Yếu tố kích hoạt, điều kiện và thao tác của quy trình làm việc

Nắm rõ yếu tố kích hoạt, điều kiện và lô-gic thao tác của Flow để bạn có thể tạo quy trình làm việc hiệu quả giúp tự động hóa quá trình kinh doanh.

Yếu tố kích hoạt

Yếu tố kích hoạt là sự kiện bắt đầu quy trình làm việc. Yếu tố kích hoạt có thể là sự kiện nội bộ trong Shopify hoặc các sự kiện trong ứng dụng bên thứ ba. Bạn không thể bắt đầu quy trình làm việc theo cách thủ công. Đối với mỗi yếu tố kích hoạt, có một danh sách các điều kiện và thao tác liên quan mà bạn có thể sử dụng trong quy trình công việc.

Điều kiện

Điều kiện chỉ bắt đầu thao tác khi đáp ứng các điều kiện nhất định. Điều kiện giống như việc bắt đầu mệnh đề nếu - thì. Những điều kiện này có thể kiểm tra dựa trên thuộc tính của sự kiện kích hoạt cũng như thuộc tính của đối tượng có liên quan đến sự kiện, ví dụ như đơn hàng, sản phẩm và khách hàng.

Điều kiện có thể kiểm tra các thuộc tính có/không đơn giản, ví dụ như liệu tổng số tiền của đơn hàng có cao hơn mức tiền nhất định hay không hoặc khách hàng có chấp nhận thông tin tiếp thị hay không.

Điều kiện cũng có thể kiểm tra các thuộc tính phức tạp hơn mà kiểm tra dựa trên chuỗi hoặc số thập phân. Thuộc tính chuỗi là một lựa chọn văn bản và thuộc tính thập phân là một số. Ví dụ:

 • Bạn có thể tạo điều kiện kiểm tra chuỗi quốc gia của đơn hàng bằng cách sử dụng toán tử is any of để thực hiện thao tác trên các đơn hàng từ Canada, Ireland hoặc Chile.
 • Bạn có thể tạo điều kiện kiểm tra thuộc tính số thập phân của tổng số lượng mua của khách hàng trong cửa hàng bằng cách sử dụng toán tử greater than or equal to để thực hiện thao tác đối với khách hàng đã chi tiêu từ 2.000.000 đồng trở lên.

Thao tác

Thao tác là những tác vụ có thể thay đổi đối tượng trong cửa hàng Shopify cũng như trong ứng dụng. Thao tác cũng có thể gửi email, tin nhắn Slack và thực hiện các cuộc gọi HTTP WebHook đến dịch vụ bên ngoài.

Khi bạn chọn một thao tác để quy trình làm việc thực hiện, lựa chọn của bạn được lọc dựa trên yếu tố kích hoạt của quy trình làm việc.

Điều kiện đặt hàng

Bạn có thể tạo quy trình làm việc có nhiều điều kiện, trong đó mỗi điều kiện có thể dẫn đến các thao tác khác nhau. Thứ tự của điều kiện có vai trò quan trọng. Điều kiện được kiểm tra từ trên xuống, và quá trình kiểm tra dừng sau khi điều kiện được đáp ứng.

Kết hợp điều kiện và thao tác

Bạn có thể kết hợp các điều kiện cùng nhau để tạo ra một điều kiện lớn. Khi kết hợp các điều kiện, tất cả điều kiện phải được đáp ứng sao cho điều kiện tổng thể là true. Nếu bất kỳ điều kiện nào không được đáp ứng, điều kiện tổng thể sẽ là false. Trong ví dụ sau đây, khách hàng phải chấp nhận tài liệu tiếp thị và tổng giá trị của đơn hàng phải lớn hơn 22 triệu đồng.

Ví dụ về điều kiện kết hợp.

Tương tự, bạn có thể kết hợp các thao tác với nhau để có thể chạy nhiều thao tác.

Ví dụ sau đây sử dụng nhiều điều kiện để kiểm tra xem khách hàng có đủ điều kiện tham gia chương trình khách hàng thân thiết dựa trên tổng số tiền đã chi tiêu trong cửa hàng không.

Ví dụ về quy trình làm việc gắn thẻ khách hàng của chương trình khách hàng thân thiết

Trong hình ảnh trên, các điều kiện sau đây được kiểm tra theo thứ tự xuất hiện:

 • Nếu tổng giá trị lớn hơn 22 triệu đồng và khách hàng đồng ý nhận tài liệu tiếp thị, gắn cho họ thẻ khách hàng thân thiết Vàng.
 • Nếu tổng giá trị ít hơn 22 triệu đồng nhưng nhiều hơn 11 triệu đồng và khách hàng đồng ý nhận tài liệu tiếp thị, gắn cho họ thẻ khách hàng thân thiết Bạc.
 • Nếu khách hàng đã chi tiêu hơn 4.400.000 đồng và đồng ý nhận tài liệu tiếp thị, gắn cho họ thẻ khách hàng thân thiết Đồng.

Thao tác có thể gửi tin nhắn

Bạn có thể thêm thao tác vào bất kỳ quy trình làm việc nào để gửi tin nhắn cho bạn hoặc nhân viên của bạn.

Tham chiếu yếu tố kích hoạt và thao tác

Bạn có thể sử dụng yếu tố kích hoạt và thao tác Shopify sau đây trong quy trình làm việc.

Yếu tố kích hoạt và thao tác bộ sưu tập

Bạn có thể sử dụng các yếu tố kích hoạt và thao tác sau trong quy trình làm việc liên quan đến bộ sưu tập.

Yếu tố kích hoạt

 • Đã tạo bộ sưu tập
 • Đã xóa bộ sưu tập

Thao tác

 • Thêm trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Tạo trường thông tin bổ sung bộ sưu tập
 • Tạo URL chuyển hướng
 • Xóa URL chuyển hướng
 • Xóa trường thông tin bổ sung bộ sưu tập
 • Xóa trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Gửi email
 • Gửi yêu cầu HTTP

Yếu tố kích hoạt và thao tác khách hàng

Bạn có thể sử dụng các yếu tố kích hoạt và thao tác sau trong quy trình làm việc liên quan đến khách hàng.

Yếu tố kích hoạt

 • Đã tạo khách hàng
 • Đã xóa khách hàng
 • Đã vô hiệu hóa khách hàng
 • Đã kích hoạt khách hàng

Thao tác

 • Thêm thẻ khách hàng
 • Thêm trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Tạo trường thông tin bổ sung khách hàng
 • Tạo URL chuyển hướng
 • Xóa URL chuyển hướng
 • Xóa trường thông tin bổ sung khách hàng
 • Xóa thẻ khách hàng
 • Xóa trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Gửi email
 • Gửi yêu cầu HTTP
 • Cập nhật ghi chú về khách hàng
  Theo mặc định, thao tác này thay thế nội dung ghi chú. Nếu muốn thêm nội dung vào ghi chú hiện có, trong trường Note (Ghi chú), nhập:{{ customer.note }} The content that you want to add to the note.

Yếu tố kích hoạt và thao tác thực hiện đơn hàng

Bạn có thể sử dụng yếu tố kích hoạt và thao tác sau trong các quy trình làm việc liên quan đến những thay đổi đối với trạng thái thực hiện của đơn hàng, bắt đầu khi tạo quy trình thực hiện.

Yếu tố kích hoạt

 • Đã tạo quá trình thực hiện đơn hàng

Thao tác

 • Thêm thẻ khách hàng
 • Thêm thẻ đơn hàng
 • Lưu trữ đơn hàng
 • Hủy đơn hàng
  Tìm hiểu thêm về hủy đơn hàng bằng quy trình làm việc.
 • Thu hồi thanh toán
  Tìm hiểu thêm về quy trình thu hồi thanh toán.
 • Tạo URL chuyển hướng
 • Xóa URL chuyển hướng
 • Đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán
 • Xóa thẻ khách hàng
 • Xóa thẻ đơn hàng
 • Yêu cầu thực hiện
  Tìm hiểu thêm về yêu cầu thực hiện bằng quy trình.
 • Gửi email
 • Gửi yêu cầu HTTP
 • Hủy lưu trữ đơn hàng
 • Cập nhật ghi chú về khách hàng
  Theo mặc định, thao tác này thay thế nội dung ghi chú. Nếu muốn thêm nội dung vào ghi chú hiện có, trong trường Note (Ghi chú), nhập:{{ customer.note }} The content that you want to add to the note.
 • Cập nhật ghi chú đơn hàng
  Theo mặc định, thao tác này thay thế nội dung ghi chú. Nếu muốn thêm nội dung vào ghi chú hiện có, trong trường Note (Ghi chú), nhập:{{ order.note }} The content that you want to add to the note.

Yếu tố kích hoạt và thao tác sự kiện thực hiện

Bạn có thể sử dụng yếu tố kích hoạt và thao tác sau trong các quy trình làm việc liên quan đến những thay đổi đối với trạng thái thực hiện của đơn hàng khi có thay đổi trong quy trình thực hiện hiện tại.

Yếu tố kích hoạt

 • Đã tạo sự kiện hoàn thành đơn hàng

Thao tác

 • Thêm thẻ khách hàng
 • Thêm trường thông tin bổ sung đơn hàng
 • Thêm thẻ đơn hàng
 • Thêm trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Lưu trữ đơn hàng
 • Hủy đơn hàng
  Tìm hiểu thêm về hủy đơn hàng bằng quy trình làm việc.
 • Thu hồi thanh toán
  Tìm hiểu thêm về quy trình thu hồi thanh toán.
 • Tạo URL chuyển hướng
 • Xóa URL chuyển hướng
 • Đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán
 • Xóa thẻ khách hàng
 • Xóa trường thông tin bổ sung đơn hàng
 • Xóa thẻ đơn hàng
 • Xóa trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Yêu cầu thực hiện
  Tìm hiểu thêm về yêu cầu thực hiện bằng quy trình.
 • Gửi email
 • Gửi yêu cầu HTTP
 • Hủy lưu trữ đơn hàng
 • Cập nhật ghi chú về khách hàng
  Theo mặc định, thao tác này thay thế nội dung ghi chú. Nếu muốn thêm nội dung vào ghi chú hiện có, trong trường Note (Ghi chú), nhập:{{ customer.note }} The content that you want to add to the note.
 • Cập nhật ghi chú đơn hàng
  Theo mặc định, thao tác này thay thế nội dung ghi chú. Nếu muốn thêm nội dung vào ghi chú hiện có, trong trường Note (Ghi chú), nhập:{{ order.note }} The content that you want to add to the note.

Yếu tố kích hoạt và thao tác mặt hàng trong kho

Bạn có thể sử dụng yếu tố kích hoạt và thao tác sau trong các quy trình làm việc liên quan đến những thay đổi đối với sản phẩm trong kho của cửa hàng.

Yếu tố kích hoạt

 • Đã tạo mặt hàng trong kho
 • Đã xóa mặt hàng trong kho

Thao tác

 • Thêm trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Tạo URL chuyển hướng
 • Xóa URL chuyển hướng
 • Xóa trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Gửi email
 • Gửi yêu cầu HTTP

Yếu tố kích hoạt và thao tác đơn hàng

Bạn có thể sử dụng các yếu tố kích hoạt và thao tác sau trong quy trình làm việc liên quan đến đơn hàng.

Yếu tố kích hoạt

 • Đã tạo đơn hàng nháp
 • Đã xóa đơn hàng nháp
 • Đã hủy đơn hàng
 • Đã tạo đơn hàng
  Yếu tố kích hoạt này chạy bất cứ khi nào có đơn hàng được tạo, bao gồm khi đơn hàng tạo do chuyển đổi từ đơn hàng nháp.
 • Đã xóa đơn hàng
 • Đã thực hiện đơn hàng
 • Đã thanh toán đơn hàng
 • Đã phân tích rủi ro đơn hàng
  Yếu tố kích hoạt này và các điều kiện của yếu tố kích hoạt chỉ vận hành dựa trên kết quả Phân tích rủi ro của Shopify. Không áp dụng kết quả từ ứng dụng phân tích gian lận bên thứ ba. Tìm hiểu thêm về quy trình phân tích rủi ro.
 • Đã tạo giao dịch đơn hàng
 • Đã tạo tiền hoàn lại

Thao tác

 • Thêm thẻ khách hàng
 • Thêm thẻ đơn hàng nháp
  Sau khi đơn hàng nháp được chuyển đổi thành đơn hàng, những thẻ này trở thành thẻ đơn hàng.
 • Thêm thẻ đơn hàng
 • Thêm trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Lưu trữ đơn hàng
 • Hủy đơn hàng
  Tìm hiểu thêm về hủy đơn hàng bằng quy trình làm việc.
 • Thu hồi thanh toán
  Tìm hiểu thêm về quy trình thu hồi thanh toán.
 • Tạo trường thông tin bổ sung đơn hàng nháp
 • Tạo trường thông tin bổ sung đơn hàng
 • Tạo URL chuyển hướng
 • Xóa URL chuyển hướng
 • Đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán
 • Xóa thẻ khách hàng
 • Xóa trường thông tin bổ sung đơn hàng nháp
 • Xóa thẻ đơn hàng nháp
 • Xóa trường thông tin bổ sung đơn hàng
 • Xóa thẻ đơn hàng
 • Xóa trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Yêu cầu thực hiện
  Tìm hiểu thêm về yêu cầu thực hiện bằng quy trình.
 • Gửi email
 • Gửi yêu cầu HTTP
 • Hủy lưu trữ đơn hàng
 • Cập nhật ghi chú về khách hàng
  Theo mặc định, thao tác này thay thế nội dung ghi chú. Nếu muốn thêm nội dung vào ghi chú hiện có, trong trường Note (Ghi chú), nhập: {{ customer.note }} The content that you want to add to the note.
 • Cập nhật ghi chú đơn hàng nháp
  Theo mặc định, thao tác này thay thế nội dung ghi chú. Nếu muốn thêm nội dung vào ghi chú hiện có, trong trường Note (Ghi chú), nhập:{{ order.note }} The content that you want to add to the note.
 • Cập nhật ghi chú đơn hàng
  Theo mặc định, thao tác này thay thế nội dung ghi chú. Nếu muốn thêm nội dung vào ghi chú hiện có, trong trường Note (Ghi chú), nhập:{{ order.note }} The content that you want to add to the note.

Yếu tố kích hoạt và thao tác sản phẩm

Bạn có thể sử dụng các yếu tố kích hoạt và thao tác sau trong quy trình làm việc liên quan đến sản phẩm.

Yếu tố kích hoạt

 • Đã thay đổi số lượng hàng tồn kho
  Yếu tố kích hoạt này chạy khi mức hàng trong kho thay đổi đối với sản phẩm do Shopify theo dõi. Tìm hiểu thêm về quy trình theo dõi hàng tồn kho.
 • Đã thêm sản phẩm vào cửa hàng
 • Đã xóa sản phẩm
 • Đã cập nhật trạng thái sản phẩm
  Yếu tố kích hoạt này chạy khi trạng thái hiện tại của sản phẩm thay đổi. Yếu tố kích hoạt này không chạy khi một sản phẩm mới được thêm vào cửa hàng.
 • Đã tạo mẫu mã sản phẩm
 • Đã xóa mẫu mã sản phẩm

Thao tác

 • Thêm thẻ sản phẩm
 • Thêm trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Tạo trường thông tin bổ sung sản phẩm
 • Tạo trường thông tin bổ sung mẫu mã sản phẩm
 • Tạo URL chuyển hướng
 • Xóa URL chuyển hướng
 • Ẩn sản phẩm
 • Đăng sản phẩm
 • Xóa trường thông tin bổ sung sản phẩm
 • Xóa thẻ sản phẩm
 • Xóa trường thông tin bổ sung mẫu mã sản phẩm
 • Xóa trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Gửi email
 • Gửi yêu cầu HTTP

Yếu tố kích hoạt và thao tác giao dịch đấu thầu

Bạn có thể sử dụng yếu tố kích hoạt và thao tác sau trong các quy trình làm việc liên quan đến giao dịch đấu thầu. Một giao dịch đấu thầu xảy ra bất cứ khi nào có tiền chuyển giữa thương nhân và khách hàng.

Yếu tố kích hoạt

 • Đã tạo giao dịch đấu thầu

Thao tác

 • Thêm thẻ khách hàng
 • Thêm trường thông tin bổ sung đơn hàng
 • Thêm thẻ đơn hàng
 • Thêm trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Lưu trữ đơn hàng
 • Hủy đơn hàng
  Tìm hiểu thêm về hủy đơn hàng bằng quy trình làm việc.
 • Thu hồi thanh toán
  Tìm hiểu thêm về quy trình thu hồi thanh toán.
 • Tạo URL chuyển hướng
 • Xóa URL chuyển hướng
 • Đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán
 • Xóa thẻ khách hàng
 • Xóa trường thông tin bổ sung đơn hàng
 • Xóa thẻ đơn hàng
 • Xóa trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Yêu cầu thực hiện
  Tìm hiểu thêm về yêu cầu thực hiện bằng quy trình.
 • Gửi email
 • Gửi yêu cầu HTTP
 • Hủy lưu trữ đơn hàng
 • Cập nhật ghi chú về khách hàng
  Theo mặc định, thao tác này thay thế nội dung ghi chú. Nếu muốn thêm nội dung vào ghi chú hiện có, trong trường Note (Ghi chú), nhập:{{ customer.note }} The content that you want to add to the note.
 • Cập nhật ghi chú đơn hàng
  Theo mặc định, thao tác này thay thế nội dung ghi chú. Nếu muốn thêm nội dung vào ghi chú hiện có, trong trường Note (Ghi chú), nhập:{{ order.note }} The content that you want to add to the note.

Thông tin liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí