Cam kết giao hàng trên Mạng lưới giao hàng Shopify

Cam kết giao hàng là cam kết với khách hàng nêu rõ số ngày tối đa từ ngày đặt hàng đến ngày thực hiện hoặc hoàn tất giao đơn hàng. Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) đưa ra cam kết giao hàng cho hầu hết đơn hàng được vận chuyển trong phạm vi Hoa Kỳ. Cam kết giao hàng sẽ hiển thị với khách hàng đủ điều kiện tại Hoa Kỳ trên trang sản phẩm, trang thanh toán và trang xác nhận đơn hàng.

Điều kiện để khách hàng nhận được cam kết giao hàng phụ thuộc vào tiêu chí sau:

  • địa điểm của khách hàng
  • sản phẩm trong đơn hàng

Hầu hết đơn hàng vận chuyển tại Hoa Kỳ đều đủ điều kiện nhận cam kết giao hàng. Nếu thời gian giao hàng dự kiến mất hơn năm ngày làm việc thì sẽ không có cam kết giao hàng nào hiển thị. Để thông báo thời gian dự kiến giao hàng cho khách hàng khi không có cam kết giao hàng nào hiển thị, bạn cần tạo chính sách vận chuyển cho cửa hàng của mình. Tìm hiểu thêm về các phương thức tối ưu và ví dụ về chính sách vận chuyển.

Cài đặt của cửa hàng bạn có thể ảnh hưởng đến việc có hiển thị cam kết giao hàng hay không và số ngày giao hàng trong cam kết đó. Ví dụ: Nếu bạn thiết lập thời gian trì hoãn xử lý đơn hàng là 24 giờ thì cam kết giao hàng lâu hơn sẽ hiển thị. Sau khi khách hàng đặt hàng, nếu bạn gia hạn thời gian xử lý đơn hàng hoặc tạm dừng đơn hàng thì có thể không đáp ứng được cam kết giao hàng.

Một số chủ đề hoặc thay đổi về chủ đề có thể khiến cam kết giao hàng hiển thị không chính xác trên trang sản phẩm. Để được hỗ trợ giải quyết các vấn đề về cách chủ đề hiển thị cam kết giao hàng, hãy liên hệ với quản lý tài khoản SFN của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí