Vận chuyển trung hòa cacbon với Shopify Shipping

Từ ngày 25 tháng 10 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, tất cả các lô hàng được gửi qua Shopify Shipping từ địa chỉ tại Hoa Kỳ sẽ trung hòa cacbon.

Tính đủ điều kiện

Tư cách hợp lệ để vận chuyển trung hòa cacbon phụ thuộc vào các tiêu chí sau:

  • Phải mua nhãn vận chuyển qua Shopify Shipping.
  • Địa chỉ nơi gửi hàng phải là địa chỉ ở Hoa Kỳ, bao gồm Alaska, Hawaii, Puerto Rico và địa chỉ quân đội.

Địa chỉ cửa hàng của bạn không cần phải ở Hoa Kỳ.

Chi phí vận chuyển trung hòa cacbon qua Shopify Shipping

Không mất thêm chi phí vận chuyển trung hòa cacbon qua Shopify Shipping. Khi bạn mua nhãn vận chuyển có địa chỉ nơi gửi tại Hoa Kỳ, Shopify sẽ chi trả chi phí bù đắp lượng phát thải cacbon từ lô hàng đó.

Nếu sử dụng ứng dụng Offset, bạn sẽ không thanh toán bù đắp lượng phát thải cacbon cho các lô hàng được thực hiện qua Shopify Shipping ở nơi gửi hàng tại Hoa Kỳ.

Cách bù đắp cacbon

Mỗi lô hàng đều phát thải lượng khí cacbon nhất định vào không khí. Shopify sẽ tính toán lượng phát thải cacbon của mỗi lô hàng, sau đó, bạn có thể mua các khoản bù đắp cacbon từ Grassroots để trung hòa cacbon cho lô hàng.

Sử dụng nhiều dịch vụ để bù đắp cacbon

Bạn có thể bù đắp lượng phát thải cacbon từ các lô hàng theo nhiều cách, nhưng mỗi cách chỉ được sử dụng cho một lô hàng. Các phương thức bù đắp có hệ thống phân cấp để xác định dịch vụ sẽ bù đắp:

  1. Mọi khuyến mãi của Shopify - Những khuyến mãi này, như vận chuyển trung hòa cacbon trong mùa BFCM, được ưu tiên hơn tất cả các dịch vụ khác. Chi phí do Shopify chi trả.
  2. Shop Pay - Đơn hàng được thanh toán bằng Shop Pay góp phần vào các sáng kiến bù đắp cacbon qua WeForest. Chi phí do Shopify chi trả.
  3. Shopify Shipping - Nhãn vận chuyển được mua qua Shopify Shipping và có nơi gửi hàng tại Hoa Kỳ trung hòa cacbon. Chi phí do Shopify chi trả.
  4. Ứng dụng Offset - Offset tính toán lượng phát thải cacbon cho từng lô hàng của bạn, sau đó tính phí để bù đắp lượng phát thải đó bằng cách đóng góp cho các sáng kiến bù đắp cacbon qua Pachama.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí