Bộ sản phẩm lắp ráp sẵn

Bạn có thể yêu cầu Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) tạo bộ sản phẩm lắp ráp sẵn được đóng gói hoặc xử lý đặc biệt đối với sản phẩm trước khi nhận đơn hàng cho bộ sản phẩm.

Bộ sản phẩm lắp ráp sẵn yêu cầu một dự án đặc biệt để bắt đầu công tác lắp ráp. Bộ sản phẩm lắp ráp sẵn có thể bao gồm các sản phẩm được bán riêng, ví dụ như áo thun hoặc mặt hàng bạn không bán cho khách hàng, ví dụ như đóng gói đặc biệt dành cho nhiều bộ sản phẩm áo thun. Bộ sản phẩm lắp ráp sẵn được lưu trữ dưới dạng bộ sản phẩm tại các trung tâm xử lý đơn hàng đến khi được lấy để thực hiện đơn hàng.

Đơn vị lưu kho (SKU) của bộ sản phẩm được gọi là SKU bộ, còn sản phẩm trong bộ sản phẩm có SKU thành phần. Bộ sản phẩm lắp ráp sẵn cũng được đóng gói đặc biệt với SKU đóng gói riêng.

Nếu bạn chỉ muốn SFN tạo bộ sản phẩm sau khi nhận đơn hàng và không cần đóng gói hay xử lý đặc biệt cho bộ sản phẩm, bạn có thể tạo bộ sản phẩm cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu bộ sản phẩm lắp ráp sẵn

Trước khi yêu cầu bộ sản phẩm lắp ráp sẵn, hãy đảm bảo bộ sản phẩm của bạn đáp ứng các yêu cầu sau:

Sau khi thiết lập yêu cầu, bạn có thể tạo một dự án đặc biệt để yêu cầu SFN lắp ráp sẵn bộ sản phẩm.

Điều chỉnh bộ sản phẩm lắp ráp sẵn

Nếu muốn điều chỉnh bộ sản phẩm lắp ráp sẵn, bạn cần xóa bộ sản phẩm cũ và tạo bộ sản phẩm mới. Để điều chỉnh bộ sản phẩm lắp ráp sẵn, bạn cần hoàn thành các tác vụ sau:

  • Tạo sản phẩm mới cho SKU bộ sản phẩm mới trong trang quản trị Shopify và trong ứng dụng SFN. Nếu muốn hầu hết thông tin giống nhau, bạn có thể sao chép sản phẩm trong bộ sản phẩm cũ để tạo bộ sản phẩm mới.
  • Đặt sản phẩm của bộ sản phẩm cũ là không còn hàng trên tất cả các kênh bán hàng để ngăn khách hàng mua sản phẩm. Nếu muốn tiếp tục bán bộ sản phẩm, bạn có thể đặt sản phẩm của bộ sản phẩm mới là còn hàng trên các kênh bán hàng và cho đặt hàng trước trước khi bộ sản phẩm mới được lắp ráp.
  • Nếu vẫn còn các đơn hàng bỏ ngỏ cần thực hiện có bộ sản phẩm bạn muốn điều chỉnh, bạn phải thực hiện hoặc hủy tất cả những đơn hàng này.

Sau khi thiết lập yêu cầu, bạn có thể tạo dự án đặc biệt để yêu cầu SFN điều chỉnh bộ sản phẩm lắp ráp sẵn. Nhớ thêm những thông tin sau vào phần Hướng dẫn trong yêu cầu của bạn:

  • SKU bộ sản phẩm cũ và mới.
  • SKU thành phần và số lượng cần xóa khỏi bộ sản phẩm.
  • SKU thành phần và số lượng cần thêm vào bộ sản phẩm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí