Gửi yêu cầu thực hiện

Thao tác Gửi yêu cầu thực hiện sẽ gửi yêu cầu thực hiện sản phẩm đến dịch vụ hoàn tất đơn hàng cho đơn hàng kích hoạt quy trình làm việc. Thao tác Gửi yêu cầu thực hiện chỉ tương thích với ứng dụng dịch vụ hoàn tất đơn hàng bên thứ ba.

Nếu đơn hàng chứa sản phẩm mà dịch vụ hoàn tất đơn hàng không thể thực hiện, Flow sẽ ghi nhận những sản phẩm này là yêu cầu không thành công. Trong đơn hàng chứa cả sản phẩm có thể thực hiện bằng dịch vụ và sản phẩm không thể thực hiện bằng dịch vụ, yêu cầu sẽ được gửi đi đối với những sản phẩm có thể thực hiện.

Trường

Thao tác Gửi yêu cầu thực hiện bao gồm các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Gửi yêu cầu thực hiện.
Trường Mô tả
Thông báo Tin nhắn bổ sung được gửi kèm theo yêu cầu thực hiện.

Yếu tố kích hoạt

Thao tác Gửi yêu cầu thực hiện có một trường ẩn do yếu tố kích hoạt thêm vào. Trường này – trường ID đơn hàng – sẽ xác định đơn hàng cần gửi yêu cầu thực hiện. ID đơn hàng được đặt theo mặc định và không thể thay đổi.

Bạn có thể sử dụng thao tác Gửi yêu cầu thực hiện trong quy trình làm việc bắt đầu bằng các yếu tố kích hoạt sau:

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc gửi yêu cầu thực hiện khi đơn hàng được thanh toán

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, yêu cầu thực hiện được gửi đi khi đơn hàng được thanh toán.

Chi tiết API

Để tìm hiểu thêm, hãy xem lại thay đổi fulfillmentOrderSubmitFulfillmentRequest.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí