Gửi các dự án đặc biệt

Bạn có thể yêu cầu trung tâm xử lý đơn hàng thực hiện thêm các tác vụ cho lô hàng của bạn ngoài lưu trữ và vận chuyển sản phẩm, ví dụ như dán mã vạch vào sản phẩm. Gửi yêu cầu bằng cách tạo dự án đặc biệt trong ứng dụng Mạng lưới giao hàng Shopify (SFN) trong trang quản trị Shopify.

Bạn có thể yêu cầu dự án đặc biệt cho mọi tác vụ nằm ngoài phạm vi xử lý thông thường dành cho các đơn hàng và đợt chuyển về. Các dự án đặc biệt bao gồm các loại công việc sau:

Yêu cầu dự án đặc biệt của bạn sẽ được gửi đến đội ngũ SFN để phê duyệt hoặc từ chối dựa trên một số yêu cầu nhất định.

Yêu cầu đối với một dự án đặc biệt

Để lên lịch và dự tính cho một dự án đặc biệt, đội ngũ SFN cần biết chi tiết về tác vụ được yêu cầu. Hãy cung cấp ảnh và video về quy trình nhằm đảm bảo tính chính xác. Trừ dự án dán nhãn, mỗi dự án đặc biệt có thời lượng tối thiểu là một giờ. Điều này có nghĩa là nếu bạn gửi một dự án có thời lượng dưới một giờ, bạn vẫn bị tính phí bằng một giờ thực hiện.

Mỗi yêu cầu dự án đặc biệt phải bao gồm những mục sau:

 • tất cả các SKU liên quan
 • tất cả vật tư không có SKU theo yêu cầu
 • hướng dẫn lắp ráp chi tiết (ảnh và video nếu cần)
 • số lượng yêu cầu
 • ngày đến hạn của dự án
 • bất cứ dự án hoặc đợt chuyển về có liên quan (nếu có)
 • bất cứ SKU nào được tạo mới (nếu có)
 • trung tâm xử lý đơn hàng ưu tiên (nếu có)

Quy trình dự án đặc biệt

Bạn có thể gửi yêu cầu dự án đặc biệt trong ứng dụng SFN trên trang quản trị Shopify. Sau khi bạn gửi yêu cầu, đội ngũ SFN sẽ xét duyệt trong vòng 48 giờ, sau đó sẽ quyết định phê duyệt hay từ chối yêu cầu:

 • Nếu được phê duyệt, yêu cầu của bạn sẽ được liệt kê trong mục Dự án đặc biệt > Yêu cầu thao tác hoặc Awaiting quote approval (Đang chờ phê duyệt báo giá) trong ứng dụng SFN.
 • Nếu bị từ chối, yêu cầu của bạn sẽ được liệt kê trong Dự án đặc biệt > Đã bị SFN từ chối trong ứng dụng SFN.

Xem lại bảng sau để tìm hiểu thêm về các trạng thái dự án đặc biệt và mô tả của từng trạng thái:

Trạng thái dự án đặc biệt của SFN
Trạng thái Mô tả
Bản nháp Bạn chưa gửi yêu cầu dự án.
Đã gửi để đánh giá Yêu cầu dự án của bạn đang chờ xử lý và chờ đội ngũ SFN xét duyệt.
Đang chờ phê duyệt báo giá Đội ngũ SFN đã báo giá để bắt đầu thực hiện dự án của bạn. Bạn cần xem lại báo giá, sau đó xác nhận hoặc từ chối yêu cầu dự án.
Đang thực hiện Dự án của bạn đang được thực hiện.
Yêu cầu thao tác Bạn cần xem lại yêu cầu dự án của mình, sau đó xác nhận hoặc từ chối. Nếu bạn xác nhận, dự án của bạn sẽ được gửi đến trung tâm xử lý đơn hàng.
Hoàn thành Dự án của bạn đã hoàn thành.
Bị SFN từ chối Đội ngũ SFN đã từ chối yêu cầu dự án của bạn, có thể do thiếu hàng trong kho, không có công cụ hay thiết bị cần thiết hoặc nằm ngoài khả năng hay kỹ năng của nhà kho.
Bạn đã từ chối Bạn hoặc nhân viên khác đã từ chối yêu cầu dự án.
Đã hủy Dự án của bạn đã bị hủy và sẽ không được hoàn thành.

Yêu cầu một dự án đặc biệt

Khi yêu cầu một dự án, bạn nhớ viết hướng dẫn cho dự án với độ chi tiết cao.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng > Shopify Fulfillment Network > Special projects (Dự án đặc biệt).
 2. Nhấp vào Request project (Yêu cầu dự án).
 3. Chọn loại dự án, rồi nhấp vào Confirm project type (Xác nhận loại dự án).
 4. Nhập tên cho dự án.
 5. Trong mục Hướng dẫn, nhập hướng dẫn chi tiết cho dự án đặc biệt của bạn. Nếu bạn đã chọn một dự án Lắp ráp, hãy nhập SKU của sản phẩm cần lắp ráp vào hộp văn bản Hướng dẫn. Đảm bảo rằng bạn thêm tất cả thông tin cần thiết.
 6. Không bắt buộc: Thêm tệp đính kèm vào dự án đặc biệt, ví dụ như ảnh hoặc video.
 7. Nhấp vào Request project (Yêu cầu dự án).

Truy cập trạng thái của dự án đặc biệt

Sau khi bạn gửi dự án đặc biệt, SFN sẽ đánh giá dự án trong vòng hai đến ba ngày. Bạn sẽ nhận được email cho biết dự án đặc biệt của bạn được phê duyệt hay bị từ chối.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng, sau đó nhấp vào Mạng lưới giao hàng Shopify.
 2. Trong mục Tác vụ,

 3. Nhấp vào Phê duyệt dự án đặc biệt.

 4. Nhấp vào dự án đặc biệt bạn muốn truy cập.

 5. Trong mục Phê duyệt dự án, thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nhấp vào Approve quote (Phê duyệt báo giá) để chấp nhận báo giá và bắt đầu dự án đặc biệt.
  • Nhấp vào Decline quote (Từ chối báo giá) để hủy dự án đặc biệt.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí