Nhập, xuất và sao chép quy trình làm việc

Bạn có thể nhập và xuất quy trình làm việc, thêm quy trình làm việc vào cửa hàng khác, chia sẻ với thương nhân khác và tạo bản sao lưu.

Chỉ có thể chỉnh sửa và lưu quy trình làm việc trong Flow, nên bạn có thể tin tưởng rằng quy trình làm việc sẽ không chứa bất kỳ hướng dẫn hoặc mã không được hỗ trợ nào. Khi bạn nhập một quy trình làm việc, quy trình đó sẽ được thêm vào Flow, nhưng không được bật trong cửa hàng. Trước khi bật quy trình làm việc, bạn cần rà soát và tùy chỉnh cho phù hợp với nhu cầu kinh doanh của mình:

 • Nhớ thay đổi địa chỉ email hoặc địa chỉ nhắn tin để gửi tin nhắn đến đúng người.
 • Xem lại nội dung tin nhắn để đảm bảo đã dùng đúng văn phong của doanh nghiệp.văn phong
 • Nếu quy trình làm việc sử dụng dịch vụ nhắn tin và bạn không dùng, bạn có thể thay thế bằng thao tác gửi tin nhắn qua email.

Nhập quy trình làm việc

Để nhập quy trình làm việc:

 1. Trên trang Workflows (Quy trình làm việc) trong Flow, nhấp vào Import workflow (Nhập quy trình làm việc).
 2. Nhấp vào nút Add .flow file (Thêm tệp .flow) để thêm tệp, hoặc kéo tệp .flow từ máy tính để bàn vào hộp Import workflow (Nhập quy trình làm việc).
 3. Nhấp vào Upload (Tải lên).
 4. Xem lại thông tin chi tiết về quy trình làm việc rồi nhấp vào Import (Nhập).
 5. Nhấp vào quy trình làm việc để mở trang Workflow details (Thông tin chi tiết quy trình làm việc) rồi nhấp vào Edit workflow (Chỉnh sửa quy trình làm việc). Đảm bảo quy trình làm việc của bạn không thiếu bất kỳ thông tin chi tiết nào, ví dụ điều kiện hoặc thao tác.
 6. Khi bạn đã hài lòng với các thay đổi, bật quy trình làm việc.

Chỉnh sửa quy trình làm việc

Bạn chỉ có thể chỉnh sửa quy trình làm việc bằng cách sử dụng Flow. Bạn có thể mở tệp quy trình làm việc trong trình chỉnh sửa văn bản để xem nội dung, nhưng không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với tệp. Không thể nhập tệp bị chỉnh sửa bên ngoài Flow vào bất kỳ cửa hàng nào (bao gồm cửa hàng bạn đã xuất tệp từ đầu). Hạn chế này đảm bảo rằng quy trình làm việc bạn nhập vào chỉ chứa nội dung được Flow hỗ trợ.

Xuất quy trình làm việc

Trước khi xuất quy trình làm việc định chia sẻ với thương nhân khác, bạn cần xóa mọi thông tin định danh hoặc nhạy cảm như địa chỉ email hay thông tin liên hệ khác. Bạn có thể xuất mọi quy trình làm việc đã lưu, bao gồm những quy trình không thể bật do thiếu một số thông tin chi tiết. Sau khi bạn nhập vào một quy trình làm việc, hãy xem lại và nhập thông tin chi tiết còn thiếu.

Để xuất tệp quy trình làm việc:

 1. Mở quy trình làm việc trong trình chỉnh sửa quy trình làm việc.
 2. Nhấp vào More actions (Thao tác khác) > Export workflow (Xuất quy trình làm việc) và làm theo hướng dẫn.

Sao chép quy trình làm việc trong trang quản trị tổ chức Shopify

Nếu bạn có quyền truy cập cấp tổ chức vào Flow, bạn có thể sao chép quy trình làm việc từ cửa hàng này sang cửa hàng khác trong tổ chức của mình.

Sau khi sao chép quy trình làm việc, mỗi cửa hàng nhận được quy trình bạn đã sao chép sẽ có một bản sao quy trình làm việc riêng. Không thể chỉnh sửa nhiều quy trình làm việc cùng một lúc, vì vậy nếu bạn cần thay đổi quy trình làm việc sau khi tạo, bạn có thể chỉnh sửa riêng cho mỗi cửa hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị tổ chức Shopify, nhấp vào Flow.
 2. Chọn quy trình làm việc bạn muốn sao chép.
 3. Nhấp vào Copy (Sao chép).
 4. Chọn xem bạn muốn sao chép quy trình làm việc đến cùng một cửa hàng hay cửa hàng khác trong tổ chức.
 5. Chọn cửa hàng bạn muốn thêm bản sao của quy trình làm việc. Bạn có thể chọn nhiều cửa hàng theo ý muốn.
 6. Nhấp vào Copy workflow (Sao chép quy trình làm việc).

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí