Bảng kê khai vận chuyển

Nếu bạn có nhiều lô hàng để cung cấp cho USPS, bạn có thể tạo một bảng kê khai vận chuyển liên kết tất cả lô hàng của bạn với nhau theo một mã vạch duy nhất. USPS cũng đề cập đến các bảng vận chuyển này dưới dạng biểu mẫu Thông báo chấp nhận xác nhận lô hàng, hay biểu mẫu SCAN.

Tạo một bảng kê khai hàng hóa đồng nghĩa rằng khi USPS đến để thu gom các lô hàng hoặc khi bạn mang các lô hàng đến địa điểm tập kết, USPS có thể quét mã vạch duy nhất trên bảng kê khai hàng hóa để chấp nhận các lô hàng của bạn, thay vì quét từng lô hàng.

Mỗi nhãn vận chuyển trong bảng kê khai hàng hóa phải có cùng địa chỉ nơi gửi hàng và Ngày gửi hàng.

Ngày vận chuyển

Ngày gửi hàng của tất cả các nhãn trên bảng kê khai hàng hóa phải trùng với ngày bạn cung cấp bảng kê khai cho USPS. Để tránh mọi vấn đề, hãy đặt ngày gửi hàng thành ngày bạn định sử dụng bảng kê khai.

Hủy giá trị nhãn

Nếu bạn hủy giá trị nhãn vận chuyển đã được thêm vào bảng kê khai hàng hóa, bảng kê khai sẽ không còn sử dụng được nữa. Bạn phải yêu cầu USPS quét riêng các lô hàng khác trong bảng kê khai đó.

Hạn chót

Để thêm nhãn vận chuyển vào bảng kê khai hàng hóa của cùng ngày, bạn phải mua nhãn trước 9:00 tối giờ địa phương tại địa điểm gửi hàng.

Bạn không thể thêm nhãn đã mua sau hạn chót vào bảng kê khai hàng hóa của cùng ngày hôm đó. Nếu bạn mua nhãn sau hạn chót, bạn có thể đóng dấu nhãn vào ngày tiếp theo và thêm nhãn vào bảng kê khai hàng hóa của ngày tiếp theo.

Cài đặt ứng dụng bảng kê khai hàng hóa vận chuyển

Để cài đặt ứng dụng bảng kê khai hàng hóa vận chuyển, truy cập https://Shipping-manifests.shopifycloud.com/Login. Nhập URL .myshopify.com của cửa hàng bạn, rồi nhấp vào Install (Cài đặt).

Chỉ chủ sở hữu tài khoản hoặc nhân viên có toàn quyền hiện có mới có thể cài đặt ứng dụng bảng kê khai hàng hóa vận chuyển.

Tạo bảng kê khai hàng hóa

Khi bạn tạo bảng kê khai hàng hóa, nhãn đáp ứng những điều kiện sau sẽ được thêm vào:

 • đã thêm thông tin theo dõi vào nhãn
 • Ngày gửi hàng là ngày bạn tạo bảng kê khai hàng hóa
 • nhãn chưa được thêm vào bảng kê khai hàng hóa khác

Để tránh gặp vấn đề với nhiều bảng kê khai, bạn nên tạo bảng kê khai vào cuối ngày trước khi tới USPS.

Các bước thực hiện:

 1. Tạo bảng kê khai hàng hóa mới bằng một trong các tùy chọn sau: - Từ ứng dụng:
  1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Bảng kê khai hàng hóa vận chuyển.
  2. Nhấp vào Tạo bảng kê khai hàng hóa vận chuyển.

- Từ trang Đơn hàng: 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng. 2. Nhấp vào Thao tác khác > Tạo bảng kê khai hàng hóa.

- Từ trang In đơn hàng: 1. Nhấp vào Tạo bảng kê khai hàng hóa vận chuyển.

 1. Chọn địa điểm thực hiện đơn hàng. Tất cả nhãn vận chuyển có sẵn tại địa điểm thực hiện đơn hàng sẽ được thêm vào bảng kê khai hàng hóa.
 2. Nhấp vào Tạo bảng kê khai hàng hóa vận chuyển.
 3. Nhấp vào In bảng kê khai hàng hóa.

In lại bảng kê khai hàng hóa

Bạn có thể in lại bảng kê khai hàng hóa sau tối đa 6 tháng kể từ thời điểm tạo.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Bảng kê khai hàng hóa vận chuyển.
 2. Nhấp vào bảng kê khai hàng hóa.
 3. Nhấp vào In bảng kê khai hàng hóa.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí