Tạo quy trình làm việc

Tạo quy trình làm việc để tự động hóa những tác vụ chung trong cửa hàng.

Cách nhanh nhất để tự động hóa hoạt động kinh doanh là chọn và tùy chỉnh mẫu quy trình làm việc. Mẫu trong Flow là những quy trình làm việc hoàn chỉnh thực hiện thao tác cụ thể và bạn có thể chỉnh sửa cho phù hợp với quy trình kinh doanh của mình.

Sử dụng mẫu

Khám phá Templates (Mẫu) trong Flow để thấy các quy trình làm việc xây dựng sẵn mà bạn có thể tùy chỉnh và sử dụng.

Nhiều mẫu sử dụng yếu tố kích hoạt và thao tác của ứng dụng. Để sử dụng yếu tố kích hoạt hoặc thao tác ứng dụng, bạn cần cài đặt ứng dụng đã xây dựng yếu tố kích hoạt và thao tác đó. Truy cập trình kết nối cho Flow trong Cửa hàng ứng dụng Shopify để cài đặt ứng dụng đã xây dựng trình kết nối.

Sau khi thêm một mẫu vào Flow, bạn có thể xem lại và tùy chỉnh mẫu để phù hợp với nhu cầu kinh doanh:

 • Nhớ thay đổi địa chỉ email hoặc Slack để gửi tin nhắn đến đúng người.
 • Xem lại nội dung tin nhắn để đảm bảo đã dùng đúng văn phong của doanh nghiệp.
 • Nếu quy trình công việc dùng Slack nhưng bạn không dùng, bạn có thể thay thao tác này bằng thao tác gửi email.

Tạo quy trình làm việc của riêng bạn

Nếu không tìm thấy mẫu quy trình làm việc đáp ứng nhu cầu kinh doanh của mình, bạn có thể tạo quy trình làm việc tùy chỉnh để chạy trong cửa hàng.

Trước khi bắt đầu

Trước khi tạo quy trình làm việc, đảm bảo bạn đã đọc hướng dẫn và phương thức thực hành tốt nhất về quy trình làm việc.

Các bước thực hiện

 1. Trong trang quản trị Shopify, mở Flow.
 2. Nhấp vào Create workflow (Tạo quy trình làm việc).
 3. Không bắt buộc: Nếu bạn tạo quy trình làm việc bằng trang quản trị tổ chức Shopify, chọn cửa hàng nơi bạn muốn tạo quy trình làm việc.
 4. Nhấp vào Add trigger (Thêm yếu tố kích hoạt) và chọn yếu tố kích hoạt bắt đầu quy trình làm việc.
 5. Nhấp vào Add condition (Thêm điều kiện) và chọn điều kiện phải đáp ứng trước khi tiến hành bất kỳ thao tác nào.
 6. Nhấp vào Add action (Thêm thao tác) và chọn thao tác chạy dựa trên kết quả của điều kiện.
 7. Nhấp vào Save (Lưu) và nhập tiêu đề cho quy trình làm việc.
 8. Nhấp vào Preview workflow (Xem trước quy trình làm việc) để kiểm tra cách hoạt động của quy trình làm việc trong cửa hàng.
 9. Nhấp vào Enable (Bật) để bật quy trình làm việc trong cửa hàng.
 10. Không bắt buộc: Nếu có nhiều cửa hàng, bạn có thể xuất dữ liệu về quy trình làm việc từ một cửa hàng và nhập vào cửa hàng khác. Tham khảo Nhập và xuất quy trình làm việc để tìm hiểu thêm. Nếu bạn sử dụng trang quản trị tổ chức Shopify, bạn có thể sao chép quy trình làm việc trực tiếp giữa các cửa hàng. Để tìm hiểu thêm, tham khảo Sao chép quy trình làm việc trong trang quản trị tổ chức Shopify.

Quy trình làm việc này chạy tự động mỗi khi diễn ra sự kiện kích hoạt trong cửa hàng.

Bước tiếp theo

Trong trang quy trình làm việc, bạn có thể chỉ định thẻ cho quy trình làm việc để duy trì thứ tự thẻ. Ví dụ: Giả sử bạn muốn xem nhanh tất cả các quy trình làm việc giúp thay đổi hàng trong kho của cửa hàng. Bạn có thể áp dụng một thẻ Inventory cho tất cả các quy trình thực hiện những thay đổi này, sau đó, sử dụng tùy chọn lọc trên trang Quy trình để chỉ hiển thị dòng chảy với thẻ đó.

Sẽ có thời gian trễ ngắn từ thời điểm quy trình làm việc chạy đến thời điểm kết quả hiển thị trong trang quản trị Shopify.

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí