tìm hiểu cách xử lý đơn hàng của Mạng lưới giao hàng Shopify và những điều bạn có thể làm để giúp ngăn ngừa lỗi trong quá trình xử lý.

Yêu cầu thực hiện

Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) sẽ chỉ thực hiện các đơn hàng đáp ứng những điều kiện sau:

 • mẫu mã sản phẩm có các cài đặt sau: - SKU tồn tại trong trang quản trị Shopify

  • SKU là duy nhất
  • mã nhận dạng mẫu mã là duy nhất
  • không được để trống mã vạch
  • trường mã vạch khớp với mã vạch trên sản phẩm hiện vật
  • hàng trong kho của mẫu mã được đặt thành do SFN quản lý
 • tất cả hàng trong kho cho đơn hàng có sẵn

 • địa chỉ giao hàng hợp lệ

 • đơn hàng được đánh dấu là đã thanh toán

Quy trình thực hiện

 1. Khách hàng đặt đơn hàng trong cửa hàng của bạn.

 2. Sau khi đơn hàng được đánh dấu là đã thanh toán, Mạng lưới giao hàng Shopify sẽ nhận được thông báo về đơn hàng đã được đặt.

 3. Mạng lưới giao hàng Shopify xác minh rằng có thể xử lý đơn hàng dựa trên điều kiện thực hiện.

 4. Mạng lưới giao hàng Shopify xác định ngày cần giao lô hàng, dịch vụ thư cần sử dụng và trung tâm thực hiện có thể thực hiện đơn hàng.

 5. Quá trình thực hiện mở được tạo trong trang quản trị Shopify.

 6. Trung tâm thực hiện lấy hàng, đóng gói và gắn nhãn vận chuyển và phiếu đóng gói vào lô hàng.

 7. Trung tâm thực hiện lên lịch lấy hàng với hãng vận chuyển.

 8. Hãng vận chuyển đến trung tâm thực hiện, lấy lô hàng và gửi thông báo đến Mạng lưới giao hàng Shopify.

 9. Mạng lưới giao hàng Shopify cập nhật quá trình thực hiện trong trang quản trị Shopify với số theo dõi do trung tâm thực hiện cung cấp. Nếu tất cả các mục hàng đã được thực hiện, đơn hàng được đánh dấu là đã thực hiện.

 10. Hãng vận chuyển vận chuyển gói hàng qua mạng lưới của hãng và giao đến địa chỉ của khách hàng.

Xem quá trình thực hiện đang hoạt động

Trong tab Tổng quan của ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify, bạn có thể xem các đơn hàng hiện hoạt.

Đơn đặt hàng đang hoạt động có thể có các trạng thái sau:

 • Đã chấp nhận - Đơn hàng đã được chấp nhận bởi Mạng lưới giao hàng Shopify nhưng chưa được chỉ định cho trung tâm xử lý đơn hàng.
 • Đang thực hiện - Đơn hàng đã được chỉ định cho một trung tâm xử lý đơn hàng.
 • Tạm dừng - Đơn hàng cần thêm thông tin hoặc không thể thực hiện. Để biết thêm thông tin, tham khảo Quá trình thực hiện bị tạm dừng.
 • Đã trả lại - Đơn hàng được gửi lại cho trung tâm xử lý đơn hàng SFN vì gói hàng được gắn nhãn đã trả lại cho người gửi.

Để xem tất cả các đơn hàng đang hoạt động, nhấp vào Xem đơn hàng. Để xem các đơn hàng chỉ có một trong các nhãn này, nhấp vào Xem trong cột nhãn.

Quá trình thực hiện bị tạm dừng

Nếu xảy ra vấn đề với địa chỉ giao hàng của đơn hàng, ví dụ như địa chỉ không hợp lệ hoặc quốc gia không được hỗ trợ, quá trình hoàn thành đơn hàng bị tạm dừng và biểu ngữ thông báo sẽ xuất hiện trong ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify. Thẻ Order hold (SFN) và thẻ cho từng lỗi cụ thể cũng được áp dụng cho đơn hàng trong trang quản trị Shopify.

Trong ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify, bạn có thể xem các đơn hàng bị tạm dừng quá trình thực hiện, hủy quá trình thực hiện đang bị tạm dừng hoặc tiếp tục quá trình thực hiện đang bị tạm dừng.

Nếu không thấy thông báo về số lượng quá trình thực hiện bị tạm dừng trong ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify thì bạn không có quá trình thực hiện nào bị tạm dừng.

Xem quá trình thực hiện bị tạm dừng

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Mạng lưới giao hàng Shopify.
 2. Trong tab Tổng quan, nhấp vào Xem trong cột TẠM DỪNG.
  1. Không bắt buộc: Nhấp vào đơn hàng để tìm hiểu về lý do tạm dừng đơn hàng.

Tiếp tục quá trình thực hiện bị tạm dừng

Đảm bảo rằng bạn đã khắc phục nguyên nhân tạm dừng đơn hàng trước khi yêu cầu thực hiện lại.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Mạng lưới giao hàng Shopify.
 2. Trên tab Tổng quan, nhấp vào Xem trong cột Tạm dừng.
 3. Với mỗi quá trình thực hiện bạn muốn tiếp tục, hãy cập nhật địa chỉ trên đơn hàng:

  1. Nhấp vào mã số đơn hàng.
  2. Trong mục Địa chỉ giao hàng, nhấp vào Edit (Chỉnh sửa).
  3. Cập nhật địa chỉ, sau đó, nhấp vào Lưu.
 4. Chọn quá trình thực hiện bạn muốn tiếp tục.

 5. Nhấp vào Thao tác rồi nhấp vào Yêu cầu thực hiện.

Yêu cầu thực hiện đơn hàng

Bạn có thể yêu cầu thực hiện đơn hàng bất cứ lúc nào, bao gồm trước khi hoàn tất quy trình Trì hoãn đơn hàng đã thanh toán. Bạn có thể trì hoãn đơn hàng đã thanh toán trên trang Cài đặt của ứng dụng SFN.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Mạng lưới giao hàng Shopify.
 2. Trong tab Tổng quan, nhấp vào Xem trong cột TẠM DỪNG.
  1. Chọn đơn hàng hoặc nhiều đơn hàng bạn muốn thực hiện. 4. Nhấp vào Thao tác khác, sau đó nhấp vào Yêu cầu thực hiện.

Đặt gửi lại lô hàng

Khi gửi lại đơn hàng, bạn cần sao chép đơn hàng gốc để khách hàng có thể nhận được email thông báo về lô hàng cho lô hàng mới. Bạn có thể thực hiện đơn hàng miễn phí bằng cách cung cấp ưu đãi giảm giá 100% và miễn phí vận chuyển. Bạn có thể dán nhãn đơn hàng là gửi lại qua thẻ hoặc ghi chú đơn hàng để làm rõ lý do thực hiện đơn hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.
 2. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn gửi lại.
 3. Nhấp vào Thao tác khác, sau đó nhấp vào Sao chép.
 4. Thêm chi tiết bổ sung cho đơn hàng: - Nhấp vào Add shipping (Thêm mục vận chuyển) và chọn phí vận chuyển. Để không thu phí vận chuyển, chọn Miễn phí vận chuyển.

  • Không bắt buộc: Nhấp vào Add discount (Thêm ưu đãi giảm giá) và áp dụng ưu đãi giảm giá 100%.
  • Không bắt buộc: Trong Tags (Thẻ), thêm thẻ về đơn hàng được gửi lại, ví dụ như Reshipment hoặc Reorder.
  • Không bắt buộc: Trong Notes (Ghi chú), thêm ghi chú về đơn hàng được gửi lại.
  • Không bắt buộc: Nhấp vào Taxes (Thuế) để điều chỉnh cài đặt thuế cho đơn hàng.
 5. Hoàn tất đơn hàng: - Nếu bạn không thu phí đơn hàng, nhấp vào Đánh dấu đã thanh toán rồi nhấp vào Tạo đơn hàng.

  • Nếu bạn đang thu phí đơn hàng của khách hàng và cần khách hàng hoàn tất thanh toán, nhấp vào Send invoice (Gửi hóa đơn) và gửi email.
  • Nếu bạn đang thu phí đơn hàng của khách hàng và có thông tin chi tiết thanh toán của khách, nhấp vào Pay by credit card (Thanh toán bằng thẻ tín dụng) và nhập thông tin chi tiết thanh toán.
  • Nếu bạn đang chờ nhận khoản thanh toán bên ngoài Shopify, nhấp vào Mark as pending (Đánh dấu là đang chờ xử lý), chọn loại thanh toán rồi nhấp vào Create order (Tạo đơn hàng).

Lỗi xử lý đơn hàng thường gặp

Xem lại những lý do thường gặp về vấn đề không xử lý được đơn hàng và cách khắc phục.

Không có địa chỉ của trung tâm thực hiện

Mỗi mẫu mã phải liệt kê Mạng lưới giao hàng Shopify là địa điểm có sẵn hàng trong kho. Đảm bảo chỉ có một địa điểm của Mạng lưới giao hàng Shopify được liệt kê là địa điểm trên trang quản trị Shopify và mỗi mẫu mã đều liệt kê địa điểm Mạng lưới giao hàng Shopify đó trong cài đặt mẫu mã.

Địa chỉ giao hàng không hợp lệ

Nếu không thể xác minh địa chỉ giao hàng, thông báo sẽ hiển thị trong ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify, yêu cầu bạn cập nhật địa chỉ. Mạng lưới giao hàng Shopify sẽ giữ lại đơn hàng đến khi bạn cập nhật địa chỉ và có thể xác minh địa chỉ. Sau khi xác minh địa chỉ, bạn có thể yêu cầu thực hiện đơn hàng và gửi đến địa chỉ mới.

Sản phẩm không do Shopify quản lý

Để Mạng lưới giao hàng Shopify xử lý đơn hàng, mẫu mã của từng mục hàng phải đặt cài đặt Inventory managed by (Hàng trong kho được quản lý bởi) thành Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí