Gửi yêu cầu HTTP trong quy trình làm việc

Tạo quy trình làm việc có thể gửi yêu cầu HTTP đến máy chủ web bên ngoài, điểm cuối API và URL. Ví dụ: Bạn có thể tạo một quy trình làm việc gửi được tin nhắn đến dịch vụ nhắn tin hoặc tạo mặt hàng trong ứng dụng quản lý dự án.

Yêu cầu HTTP của bạn có thể hỗ trợ những phương thức HTTP sau:

 • Nhận -Gửi yêu cầu thông tin từ máy chủ.
 • Xóa -Xóa tài nguyên khỏi máy chủ.
 • Đầu - Truy xuất đầu trang phản hồi HTTP của máy chủ.
 • Tùy chọn - Truy xuất tùy chọn và tính năng được máy chủ hỗ trợ.
 • Bản vá - Cập nhật một phần tài nguyên trên máy chủ.
 • Đặt - Cập nhật tài nguyên trên máy chủ.
 • Đăng - Tạo hoặc thay thế tài nguyên trên máy chủ.

Mã phản hồi

Sau khi gửi yêu cầu HTTP, Flow chờ tối đa 30 giây để ứng dụng của bạn phản hồi bằng mã trạng thái HTTP. Nếu sau 30 giây mà chưa nhận được phản hồi từ ứng dụng của bạn, Flow sẽ đóng kết nối với ứng dụng và gửi lại yêu cầu.

Khi Flow nhận được phản hồi, ứng dụng này sẽ xử lý mã như sau:

Cách Flow xử lý mã trạng thái.
Mã trạng thái Cách Flow xử lý mã
Thành công 200 Flow giả định rằng ứng dụng của bạn đã xử lý yêu cầu POST.
202 thành công Flow giả định rằng ứng dụng của bạn đã chấp nhận yêu cầu POST.
Lỗi khách hàng 4XX

Nếu ứng dụng của bạn gửi mã trạng thái 429 (quá nhiều yêu cầu) mà không có đầu trang Thử lại sau, Flow sẽ gửi lại yêu cầu HTTP (POST) với khoảng cách thời gian tăng lên tối đa 24 tiếng.

Nếu ứng dụng của bạn gửi mã trạng thái 429 (có quá nhiều yêu cầu) với đầu trang Thử lại sau (chỉ định thời gian chờ), Flow sẽ gửi lại yêu cầu HTTP (POST) sau khi hết thời gian chờ (ở định dạng giây).

Nếu ứng dụng của bạn gửi bất kỳ mã 4XX nào khác, Flow giả định rằng đã xảy ra lỗi và không gửi lại yêu cầu POST.

Lỗi máy chủ 5XX Flow gửi lại yêu cầu HTTP (POST) với khoảng cách thời gian tăng lên tối đa 24 tiếng.
Mã trạng thái khác Nếu ứng dụng của bạn trả về một mã không được mô tả trong bảng này, Shopify Plus giả định rằng đã xảy ra lỗi và không gửi lại yêu cầu POST.

Bảo mật

Để đảm bảo yêu cầu http của bạn an toàn nhất có thể, bạn nên tuân thủ các phương thức tối ưu sau đây:

 • Thêm | url_encode vào tất cả biến Liquid trong phần đường dẫn của trường cấu hình URL trong thao tác HTTP. Máy chủ web nhận được yêu cầu phải hỗ trợ giải mã URL.

Ví dụ: Sử dụng định dạng này cho biến Liquid trong phần đường dẫn của trường cấu hình URL trong thao tác HTTP:

https://example.com/customer/create?first_name={{ customer.firstName | url_encode }}&last_name={{ customer.lastName | url_encode }}
 • Thêm | url_encode hoặc | json cho từng biến mẫu được sử dụng trong phần nội dung của trường cấu hình trong nội dung thao tác HTTP. Máy chủ web nhận được yêu cầu phải hỗ trợ giải mã URL hoặc giải mã JSON.

Ví dụ: Sử dụng | url_encode ở định dạng này khi bạn có Content-Type application/x-www-form-urlencoded header:

{
 "first name": "{{customer.firstName | url_encode}}",
 "last name": "{{customer.lastName | url_encode}}"
}

Sử dụng | json ở định dạng này khi bạn có Content-Type application/json header:

{
 "first name": {{customer.firstName | json}},
 "last name": {{customer.lastName | json}}
}

Giới hạn

Đừng nhầm lẫn thao tác yêu cầu HTTP này với các thao tác ứng dụng được tạo bằng trình kết nối Flow. Cả hai tính năng đều gửi yêu cầu HTTP nhưng lại có nhiều điểm khác biệt. Ví dụ: Yêu cầu HTTP được gửi bằng thao tác này không chứa action_run_id trong đầu trang.

Một vấn đề đã biết là thao tác này vẫn xử lý mã trạng thái 202 cho dù yêu cầu đã được xử lý.

Gửi yêu cầu HTTP

 1. Trong quy trình làm việc, nhấp vào Add action (Thêm thao tác).
 2. Chọn Send HTTP request (Gửi yêu cầu HTTP).
 3. Trong mục phương thức HTTP, điền vào các trường như sau:

  1. Chọn một phương thức HTTP.
  2. Trong trường URL, nhập URL của máy chủ.
  3. Không bắt buộc: Nếu API mà bạn gửi thông tin đến yêu cầu bổ sung thông tin vào URL, hãy thực hiện thao tác sau: - Nếu API yêu cầu thông tin trong phần đầu trang, hãy chỉ rõ các thông số trong bảng Đầu trang cần chuyển đến URL. Nếu API cho phép thêm thông tin vào đầu trang hoặc đường dẫn URL, hãy sử dụng đầu trang. Tùy chọn này bảo mật tốt hơn thao tác thêm thông tin vào đường dẫn URL.
  4. Nếu API yêu cầu thông tin trong đường dẫn URL, hãy thêm biến mẫu vào phần đường dẫn của URL. Phần đường dẫn của URL được đặt sau dấu gạch chéo thứ ba. Ví dụ: Trong URL https://shopify.com/{{ order.id | url_encode }}, phần đường dẫn sẽ được {{ order.id | url_encode }}.
 4. Trong trường Đầu trang, thêm tất cả các cặp khóa-giá trị. Bạn cũng có thể thêm biến mẫu vào khóa hoặc vào giá trị.

 5. Trong trường Body (Nội dung), thêm nội dung bạn muốn gửi đến máy chủ. Khi gửi tin nhắn, bạn có thể sử dụng thông tin chi tiết về khách hàng, đơn hàng hoặc sản phẩm có liên quan. Để làm được điều này, bạn cần sử dụng biến mẫu.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí