Đã xóa khách hàng

Yếu tố kích hoạt Đã xóa khách hàng bắt đầu quy trình làm việc khi người dùng trong tổ chức của bạn hoặc ứng dụng bên thứ ba xóa một hồ sơ khách hàng khỏi trang quản trị Shopify.

Thao tác

Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã xóa khách hàng.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc gửi email khi hồ sơ khách hàng bị xóa

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, email được gửi đi khi hồ sơ khách hàng bị xóa.

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Đã xóa khách hàng

Để thử nghiệm quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, hãy xóa một hồ sơ khách hàng.

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Đã xóa khách hàng cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql khách hàng.

Các đối tượng đã xóa không có trong API. ID khách hàng là chi tiết duy nhất bạn xem được khi hồ sơ khách hàng bị xóa. Bạn sẽ không xem được các chi tiết khác.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí