Đã thay đổi số lượng hàng tồn kho

Yếu tố kích hoạt Đã thay đổi số lượng hàng tồn kho sẽ bắt đầu một quy trình khi có sự thay đổi đối với một sản phẩm cụ thể trong kho hàng. Thay đổi hàng trong kho có thể đến từ đơn hàng, thay đổi thủ công đối với hàng trong kho hoặc do một ứng dụng thay đổi số lượng hàng tồn kho.

Thao tác

Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã thay đổi số lượng hàng trong kho.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc đăng sản phẩm khi hàng trong kho thay đổi từ nhỏ hơn hoặc bằng 0 thành lớn hơn 0

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, sản phẩm được đăng khi số lượng hàng trong kho của sản phẩm thay đổi từ nhỏ hơn hoặc bằng 0 thành lớn hơn 0.

Thử nghiệm yếu tố kích hoạt Đã thay đổi số lượng hàng tồn kho

Để thử nghiệm quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt này, hãy thay đổi hàng trong kho của một sản phẩm.

Chi tiết API

Yếu tố kích hoạt Đã thay đổi số lượng hàng trong kho cho phép thực hiện các thao tác bằng đối tượng API Graphql Product.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí