Bộ sản phẩm lắp ráp sẵn

Bạn có thể yêu cầu Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) tạo bộ sản phẩm lắp ráp sẵn được đóng gói hoặc xử lý đặc biệt đối với sản phẩm trước khi nhận đơn hàng cho bộ sản phẩm.

Bộ sản phẩm lắp ráp sẵn yêu cầu một dự án đặc biệt để bắt đầu công tác lắp ráp. Bộ sản phẩm lắp ráp sẵn có thể bao gồm các sản phẩm được bán riêng, ví dụ như áo thun hoặc mặt hàng bạn không bán cho khách hàng, ví dụ như đóng gói đặc biệt dành cho nhiều bộ sản phẩm áo thun. Bộ sản phẩm lắp ráp sẵn được lưu trữ dưới dạng bộ sản phẩm tại các trung tâm xử lý đơn hàng đến khi được lấy để thực hiện đơn hàng.

Đơn vị lưu kho (SKU) của một gói sản phẩm được gọi là SKU gói sản phẩm, còn các sản phẩm trong gói sản phẩm đó được gọi là SKU thành phần. Bộ sản phẩm lắp ráp sẵn cũng có bao bì đặc biệt với SKU đóng gói riêng.

Nếu bạn chỉ muốn SFN tạo bộ sản phẩm sau khi nhận đơn hàng và không cần đóng gói hay xử lý đặc biệt cho bộ sản phẩm, bạn có thể yêu cầu SFN tạo bộ sản phẩm theo yêu cầu.

Yêu cầu bộ sản phẩm lắp ráp sẵn

Trước khi bạn yêu cầu bộ sản phẩm lắp ráp sẵn, bộ sản phẩm của bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau: - Tất cả SKU sản phẩm gốc và sản phẩm biến thể của bộ sản phẩm phải là sản phẩm trong ứng dụng SFN. - Tất cả SKU cần đáp ứng tiêu chí sản phẩm của SFN. * Tất cả SKU đóng gói cho bộ sản phẩm phải là sản phẩm trong ứng dụng SFN. * Tất cả SKU sản phẩm biến thể và đóng gói của bộ sản phẩm phải có hàng trong kho lưu trữ trong SFN.

Sau khi thiết lập yêu cầu, bạn có thể tạo một dự án đặc biệt để yêu cầu SFN lắp ráp sẵn bộ sản phẩm.

Điều chỉnh bộ sản phẩm lắp ráp sẵn

Nếu muốn điều chỉnh bộ sản phẩm lắp ráp sẵn, bạn cần xóa bộ sản phẩm cũ và tạo bộ sản phẩm mới. Trước khi điều chỉnh bộ sản phẩm lắp ráp sẵn, bạn cần thiết lập các yêu cầu sau: - Tạo sản phẩm mới cho SKU sản phẩm gốc mới trong trang quản trị Shopify và trong ứng dụng SFN. Nếu bạn muốn hầu hết thông tin giống nhau, bạn có thể sao chép sản phẩm của bộ sản phẩm cũ để tạo bộ sản phẩm mới. - Đặt sản phẩm của bộ sản phẩm cũ là không còn hàng trên tất cả các kênh bán hàng để ngăn khách hàng mua sản phẩm. Nếu muốn tiếp tục bán bộ sản phẩm, bạn có thể đặt sản phẩm của bộ sản phẩm mới là còn hàng trên các kênh bán hàng và cho đặt hàng trước trước khi bộ sản phẩm mới được lắp ráp. - Nếu bạn vẫn còn đơn hàng bỏ ngỏ cần thực hiện với bộ sản phẩm mà bạn muốn điều chỉnh, tất cả những đơn hàng này phải được thực hiện hoặc hủy bỏ. Để hủy đơn hàng, hãy nhấp vào đơn hàng trong ứng dụng SFN rồi nhấp vào Cancel fulfillment (Hủy thực hiện).

Sau khi thiết lập yêu cầu, bạn có thể tạo một dự án đặc biệt để yêu cầu SFN điều chỉnh bộ sản phẩm lắp ráp sẵn. Hãy nhớ thêm những thông tin sau vào Hướng dẫn trong yêu cầu của bạn: - SKU sản phẩm gốc cũ và mới. - SKU sản phẩm biến thể và số lượng cần xóa khỏi bộ sản phẩm. - SKU sản phẩm biến thể và số lượng cần thêm vào bộ sản phẩm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí