Ví dụ về quy trình làm việc

Xem một số ví dụ để tìm hiểu các loại quy trình làm việc mà bạn có thể tạo.

Rủi ro

Bạn có thể sử dụng Flow để thông báo khi nhận được đơn hàng có rủi ro cao. Trong quy trình làm việc, sử dụng yếu tố kích hoạt Đã phân tích rủi ro đơn hàng để kiểm tra mức độ rủi ro của đơn hàng. Yếu tố kích hoạt này chỉ sử dụng kết quả trongPhân tích rủi ro của Shopify (không sử dụng kết quả từ những ứng dụng bên thứ ba).

Khi nhận được đơn hàng có rủi ro cao, bạn có thể lựa chọn yêu cầu Flow thực hiện các tác vụ sau:

 • Gắn thẻ đơn hàng để xử lý sau và thông báo cho nhân viên, hoặc gửi thông tin chi tiết về đơn hàng đến một ứng dụng.

 • Ngăn xử lý thanh toán (với điều kiện thiết lập cửa hàng thu hồi thanh toán theo cách thủ công).

 • Hủy đơn hàng (với điều kiện thiết lập đơn hàng thực hiện theo cách thủ công).

Nếu bạn thiết lập cửa hàng thu hồi thanh toán theo cách thủ công, bạn có thể sử dụng Flow để dừng thu hồi thanh toán đối với các đơn hàng có rủi ro cao. Tạo một quy trình làm việc kiểm tra mức độ rủi ro của đơn hàng, và chỉ thu hồi thanh toán khi rủi ro thấp hoặc trung bình. Trong quy trình làm việc, sử dụng thao tác Thu hồi thanh toán để thu hồi thanh toán.

Nếu cửa hàng của bạn tự động thu hồi thanh toán và tự thực hiện đơn hàng, bạn có thể sử dụng Flow để hủy đơn hàng. Bạn không thể ngăn việc thu hồi thanh toán trong trường hợp này. Trong quy trình làm việc, sử dụng thao tác Hủy đơn hàng để hủy đơn hàng.

Theo mặc định, Flow chỉ hủy đơn hàng. Nếu muốn tự động hoàn tiền cho đơn hàng và tái nhập kho mặt hàng, bạn có thể thực hiện bằng cách chọn những tùy chọn đó trong quy trình Hủy đơn hàng.

Bạn cũng có thể hủy đơn hàng dựa trên các tiêu chí khác như email hoặc địa chỉ IP của khách hàng.

Để theo dõi các đơn hàng Flow hủy, bạn có thể thêm thao tác thực hiện các hoạt động sau:

 • Gắn thẻ đơn hàng bị hủy.
 • Gửi tin nhắn hoặc ghi lại vấn đề vào một ứng dụng như Google Trang tính hoặc Trello.

Ví dụ mẫu:

Kho hàng và trưng bày

Flow có thể giúp bạn gắn thẻ sản phẩm khi sản phẩm đó hết hàng và khi được tái nhập kho. Sau đó, bạn có thể sử dụng thẻ để kiểm soát cách hiển thị những sản phẩm này tới khách hàng. Ví dụ:

 • Bạn có thể sử dụng bộ sưu tập tự động để ẩn sản phẩm hết hàng.
 • Bạn có thể sử dụng chủ đề để thông báo cho khách rằng sản phẩm hết hàng và đã được đặt hàng lại.

Trong quy trình làm việc của bạn, sử dụng yếu tố kích hoạt Đã thay đổi số lượng hàng trong kho để tạo quy trình làm việc theo dõi thay đổi hàng trong kho. Yếu tố kích hoạt này cần kiểm tra các điều kiện sau:

 • Số lượng tồn kho của mẫu mã sản phẩm
 • Số lượng hàng trong kho của mẫu mã sản phẩm trước - Sử dụng điều kiện này để đảm bảo quy trình làm việc chỉ chạy lần đầu khi hàng trong kho khớp với điều kiện Số lượng hàng trong kho của mẫu mã sản phẩm. Nếu bạn không sử dụng điều kiện trước số lượng, quy trình làm việc của bạn có thể chạy nhiều hơn dự kiến.

Khi bạn tạo loại quy trình làm việc này, điều kiện cần kiểm tra số lượng trước và sau khi hàng trong kho thay đổi. Nếu bạn chỉ kiểm tra số lượng hàng trong kho hiện tại, có thể email đặt hàng lại sẽ gửi đi mỗi khi sản phẩm được đặt, cho đến khi sản phẩm về thêm hàng. Ví dụ: Để nhận thông báo khi hàng trong kho của mẫu mã ít hơn 5, đặt Product variant inventory quantity (Số lượng hàng trong kho của mẫu mã sản phẩm) thành 5 và đặt Product variant inventory quantity prior (Số lượng hàng trong kho của mẫu mã sản phẩm trước) thành >5. Có 7 áo phông trong cửa hàng và Dương đặt hàng 2 áo phông. Hàng trong kho hiện là 5, do đó sẽ có email đặt hàng lại được gửi đi. Sau đó, Hồng đặt hàng 1 áo phông. Hàng trong kho hiện là 4, nhưng không gửi đi email đặt hàng lại.

Để nhận thông báo khi hàng trong kho của mẫu mã nhiều hơn 100, đặt Product variant inventory quantity (Số lượng hàng trong kho của mẫu mã sản phẩm) thành >100 và đặt Product variant inventory quantity prior (Số lượng hàng trong kho của mẫu mã sản phẩm trước) thành <100.

Ví dụ mẫu:

Khách hàng thân thiết và khuyến mãi

Bạn có thể sử dụng Flow để theo dõi mã giảm giá và thưởng cho khách hàng vì đã ủng hộ. Bạn có thể sử dụng nhiều ứng dụng khách hàng thân thiết phổ biến có trình kết nối Flow để thưởng cho khách hàng dựa trên chi tiêu và hoạt động của họ trong cửa hàng. Ví dụ: Bạn có thể tặng điểm khách hàng thân thiết cho khách hàng vì đặt sản phẩm cụ thể, tạo đánh giá tích cực, v.v.

Ví dụ mẫu:

Khách hàng

Bạn có thể yêu cầu Flow thêm thẻ cho khách hàng khi tạo khách hàng, khi khách tạo đơn hàng hoặc khi bạn hủy đơn hàng của họ. Bạn có thể gắn thẻ khách hàng dựa trên đặc điểm như mã bưu chính, địa chỉ email và lịch sử đơn hàng của họ.

Ví dụ mẫu:

Bạn cũng có thể gắn thẻ khách hàng dựa trên đặc điểm của đơn hàng hiện tại, ví dụ như Tổng số tiền và kênh bán hàng được sử dụng.

Ví dụ mẫu:

Đơn hàng

Khi tạo hoặc hoàn tiền đơn hàng, bạn có thể yêu cầu Flow gắn thẻ đơn hàng và thông báo cho nhân viên hoặc gửi thông tin chi tiết đến một ứng dụng. Trong quy trình làm việc, bạn có thể tạo điều kiện dựa trên đặc điểm của đơn hàng hoặc của khách thực hiện đơn hàng.

Ví dụ mẫu:

Nếu bạn thực hiện đơn hàng tự động, bạn cũng có thể yêu cầu Flow lưu trữ những đơn hàng này.

Sản phẩm

Khi tạo sản phẩm, bạn có thể yêu cầu Flow gắn thẻ sản phẩm và thêm sản phẩm vào bộ sưu tập thủ công. Ví dụ: Khi tiêu đề sản phẩm mới có chứa từ áo phông, Flow có thể thêm thẻ sản phẩm áo phông và sau đó thêm sản phẩm vào bộ sưu tập Mùa hè. Trong quy trình làm việc, sử dụng các thao tác Thẻ sản phẩmThêm vào bộ sưu tập để gắn thẻ vào sản phẩm.

Mẫu:

Ví dụ về biến mẫu và Liquid

Ví dụ về các thao tác trong quy trình làm việc sử dụng biến mẫu và biến Liquid .

 • Trong ví dụ sau, bạn có một quy trình làm việc có thể gửi email khi khách hàng chi tiêu nhiều hơn 5 triệu đồng trên một đơn hàng.
To Joe@mycompany.com

Please send a personal thank you note to {{ order.customer.firstName }} {{ order.customer.lastName }}({{ order.customer.email }}) for placing an order for {{ order.totalPriceSet.shopMoney.amount }}

Khi khách hàng, Nguyễn Tuyết Mai, tạo đơn hàng trị giá 10 triệu đồng, quy trình làm việc sẽ gửi đi tin nhắn sau:

Joe@mycompany.com

Please send a personal thank you note to Jeanne Dupont (jeanne@jeanneemail.com) for placing an order for $1000.00
 • Trong ví dụ sau, tiêu đề sản phẩm không tiếp tục hiển thị trong tin nhắn:
Discontinued product {{ product.title }} has just hit an inventory level of 0.
 • Trong ví dụ sau, tiêu đề mẫu mã hiển thị trong tin nhắn:
Please pause all ad campaigns involving {{ product_variant.title }}.
 • Trong ví dụ sau, tên và địa chỉ email của khách hàng cùng với tổng giá trị đơn hàng gần nhất của họ hiển thị trong tin nhắn:
Please send a personal thank you note to {{ order.customer.firstName }}({{ order.customer.email }}) for placing a recent order for {{ order.totalPriceSet.shopMoney.amount }}
 • Trong ví dụ sau, tiêu đề sản phẩm xuất hiện trong tin nhắn:
Please reorder {{ product.title }}. Email owner@store.com to verify that they've received the purchase order.
 • Trong ví dụ sau, ID đơn hàng hiển thị trong tin nhắn:
{{ order.id }} has been cancelled due to high risk.
 • Trong ví dụ sau, mã số đơn hàng cũng như tên và địa chỉ email của khách hàng hiển thị trong tin nhắn:
Our Shopify store has received an order with a high risk of fraud. We would like to cancel this order right away, before it is sent to production:

   {{ order.name }}
   {{ order.billingAddress.lastName }} {{ order.billingAddress.firstName }}
   {{ order.email }}

Please confirm the new order status. Thanks!
 • Trong ví dụ sau, tên khách hàng, địa chỉ email của họ và t`ổng giá trị đơn hàng gần đây nhất hiển thị trong tin nhắn cùng với liên kết đến đơn hàng trong trang quản trị Shopify:
Please send a personal thank you note to
{{ order.customer.firstName }} ({{ order.customer.email }}) for placing a recent order for $ {{ order.totalPriceSet.shopMoney.amount }}

View order: https://store.myshopify.com/admin/orders/{{ order.id }}

Ví dụ For Loop

Khi nhận được đơn hàng, bạn nên gửi tin nhắn chứa các sản phẩm đã được đặt. Bạn có thể thực hiện thao tác này bằng cách sử dụng for loopsbiến mẫu lineItems.

Các trường văn bản hỗ trợ biến mẫu cũng hỗ trợ for loopsđối tượng forloop.

Đây là ví dụ sử dụng for loop để liệt kê SKU và số lượng trong tất cả lineitems:

Order summary:
{% for a in order.lineItems %}
 SKU: {{a.sku}} ( {{a.quantity}} ), 
{% endfor %}

Khi gửi tin nhắn, mã for loop sẽ được thay thế bằng danh sách các SKU:

Order summary:
 8987097979 (50)
 8877778887 (3)
 888998898B (1)

Trong ví dụ này, for loop được sử dụng để liệt kê tất cả lineitems:

Order summary: <br />
{% for a in order.lineItems %}
Title: {{a.title}}, <br/>
SKU: {{a.sku}}, <br/>
Price (per unit): $ {{a.originalUnitPriceSet.shopMoney.amount}}, <br/>
Quantity: {{a.quantity}} <br/>
{% endfor %} 
Ship to: <br/>
{{ order.shippingAddress.name }} <br/>
{{ order.shippingAddress.address1 }} <br/>
{{ order.shippingAddress.address2 }} <br/>
{{ order.shippingAddress.city }} <br/>
{{ order.shippingAddress.province }} <br/>
{{ order.shippingAddress.zip }} <br/>
{{ order.shippingAddress.country }} <br/>

Trong ví dụ này, if được dùng trong for loop để liệt kê lineitems từ nhà cung cấp cụ thể:

{% for x in order.lineItems %}
{% if x.vendor == 'acme-vendor' %}
 Title is {{x.title}}<br/>
 SKU is {{x.sku}}</br>
{% endif %}
{% endfor %}

Liên kết có liên quan

Ngoài những ví dụ trên trang này, bạn cũng có thể tìm được quy trình làm việc theo cách sau:

 • Khám phá mẫu để tìm tự động hóa có thể sử dụng ngay hoặc tùy chỉnh cho cửa hàng của mình.
 • Xem ví dụ trên trang Trình kết nối của chúng tôi.
 • Nhập và xuất quy trình làm việc cũng như chia sẻ với các thương nhân hoặc đối tác khác.
 • Truy cập blog của chúng tôi để tìm hiểu về các trường hợp sử dụng hữu ích.

Liên kết có liên quan:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí