Thiết lập và quản lý tùy chọn đặt sẵn của nhãn vận chuyển trong Shopify Shipping

Khi mua nhãn Shopify Shipping, bạn có thể sử dụng tùy chọn đặt sẵn của nhãn vận chuyển để tạo các tùy chọn được áp dụng tự động cho nhãn vận chuyển. Tùy chọn đặt sẵn có thể giúp bạn mua nhãn nhanh hơn và tiết kiệm thời gian.

Bạn có thể thiết lập các tùy chọn sau cho tùy chọn đặt sẵn của mình:

 • loại bao bì
 • dịch vụ vận chuyển
 • bảo hiểm (tùy chọn bảo hiểm chỉ dành cho cửa hàng có địa điểm thực hiện đơn hàng tại Hoa Kỳ)

Nếu bạn đang dùng gói Shopify, Advanced Shopify hoặc Shopify Plus, bạn cũng có thể tự động mua nhãn vận chuyển bằng Shopify Flow. Để biết thêm thông tin, tham khảo Tự động tạo nhãn vận chuyển nháp bằng Shopify Flow.

Tạo tùy chọn đặt sẵn

Bạn có thể tạo tùy chọn đặt sẵn khi mua từng nhãn hoặc hàng loạt nhãn Shopify Shipping. Bạn có thể tạo tùy chọn đặt sẵn với số lượng không giới hạn cho nhãn Shopify Shipping.

Bạn có thể sử dụng cùng tùy chọn đặt sẵn mà bạn tạo khi mua từng nhãn hoặc hàng loạt nhãn.

Tạo tùy chọn đặt sẵn khi mua nhãn hàng loạt

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Chọn hộp kiểm bên cạnh đơn hàng chưa thực hiện đủ điều kiện sử dụng nhãn Shopify Shipping.

 3. Nhấp vào Tạo nhãn vận chuyển. Nếu bạn thực hiện từ nhiều địa điểm, hãy chọn địa điểm thích hợp rồi nhấp vào Tiếp tục.

 4. Chọn hộp kiểm bên cạnh đơn hàng.

 5. Nhấp vào 1 đơn hàng đã chọn, rồi nhấp vào Tạo tùy chọn đặt sẵn mới.

 6. Đặt tên cho tùy chọn đặt sẵn của bạn, rồi nhấp vào Thêm tùy chọn.

 7. Chọn một tùy chọn, ví dụ như gói hàng, dịch vụ vận chuyển hoặc bảo hiểm.

 8. Nhấp vào Add (Thêm).

 9. Không bắt buộc: Thêm bất kỳ tùy chọn nào khác mà bạn muốn áp dụng cho tùy chọn đặt sẵn này.

 10. Nhấp vào Save (Lưu).

Tạo tùy chọn đặt sẵn khi mua từng nhãn

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào một đơn hàng có chứa các mặt hàng chưa thực hiện.

 3. Trong mục Unfulfilled (Chưa thực hiện), nhấp vào Create shipping label (Tạo nhãn vận chuyển).

 4. Trong mục TÙY CHỌN ĐẶT SẴN, tạo tùy chọn đặt sẵn của nhãn vận chuyển:

  • Nếu bạn đã có sẵn tùy chọn đặt sẵn, nhấp vào Quản lý tùy chọn đặt sẵn > Tạo tùy chọn đặt sẵn mới.
  • Nếu bạn không có sẵn tùy chọn đặt sẵn, nhấp vào Tạo tùy chọn đặt sẵn.
 5. Đặt tên cho tùy chọn đặt sẵn của bạn, rồi nhấp vào Thêm tùy chọn.

 6. Chọn một tùy chọn, ví dụ như gói hàng, dịch vụ vận chuyển hoặc bảo hiểm.

 7. Nhấp vào Add (Thêm).

 8. Không bắt buộc: Thêm bất kỳ tùy chọn nào khác mà bạn muốn áp dụng cho tùy chọn đặt sẵn này.

 9. Nhấp vào Save (Lưu).

Chỉnh sửa tùy chọn đặt sẵn

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa các tùy chọn trong mục tùy chọn đặt sẵn khi mua từng nhãn hoặc hàng loạt nhãn Shopify Shipping.

Chỉnh sửa tùy chọn đặt sẵn khi mua hàng loạt nhãn

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Chọn hộp kiểm bên cạnh đơn hàng chưa thực hiện đủ điều kiện sử dụng nhãn Shopify Shipping.

 3. Nhấp vào Tạo nhãn vận chuyển. Nếu bạn thực hiện từ nhiều địa điểm, hãy chọn địa điểm thích hợp rồi nhấp vào Tiếp tục.

 4. Chọn hộp kiểm bên cạnh đơn hàng.

 5. Nhấp vào 1 đơn hàng đã chọn, rồi nhấp vào Quản lý.

 6. Nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh tùy chọn đặt sẵn bạn muốn chỉnh sửa rồi thực hiện như sau:

  • Để xóa tùy chọn, nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh tùy chọn.
  • Để chỉnh sửa tùy chọn, nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh tùy chọn, thực hiện thay đổi đối với tùy chọn đó rồi nhấp vào Lưu.
 7. Nhấp vào Đã xong rồi nhấp vào Lưu.

Chỉnh sửa tùy chọn đặt sẵn khi mua từng nhãn

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào một đơn hàng có chứa các mặt hàng chưa thực hiện.

 3. Trong mục Unfulfilled (Chưa thực hiện), nhấp vào Create shipping label (Tạo nhãn vận chuyển).

 4. Trong mục TÙY CHỌN ĐẶT SẴN, nhấp vào Quản lý tùy chọn đặt sẵn.

 5. Nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh tùy chọn đặt sẵn bạn muốn chỉnh sửa rồi thực hiện như sau:

  • Để xóa tùy chọn, nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh tùy chọn.
  • Để chỉnh sửa tùy chọn, nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh tùy chọn, thực hiện thay đổi đối với tùy chọn đó rồi nhấp vào Lưu.
 6. Nhấp vào Lưu rồi nhấp và Xong.

Xóa tùy chọn đặt sẵn

Bạn có thể xóa tùy chọn đặt sẵn khi mua từng nhãn hoặc hàng loạt nhãn Shopify Shipping.

Xóa tùy chọn đặt sẵn khi mua nhãn hàng loạt

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Chọn hộp kiểm bên cạnh đơn hàng chưa thực hiện đủ điều kiện sử dụng nhãn Shopify Shipping.

 3. Nhấp vào Tạo nhãn vận chuyển. Nếu bạn thực hiện từ nhiều địa điểm, hãy chọn địa điểm thích hợp rồi nhấp vào Tiếp tục.

 4. Chọn hộp kiểm bên cạnh đơn hàng.

 5. Nhấp vào 1 đơn hàng đã chọn, rồi nhấp vào Quản lý.

 6. Nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh tùy chọn đặt sẵn bạn muốn xóa.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Xóa tùy chọn đặt sẵn khi mua từng nhãn

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào một đơn hàng có chứa các mặt hàng chưa thực hiện.

 3. Trong mục Unfulfilled (Chưa thực hiện), nhấp vào Create shipping label (Tạo nhãn vận chuyển).

 4. Trong mục TÙY CHỌN ĐẶT SẴN, nhấp vào Quản lý tùy chọn đặt sẵn.

 5. Nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh tùy chọn đặt sẵn bạn muốn xóa.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí