Vận chuyển trung hòa cacbon với Shopify Shipping

Vận chuyển trung hòa cacbon qua Shopify Shipping chỉ dành cho các lô hàng từ Hoa Kỳ. Nếu bạn vận chuyển từ quốc gia hoặc khu vực khác và muốn bù đắp tác động môi trường của việc vận chuyển, hãy xem xét các cách khác để giảm lượng phát thải cacbon.

Từ ngày 25 tháng 10 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, tất cả các lô hàng được gửi qua Shopify Shipping từ địa chỉ tại Hoa Kỳ sẽ trung hòa cacbon.

Tính đủ điều kiện

Tư cách hợp lệ để vận chuyển trung hòa cacbon phụ thuộc vào các tiêu chí sau:

  • Phải mua nhãn vận chuyển qua Shopify Shipping.
  • Địa chỉ nơi gửi hàng phải là địa chỉ ở Hoa Kỳ, bao gồm Alaska, Hawaii, Puerto Rico và địa chỉ quân đội.

Địa chỉ cửa hàng của bạn không cần phải ở Hoa Kỳ.

Chi phí vận chuyển trung hòa cacbon qua Shopify Shipping

Không mất thêm chi phí vận chuyển trung hòa cacbon qua Shopify Shipping. Khi bạn mua nhãn vận chuyển có địa chỉ nơi gửi tại Hoa Kỳ, Shopify sẽ chi trả chi phí bù đắp lượng phát thải cacbon từ lô hàng đó.

Nếu sử dụng ứng dụng Planet, bạn sẽ không phải trả chi phí loại bỏ cacbon cho các lô hàng được thực hiện qua Shopify Shipping ở nơi gửi hàng tại Hoa Kỳ.

Cách bù đắp cacbon

Mỗi lô hàng đều phát thải lượng khí cacbon nhất định vào không khí. Shopify sẽ tính toán lượng phát thải cacbon của mỗi lô hàng, sau đó, bạn có thể mua các khoản bù đắp cacbon từ Grassroots để trung hòa cacbon cho lô hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí