Biến mẫu cho Flow

Thêm biến mẫu cho thao tác để bổ sung thông tin chi tiết về khách hàng, đơn hàng hoặc sản phẩm có liên quan trong quy trình làm việc.

Biến mẫu là phần giữ chỗ được thay thế bằng các giá trị khi quy trình làm việc chạy. Những biến này mô tả thuộc tính của khách hàng, đơn hàng và sản phẩm có liên quan đến quy trình làm việc. Ví dụ: Có các biến mẫu cho mã số đơn hàng, giá đơn hàng, tên khách hàng, v.v.

Tên của hầu hết các biến mẫu đều là tự mô tả. Ví dụ: Biến mẫu hiển thị tên sản phẩm là {{ product.title }}. Khi tin nhắn gửi đi, biến này sẽ được thay thế bằng tên của sản phẩm đã đặt hàng: Large Coffee Mug.

Thêm biến mẫu cho thao tác

Bạn có thể thêm biến mẫu cho bất kỳ trường văn bản nào chứa liên kết Thêm biến mẫu. Nhấp vào liên kết Thêm biến mẫu bên dưới trường liên quan, rồi chọn một biến từ danh sách.

Các biến mẫu trong danh sách Thêm biến mẫu được lọc để bạn chỉ nhìn thấy những biến áp dụng cho yếu tố kích hoạt bạn đã chọn. Sau khi bạn chọn một biến trong danh sách, biến này sẽ được định dạng phù hợp và thêm vào hộp văn bản giúp bạn.

Biến mẫu

Biến áp dụng cho thao tác Đã tạo khách hàng:

 • Biến khách hàng
 • Biến Cửa hàng

Biến áp dụng cho các thao tác Đã thay đổi số lượng hàng trong khoĐã thêm sản phẩm:

 • Biến Sản phẩm
 • Biến Cửa hàng

Biến áp dụng cho các thao tác Đã thanh toán đơn hàngĐã phân tích rủi ro đơn hàng:

 • Biến đơn hàng
 • Biến Cửa hàng

Biến áp dụng cho thao tác Đã thực hiện đơn hàng :

 • Biến Thực hiện đơn hàng
 • Biến đơn hàng
 • Biến Cửa hàng

Biến áp dụng cho thao tác Hoàn tiền đơn hàng:

 • Biến đơn hàng
 • Biến Hoàn tiền
 • Biến Cửa hàng

Biến khách hàng

Bảng dưới đây mô tả các biến mẫu liên quan đến khách hàng:

Biến mẫu và mô tả.
Tên biến Mô tả
customer.acceptsMarketing Khách hàng đồng ý nhận tài liệu tiếp thị hay không.
customer.averageOrderAmountV2.amount Số tiền trung bình mà khách hàng chi tiêu cho mỗi đơn hàng.
customer.canDelete Thương nhân có thể xóa khách hàng khỏi cửa hàng hay không.
customer.createdAt Ngày và giờ thêm khách hàng vào cửa hàng.
customer.displayName Họ tên của khách hàng, dựa theo tên + họ.
customer.email
customer.firstName
customer.hasNote Khách hàng có ghi chú nào liên kết với họ hay không.
customer.hasTimelineComment Thương nhân đã thêm nhận xét trên dòng thời gian về khách hàng trên trang của khách hàng hay chưa.
customer.id Mã nhận dạng duy nhất trên toàn hệ thống.
customer.lastName
customer.lifetimeDuration Thời gian kể từ lần đầu thêm khách hàng vào cửa hàng.
customer.note Lưu ý về khách hàng do thương nhân viết.
customer.ordersCount Số lượng đơn hàng mà khách hàng đã thực hiện tại cửa hàng từ trước tới nay.
customer.phone
customer.state Tiểu bang hoặc tỉnh nơi khách hàng cư trú.
customer.taxExempt Khách hàng có được miễn thuế trên đơn hàng của họ hay không.
customer.totalSpent Tổng số tiền mà khách hàng đã chi tiêu cho các đơn hàng từ trước tới nay.
customer.UpdatedAt Ngày và giờ cập nhật khách hàng lần cuối.
customer.verifiedEmail Địa chỉ email có được định dạng chính xác không.
customer.defaultAddress.address1 Dòng địa chỉ 1 (Địa chỉ đường/Hộp thư bưu điện/Tên công ty).
customer.defaultAddress.address2 Dòng địa chỉ 2 (Căn hộ/Dãy/Tổ/Tòa nhà).
customer.defaultAddress.city Thành phố/Quận huyện/Ngoại ô/Thị trấn/Làng.
customer.defaultAddress.company Công ty/Tổ chức/Chính phủ.
customer.defaultAddress.country Tiểu bang/Hạt/Tỉnh/Vùng.
customer.defaultAddress.countryCode Mã quốc gia có hai chữ cái.
customer.defaultAddress.firstName Tên của khách hàng.
customer.defaultAddress.formattedArea Danh sách thành phố, tỉnh và quốc gia phân tách bằng dấu phẩy.
customer.defaultAddress.lastName Họ của khách hàng.
customer.defaultAddress.latitude Tọa độ vĩ độ của địa chỉ khách hàng.
customer.defaultAddress.longitude Kinh độ của địa chỉ của khách hàng.
customer.defaultAddress.name Tên của khách hàng, dựa trên tên + họ.
customer.defaultAddress.phone Số điện thoại duy nhất của khách hàng.
customer.defaultAddress.province Tiểu bang/Hạt/Tỉnh/Vùng.
customer.defaultAddress.provinceCode Mã tiểu bang hoặc tỉnh có hai chữ cái.
customer.defaultAddress.zip Mã bưu điện/bưu chính.
customer.image.altText Từ hoặc cụm từ để chia sẻ tính chất hoặc nội dung của hình ảnh.
customer.lastOrder.billingAddressMatchesShippingAddress Địa chỉ thanh toán có khớp với địa chỉ vận chuyển hay không.
customer.lastOrder.buyerAcceptsMarketing Khách hàng có đồng ý nhận tài liệu tiếp thị hay không.
customer.lastOrder.canMarkAsPaid Có thể đánh dấu đơn hàng theo cách thủ công là đã thanh toán hay không.
customer.lastOrder.cancelReason Lý do hủy đơn hàng.
customer.lastOrder.capturable Có thể thu hồi khoản thanh toán cho đơn hàng hay không.
customer.lastOrder.cartDiscountAmountSet.shopMoney.amount Số tiền giảm giá dành cho đơn hàng (không bao gồm ưu đãi giảm giá cho mục hàng).
customer.lastOrder.clientIp Địa chỉ IP của khách hàng được liên kết với đơn hàng này.
customer.lastOrder.closed Đơn hàng có đóng hay không.
customer.lastOrder.confirmed Hàng trong kho đã được giữ lại cho đơn hàng hay chưa.
customer.lastOrder.currencyCode Đơn vị tiền tệ của cửa hàng tại thời điểm đặt hàng.
customer.lastOrder.customerLocale
customer.lastOrder.discountCode Mã giảm giá do khách hàng cung cấp.
customer.lastOrder.displayFinancialStatus Trạng thái tài chính của đơn hàng mà thương nhân có thể thấy.
customer.lastOrder.displayFulfillmentStatus Trạng thái thực hiện đơn hàng mà thương nhân có thể thấy.
customer.lastOrder.email Địa chỉ email do khách hàng cung cấp.
customer.lastOrder.fulfillable Có mặt hàng có thể thực hiện hay không.
customer.lastOrder.fullyPaid Đơn hàng đã được thanh toán đầy đủ hay chưa.
customer.lastOrder.hasTimelineComment Thương nhân có thêm nhận xét trên dòng thời gian vào đơn hàng hay không.
customer.lastOrder.landingPageDisplayText
customer.lastOrder.name Mã nhận dạng duy nhất cho đơn hàng hiển thị trên đơn hàng.
customer.lastOrder.netPaymentSet.shopMoney.amount Thanh toán thuần dành cho đơn hàng, dựa trên tổng số tiền nhận được - tổng số tiền hoàn lại.
customer.lastOrder.note Nội dung của ghi chú liên kết với đơn hàng.
customer.lastOrder.phone Số điện thoại do khách hàng cung cấp.
customer.lastOrder.referralCode Mã giới thiệu tiếp thị trong liên kết mà khách hàng đã nhấp vào để truy cập vào cửa hàng.
customer.lastOrder.referrerDisplayText Trang web đã gửi khách hàng đến cửa hàng trực tuyến.
customer.lastOrder.refundable Có thể hoàn tiền đơn hàng hay không.
customer.lastOrder.requiresShipping Có mục hàng nào trong đơn hàng yêu cầu vận chuyển thực không.
customer.lastOrder.riskLevel Mức độ rủi ro gian lận của đơn hàng.
customer.lastOrder.subtotalPriceSet.shopMoney.amount Tổng phụ và giảm giá của mục hàng (không bao gồm chi phí vận chuyển, ưu đãi giảm giá vận chuyển và ưu đãi giảm giá cho đơn hàng).
customer.lastOrder.taxesIncluded Giá tổng phụ của đơn hàng có bao gồm thuế hay không.
customer.lastOrder.test Đơn hàng có phải là thử nghiệm không.
customer.lastOrder.totalCapturable Số tiền được ủy quyền cho đơn hàng, không được thu hồi hoặc bị thu hồi thiếu.
customer.lastOrder.totalDiscountsSet.shopMoney.amount Tổng số tiền được giảm giá trong đơn hàng (bao gồm ưu đãi giảm giá cho đơn hàng và mục hàng).
customer.lastOrder.totalPriceSet.shopMoney.amount Tổng số tiền của đơn hàng (bao gồm các khoản thuế và ưu đãi giảm giá).
customer.lastOrder.totalReceived Tổng số tiền khách hàng đã nhận cho đơn hàng.
customer.lastOrder.totalRefunded Tổng số tiền đã hoàn lại cho đơn hàng.
customer.lastOrder.totalShippingPrice Tổng số tiền phải thu để vận chuyển đơn hàng.
customer.lastOrder.totalTax Tổng tất cả các loại thuế áp dụng cho đơn hàng.
customer.lastOrder.totalWeight Tổng trọng lượng (gam) của đơn hàng.
customer.lastOrder.unpaid Có phải chưa có thanh toán nào cho đơn hàng hay không.

Biến quá trình thực hiện

Bảng sau mô tả các biến mẫu liên quan đến quá trình thực hiện:

Mô tả về biến mẫu liên quan đến thực hiện đơn hàng.
Tên biến Mô tả
fulfillment.displayStatus Trạng thái hiển thị cho đơn hàng này ở dạng con người có thể đọc.
fulfillment.id Mã nhận dạng duy nhất trên toàn hệ thống.
fulfillment.name Mã nhận dạng tham chiếu cho việc thực hiện đơn hàng ở dạng con người có thể đọc.
fulfillment.status
fulfillment.totalQuantity
fulfillment.service.handle Mã nhận dạng duy nhất cho dịch vụ hoàn tất đơn hàng ở dạng con người có thể đọc.
fulfillment.service.inventoryManagement
fulfillment.service.productBased
fulfillment.service.serviceName
order.all_line_items_shippable

Biến đơn hàng

Bảng sau mô tả các biến mẫu liên quan đến đơn hàng:

Mô tả về biến mẫu liên quan đến đơn hàng.
Tên biến Mô tả
order.billingAddressMatchesShippingAddress Địa chỉ thanh toán có khớp với địa chỉ vận chuyển hay không.
order.buyerAcceptsMarketing Khách hàng có đồng ý nhận tài liệu tiếp thị hay không.
order.canMarkAsPaid Có thể đánh dấu đơn hàng theo cách thủ công là đã thanh toán hay không.
order.cancelReason Lý do hủy đơn hàng.
order.cancelledAt Ngày và giờ hủy đơn hàng.
order.capturable Có thể thu hồi khoản thanh toán cho đơn hàng hay không.
order.cartDiscountAmountSet.shopMoney.amount Số tiền giảm giá dành cho đơn hàng (không bao gồm ưu đãi giảm giá cho mục hàng).
order.clientIp Địa chỉ IP của khách hàng được liên kết với đơn hàng này.
order.closed Đơn hàng có đóng hay không.
order.closedAt Ngày và giờ hủy đơn hàng.
order.confirmed Hàng trong kho đã được giữ lại cho đơn hàng hay chưa.
order.createdAt Ngày giờ tạo đơn hàng.
order.currencyCode Đơn vị tiền tệ của cửa hàng tại thời điểm đặt hàng.
order.customerLocale
order.discountCode Mã giảm giá do khách hàng cung cấp.
order.displayFinancialStatus Trạng thái tài chính của đơn hàng mà thương nhân có thể thấy.
order.displayFulfillmentStatus Trạng thái thực hiện đơn hàng mà thương nhân có thể thấy.
order.email Địa chỉ email do khách hàng cung cấp.
order.fulfillable Có mặt hàng có thể thực hiện hay không.
order.fullyPaid Đơn hàng đã được thanh toán đầy đủ hay chưa.
order.hasTimelineComment Thương nhân có thêm nhận xét trên dòng thời gian vào đơn hàng hay không.
order.id Mã nhận dạng duy nhất trên toàn hệ thống.
order.customerJourney.lastVisit.landingPageHtml
order.lineItems Danh sách mục hàng trong đơn hàng.
order.name Mã nhận dạng duy nhất cho đơn hàng hiển thị trên đơn hàng.
order.netPaymentSet.shopMoney.amount Thanh toán thuần dành cho đơn hàng, dựa trên tổng số tiền nhận được - tổng số tiền hoàn lại.
order.note Nội dung của ghi chú liên kết với đơn hàng.
order.phone Số điện thoại do khách hàng cung cấp.
order.presentmentCurrencyCode Đơn vị tiền tệ thanh toán của khách hàng cho đơn hàng này.
order.processedAt Ngày giờ xử lý đơn hàng.
order.customerJourney.lastVisit.referralCode Mã giới thiệu tiếp thị trong liên kết mà khách hàng đã nhấp vào để truy cập vào cửa hàng.
order.customerJourney.lastVisit.referralInfoHtml Trang web đã gửi khách hàng đến cửa hàng trực tuyến.
order.refundable Có thể hoàn tiền đơn hàng hay không.
order.requiresShipping Có mục hàng nào trong đơn hàng yêu cầu vận chuyển thực không.
order.riskLevel Mức độ rủi ro gian lận của đơn hàng.
order.subtotalPriceSet.shopMoney.amount Tổng phụ và giảm giá của mục hàng (không bao gồm chi phí vận chuyển, ưu đãi giảm giá vận chuyển và ưu đãi giảm giá cho đơn hàng).
order.taxesIncluded Giá tổng phụ của đơn hàng có bao gồm thuế hay không.
order.test Đơn hàng có phải là thử nghiệm không.
order.totalCapturableSet.shopMoney.amount Số tiền được ủy quyền cho đơn hàng, không được thu hồi hoặc bị thu hồi thiếu.
order.totalDiscountsSet.shopMoney.amount Tổng số tiền được giảm giá trong đơn hàng (bao gồm ưu đãi giảm giá cho đơn hàng và mục hàng).
order.totalPriceSet.shopMoney.amount Tổng số tiền của đơn hàng (bao gồm các khoản thuế và ưu đãi giảm giá).
order.totalReceivedSet.shopMoney.amount Tổng số tiền khách hàng đã nhận cho đơn hàng.
order.totalRefundedSet.shopMoney.amount Tổng số tiền đã hoàn lại cho đơn hàng.
order.totalShippingPriceSet.shopMoney.amount Tổng số tiền phải thu để vận chuyển đơn hàng.
order.totalTaxSet.shopMoney.amount Tổng tất cả các loại thuế áp dụng cho đơn hàng.
order.totalWeight Tổng trọng lượng (gam) của đơn hàng.
order.unpaid Có phải chưa có thanh toán nào cho đơn hàng hay không.
order.UpdatedAt Ngày và giờ sửa đổi đơn hàng lần cuối.
order.billingAddress.address1 Dòng địa chỉ 1 (Địa chỉ đường/Hộp thư bưu điện/Tên công ty).
order.billingAddress.address2 Dòng địa chỉ 2 (Căn hộ/Dãy/Tổ/Tòa nhà).
order.billingAddress.city Thành phố/Quận huyện/Ngoại ô/Thị trấn/Làng.
order.billingAddress.company Công ty/Tổ chức/Chính phủ.
order.billingAddress.country Tiểu bang/Hạt/Tỉnh/Vùng.
order.billingAddress.countryCodeV2 Mã quốc gia có hai chữ cái.
order.billingAddress.firstName Tên của khách hàng.
order.billingAddress.formattedArea Danh sách thành phố, tỉnh và quốc gia phân tách bằng dấu phẩy.
order.billingAddress.lastName Họ của khách hàng.
order.billingAddress.latitude Tọa độ vĩ độ của địa chỉ khách hàng.
order.billingAddress.longitude Kinh độ của địa chỉ của khách hàng.
order.billingAddress.name Tên của khách hàng, dựa trên tên + họ.
order.billingAddress.phone Số điện thoại duy nhất của khách hàng.
order.billingAddress.province Tiểu bang/Hạt/Tỉnh/Vùng.
order.billingAddress.provinceCode Mã tiểu bang hoặc tỉnh có hai chữ cái.
order.billingAddress.zip Mã bưu điện/bưu chính.
order.publication.name Tên bài đăng.
order.publication.supportsFuturePublishing Bài đăng này có hỗ trợ việc đăng trong tương lai không.
order.customer.acceptsMarketing Khách hàng đồng ý nhận tài liệu tiếp thị hay không.
order.customer.averageOrderAmountV2.amount Số tiền trung bình mà khách hàng chi tiêu cho mỗi đơn hàng.
order.customer.canDelete Thương nhân có thể xóa khách hàng khỏi cửa hàng hay không.
order.customer.displayName Họ tên của khách hàng, dựa theo tên + họ.
order.customer.email
order.customer.firstName
order.customer.hasNote Khách hàng có ghi chú nào liên kết với họ hay không.
order.customer.hasTimelineComment Thương nhân đã thêm nhận xét trên dòng thời gian về khách hàng trên trang của khách hàng hay chưa.
order.customer.lastName
order.customer.lifetimeDuration Thời gian kể từ lần đầu thêm khách hàng vào cửa hàng.
order.customer.note Lưu ý về khách hàng do thương nhân viết.
order.customer.ordersCount Số lượng đơn hàng mà khách hàng đã thực hiện tại cửa hàng từ trước tới nay.
order.customer.phone
order.customer.state Tiểu bang hoặc tỉnh nơi khách hàng cư trú.
order.customer.taxExempt Khách hàng có được miễn thuế trên đơn hàng của họ hay không.
order.customer.totalSpent Tổng số tiền mà khách hàng đã chi tiêu cho các đơn hàng từ trước tới nay.
order.customer.verifiedEmail Địa chỉ email có được định dạng chính xác không.
order.customerJourney.customerOrderIndex
order.customerJourney.daysToConversion
order.displayAddress.address1 Dòng địa chỉ 1 (Địa chỉ đường/Hộp thư bưu điện/Tên công ty).
order.displayAddress.address2 Dòng địa chỉ 2 (Căn hộ/Dãy/Tổ/Tòa nhà).
order.displayAddress.city Thành phố/Quận huyện/Ngoại ô/Thị trấn/Làng.
order.displayAddress.company Công ty/Tổ chức/Chính phủ.
order.displayAddress.country Tiểu bang/Hạt/Tỉnh/Vùng.
order.displayAddress.countryCodeV2 Mã quốc gia có hai chữ cái.
order.displayAddress.firstName Tên của khách hàng.
order.displayAddress.formattedArea Danh sách thành phố, tỉnh và quốc gia phân tách bằng dấu phẩy.
order.displayAddress.lastName Họ của khách hàng.
order.displayAddress.latitude Tọa độ vĩ độ của địa chỉ khách hàng.
order.displayAddress.longitude Kinh độ của địa chỉ của khách hàng.
order.displayAddress.name Tên của khách hàng, dựa trên tên + họ.
order.displayAddress.phone Số điện thoại duy nhất của khách hàng.
order.displayAddress.province Tiểu bang/Hạt/Tỉnh/Vùng.
order.displayAddress.provinceCode Mã tiểu bang hoặc tỉnh có hai chữ cái.
order.displayAddress.zip Mã bưu điện/bưu chính.
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.campaign
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.content
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.medium
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.source
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.term
order.physicalLocation.isActive Cho biết địa điểm có đang hoạt động hay không.
order.physicalLocation.name Đề cập đến điểm bán hàng, không phải địa điểm thực hiện đơn hàng.
order.physicalLocation.shipsInventory Cho biết địa điểm này có vận chuyển hàng trong kho không.
order.shippingAddress.address1 Dòng địa chỉ 1 (Địa chỉ đường/Hộp thư bưu điện/Tên công ty).
order.shippingAddress.address2 Dòng địa chỉ 2 (Căn hộ/Dãy/Tổ/Tòa nhà).
order.shippingAddress.city Thành phố/Quận huyện/Ngoại ô/Thị trấn/Làng.
order.shippingAddress.company Công ty/Tổ chức/Chính phủ.
order.shippingAddress.country Tiểu bang/Hạt/Tỉnh/Vùng.
order.shippingAddress.countryCodeV2 Mã quốc gia có hai chữ cái.
order.shippingAddress.firstName Tên của khách hàng.
order.shippingAddress.formattedArea Danh sách thành phố, tỉnh và quốc gia phân tách bằng dấu phẩy.
order.shippingAddress.lastName Họ của khách hàng.
order.shippingAddress.latitude Tọa độ vĩ độ của địa chỉ khách hàng.
order.shippingAddress.longitude Kinh độ của địa chỉ của khách hàng.
order.shippingAddress.name Tên của khách hàng, dựa trên tên + họ.
order.shippingAddress.phone Số điện thoại duy nhất của khách hàng.
order.shippingAddress.province Tiểu bang/Hạt/Tỉnh/Vùng.
order.shippingAddress.provinceCode Mã tiểu bang hoặc tỉnh có hai chữ cái.
order.shippingAddress.zip Mã bưu điện/bưu chính.
order.shippingLine.custom
order.shippingLine.originalPriceSet.shopMoney.amount
order.shippingLine.shippingRateHandle
order.shippingLine.title
order.suggestedRefund.amountSet.shopMoney.amount
order.suggestedRefund.maximumRefundableSet.shopMoney.amount
order.suggestedRefund.subtotalSet.shopMoney.amount
order.suggestedRefund.totalTaxSet.shopMoney.amount

Biến sản phẩm

Bảng sau mô tả các biến mẫu liên quan đến sản phẩm:

Bản mô tả các biến mẫu liên quan đến sản phẩm.
Tên biến Mô tả
product.availablePublicationCount Số lượng kênh đăng sản phẩm mà không có lỗi phản hồi.
product.createdAt Ngày và giờ tạo sản phẩm.
product.defaultCursor Con trỏ mặc định dùng trong phân trang.
product.description Mô tả sản phẩm bị lược bỏ, dòng đơn với thẻ HTML bị xóa.
product.handle
product.hasOnlyDefaultVariant Có phải sản phẩm chỉ có một mẫu mã với tùy chọn và giá trị mặc định không.
product.hasOutOfStockVariants
product.id Mã nhận dạng duy nhất trên toàn hệ thống.
product.isGiftCard
product.publishedAt Ngày và giờ đăng sản phẩm lên cửa hàng trực tuyến.
product.productType
product.publicationCount Số lượng kênh đăng sản phẩm.
product.publishedOnCurrentChannel Kiểm tra xem sản phẩm có được đăng trên kênh của ứng dụng gọi không.
product.templateSuffix
product.title
product.totalInventory
product.totalVariants
product.tracksInventory
product.UpdatedAt Ngày và giờ sửa đổi sản phẩm lần cuối.
product.vendor
product.feedback.summary
product.seo.description Mô tả SEO.
product.seo.title Tiêu đề SEO.
product_variant.availableForSale Cho biết có sẵn mẫu mã sản phẩm để bán không.
product_variant.barcode
product_variant.compareAtPrice
product_variant.defaultCursor Con trỏ mặc định dùng trong phân trang.
product_variant.displayName Tên hiển thị của mẫu mã, dựa trên tiêu đề sản phẩm + tiêu đề mẫu mã.
product_variant.harmonizedSystemCode
product_variant.id Mã nhận dạng duy nhất trên toàn hệ thống.
product_variant.inventoryManagement
product_variant.inventoryPolicy
product_variant.inventoryQuantity Tổng số lượng mẫu mã có thể bán
product_variant.inventoryQuantityPrior
product_variant.position
product_variant.price
product_variant.requiresShipping
product_variant.sku
product_variant.taxable
product_variant.title
product_variant.weight
product_variant.weightUnit
product_variant.fulfillmentService.handle Mã nhận dạng duy nhất cho dịch vụ hoàn tất đơn hàng ở dạng con người có thể đọc.
product_variant.fulfillmentService.inventoryManagement
product_variant.fulfillmentService.productBased
product_variant.fulfillmentService.serviceName
product_variant.image.altText Từ hoặc cụm từ để chia sẻ tính chất hoặc nội dung của hình ảnh.
product_variant.product.availablePublicationCount Số lượng kênh đăng sản phẩm mà không có lỗi phản hồi.
product_variant.product.defaultCursor Con trỏ mặc định dùng trong phân trang.
product_variant.product.description Mô tả sản phẩm bị lược bỏ, dòng đơn với thẻ HTML bị xóa.
product_variant.product.handle
product_variant.product.hasOnlyDefaultVariant Có phải sản phẩm chỉ có một mẫu mã với tùy chọn và giá trị mặc định không.
product_variant.product.hasOutOfStockVariants
product_variant.product.isGiftCard
product_variant.product.productType
product_variant.product.publicationCount Số lượng kênh đăng sản phẩm.
product_variant.product.publishedOnCurrentChannel Kiểm tra xem sản phẩm có được đăng trên kênh của ứng dụng gọi không.
product_variant.product.templateSuffix
product_variant.product.title
product_variant.product.totalInventory
product_variant.product.totalVariants
product_variant.product.tracksInventory
product_variant.product.vendor

Biến tiền hoàn lại

Bảng sau mô tả các biến mẫu liên quan đến tiền hoàn lại:

Bản mô tả các biến mẫu liên quan đến tiền hoàn lại.
Tên biến Mô tả
refund.id Mã nhận dạng duy nhất trên toàn hệ thống.
refund.note
refund.staffMember.active Nhân viên có đang hoạt động hay không.
refund.staffMember.email
refund.staffMember.exists
refund.staffMember.firstName
refund.staffMember.isShopOwner Người dùng có phải là chủ sở hữu hay không.
refund.staffMember.lastName
refund.staffMember.name
refund.staffMember.phone

Biến cửa hàng

Bảng sau mô tả các biến mẫu liên quan đến cửa hàng:

Bản mô tả các biến mẫu liên quan đến cửa hàng.
Tên biến Mô tả
shop.channelCount Cho biết số lượng kênh.
shop.checkoutApiSupported Xác định cửa hàng có hỗ trợ thanh toán qua API thanh toán hay không.
shop.currencyCode
shop.customerAccounts
shop.description
shop.email
shop.ianaTimezone
shop.myshopifyDomain
shop.name
shop.limitedPendingOrderCount.count
shop.setupRequired
shop.taxShipping Xác định vận chuyển có chịu thuế hay không.
shop.taxesIncluded Cài đặt xem giá sản phẩm có bao gồm các loại thuế hiện hành hay không.
shop.weightUnit
shop.billingAddress.address1 Dòng địa chỉ 1 (Địa chỉ đường/Hộp thư bưu điện/Tên công ty).
shop.billingAddress.address2 Dòng địa chỉ 2 (Căn hộ/Dãy/Tổ/Tòa nhà).
shop.billingAddress.city Thành phố/Quận huyện/Ngoại ô/Thị trấn/Làng.
shop.billingAddress.company Công ty/Tổ chức/Chính phủ.
shop.billingAddress.country Tiểu bang/Hạt/Tỉnh/Vùng.
shop.billingAddress.countryCode Mã quốc gia có hai chữ cái.
shop.billingAddress.firstName Tên của khách hàng.
shop.billingAddress.formattedArea Danh sách thành phố, tỉnh và quốc gia phân tách bằng dấu phẩy.
shop.billingAddress.lastName Họ của khách hàng.
shop.billingAddress.latitude Tọa độ vĩ độ của địa chỉ khách hàng.
shop.billingAddress.longitude Kinh độ của địa chỉ của khách hàng.
shop.billingAddress.name Tên của khách hàng, dựa trên tên + họ.
shop.billingAddress.phone Số điện thoại duy nhất của khách hàng.
shop.billingAddress.province Tiểu bang/Hạt/Tỉnh/Vùng.
shop.billingAddress.provinceCode Mã tiểu bang hoặc tỉnh có hai chữ cái.
shop.billingAddress.zip Mã bưu điện/bưu chính.
shop.countriesInShippingZones.includeRestOfWorld Đã xác định "Các khu vực còn lại trên thế giới" tại các khu vực vận chuyển chưa.
shop.features.branding Xây dựng thương hiệu của cửa hàng.
shop.features.financialReports
shop.features.harmonizedSystemCode Hiển thị mã hệ thống hài hòa trên sản phẩm. Dùng cho hải quan khi vận chuyển xuyên biên giới.
shop.features.liveView Có hiển thị xem trực tiếp hay không. Trình xem trực tiếp bị ẩn đối với thương nhân đang dùng thử hoặc không có cửa hàng.
shop.features.shopifyPlus
shop.features.showMetrics Có hiển thị số liệu hay không. Số liệu bị ẩn đối với thương nhân mới cho đến khi trở nên có ý nghĩa.
shop.features.storefront
shop.primaryDomain.host Tên máy chủ của miền (ví dụ: example.com).
shop.primaryDomain.sslEnabled Có đang bật SSL hay không.
shop.resourceLimits.maxProductOptions Số lượng tùy chọn sản phẩm tối đa cho phép.
shop.resourceLimits.maxProductVariants Số lượng mẫu mã tối đa cho phép.
shop.resourceLimits.redirectLimitReached Cửa hàng đã đạt đến giới hạn số lượng chuyển hướng URL có thể tạo cho tài nguyên hay chưa.

Biến mẫu cho order.lineItems

Nếu bạn có kinh nghiệm làm việc với Liquid của Shopify, bạn có thể muốn sử dụng các tính năng nâng cao như thẻ Liquid trong quy trình làm việc. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng thẻ for loop để liệt kê chi tiết mục hàng như tên của từng đơn hàng sản phẩm hoặc SKU và giá. Để làm được điều này, bạn có thể sử dụng đối tượng order.lineItems, đối tượng này khác biệt đôi chút so với đối tượng line_item được mô tả trong tài liệu về Liquid của Shopify.

Xem ví dụ về tin nhắn sử dụng order.lineItems.

Bảng dưới đây mô tả các biến mẫu được hỗ trợ cho đối tượng order.lineItems trong Flow:

Mô tả biến mẫu được hỗ trợ cho đối tượng order.lineItems.
Biến mẫu Loại dữ liệu Mô tả
canRestock Boolean Có thể trả về kho mặt hàng đã đặt trong mục hàng nếu mặt hàng bị trả lại hoặc đơn hàng bị hủy hay không.
totalDiscountSet.shopMoney.amount Tiền Số tiền giảm giá áp dụng cho mục hàng.
discountedUnitPrice Tiền Đơn giá của mẫu mã sản phẩm sau khi đã áp dụng giảm giá cho mỗi đơn vị sản phẩm.
fulfillableQuantity Số nguyên Số lượng mẫu mã sản phẩm vẫn cần thực hiện. Giá trị này dựa trên _quantity - max(refunded_quantity, fulfilled_quantity) - pending_fulfilled_quantity - open_fulfilledquantity.
fulfillmentStatus String Tiến độ thực hiện đơn hàng xét về mặt mục hàng. Giá trị hợp lệ: đã thực hiện, trống hoặc một phần.
tên String Tên sản phẩm đã đặt hàng.
nonFulfillableQuantity Số nguyên Số lượng mục hàng không thể thực hiện được.
originalTotal Tiền Tổng giá trị (không có ưu đãi giảm giá) của mục hàng, dựa trên đơn giá ban đầu của mẫu mã nhân với số lượng đã đặt hàng.
originalUnitPriceSet MoneyBag Giá mẫu mã không áp dụng ưu đãi giảm giá.
số lượng Số lượng Số lượng mặt hàng mẫu mã đã đặt hàng.
refundableQuantity Số nguyên Số lượng mặt hàng trong mục hàng có thể được hoàn tiền.
requiresShipping Boolean Mẫu mã có cần vận chuyển thực hay không.
sku String Mã số SKU của mẫu mã.
chịu thuế Boolean Mẫu mã đó có bị tính thuế hay không.
tiêu đề String Tiêu đề sản phẩm hoặc mẫu mã (trường này chỉ áp dụng cho mục hàng tùy chỉnh).
totalDiscount Tiền Tổng số tiền được giảm giá trong đơn hàng. Bao gồm ưu đãi giảm giá cho mục hàng và đơn hàng.
unfulfilledDiscountedTotal Tiền
unfulfilledOriginalTotal Tiền
unfulfilledQuantity Số nguyên
variantTitle String Tên mẫu mã.
nhà cung cấp String Tên của nhà cung cấp đã thực hiện mẫu mã.

Tính năng nâng cao

Nếu bạn là nhà phát triển có kinh nghiệm viết mã Shopify Liquid, bạn cũng có thể sử dụng Liquid để viết biến mẫu. Để tìm hiểu thêm, tham khảo hỗ trợ Liquid trong Flow.

Ví dụ

Xem ví dụ về tin nhắn và ghi chú sử dụng biến mẫu.

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí