Hướng dẫn và hạn chế của quy trình làm việc

Một số quy trình làm việc chỉ hoạt động khi đáp ứng các điều kiện nhất định. Xem hướng dẫn và hạn chế của mỗi quy trình làm việc bạn sử dụng để đảm bảo quy trình hoạt động như dự kiến.

Tính toán thời gian của quy trình làm việc

Quy trình làm việc thường vận hành ngay khi có thể. Tuy nhiên, có thể có độ trễ giữa thời điểm khi yếu tố kích hoạt vận hành và khi hoàn tất thao tác. Flow không thể chắc chắn về thời điểm quy trình làm việc bắt đầu hoặc kết thúc.

Phân tích các quy trình làm việc rủi ro

Sử dụng yếu tố kích hoạt Rủi ro đơn hàng đã phân tích để kiểm tra mức độ rủi ro của đơn hàng. Yếu tố kích hoạt này chỉ sử dụng các kết quả từ Phân tích rủi ro của Shopify (không sử dụng kết quả từ ứng dụng bên thứ ba). Xem ví dụ.

Quy trình thu hồi thanh toán

Sử dụng thao tác Thu hồi thanh toán để thu hồi thanh toán đơn hàng. Cửa hàng phải được thiết lập thu hồi thanh toán thủ công để có thể thực hiện thao tác này. Không quy trình làm việc nào có thể làm gián đoạn việc thu hồi thanh toán tự động.

Phương thức thanh toán duy nhất mà Flow có thể thu hồi là thanh toán bằng thẻ tín dụng. Các hình thức thanh toán khác, như phương thức thanh toán khác hoặc thanh toán thủ công, sẽ không được thu hồi hoặc đánh dấu là đã thanh toán trên trang Đơn hàng.

Quy trình yêu cầu thực hiện

Sử dụng thao tác Yêu cầu thực hiện để gửi yêu cầu thực hiện mục hàng bằng dịch vụ hoàn tất đơn hàng. Thao tác này chỉ yêu cầu thực hiện đối với mục hàng có hàng trong kho do dịch vụ hoàn tất đơn hàng quản lý. Thao tác sẽ không thành công đối với các mục hàng không do dịch vụ hoàn tất đơn hàng quản lý.

Quy trình theo dõi hàng trong kho

Sử dụng yếu tố kích hoạt Số lượng hàng trong kho thay đổi để tạo quy trình công việc theo dõi thay đổi số lượng hàng trong kho. Yếu tố kích hoạt này cần kiểm tra các điều kiện sau:

  • Số lượng tồn kho của mẫu mã sản phẩm
  • Số lượng tồn kho của mẫu mã sản phẩm trước - Sử dụng điều kiện này để đảm bảo quy trình làm việc hoạt động lần đầu tiên khi hàng trong kho phù hợp với điều kiện Số lượng tồn kho của mẫu mã sản phẩm. Nếu bạn không sử dụng điều kiện số lượng trước, quy trình làm việc có thể hoạt động thường xuyên hơn dự kiến.

Ví dụ: Để nhận thông báo khi hàng trong kho của mẫu mã còn ít hơn 5, đặt Product variant inventory quantity (Số lượng hàng trong kho của mẫu mã sản phẩm) thành 5 và đặt Product variant inventory quantity prior (Số lượng hàng trong kho của mẫu mã sản phẩm trước) thành 6. Xem ví dụ.

Quy trình hủy đơn hàng

Sử dụng thao tác Hủy đơn hàng để hủy đơn hàng bạn không muốn thực hiện, ví dụ như đơn hàng có rủi ro cao. Theo mặc định, việc hủy bỏ đơn hàng không thực hiện các thao tác bổ sung, ví dụ như hoàn tiền cho đơn hàng hoặc tái nhập kho mặt hàng. Bạn có thể thêm hành động bổ sung bằng cách kiểm tra các tùy chọn bạn muốn:

  • Hoàn tiền sản phẩm: Hoàn tiền tất cả các khoản phí liên quan đến sản phẩm và thuế cho khách hàng.
  • Hoàn phí vận chuyển: Hoàn các khoản phí liên quan đến vận chuyển.
  • Tái nhập kho sản phẩm: Trả sản phẩm trong đơn hàng về kho.
  • Gửi thông báo cho khách hàng. Với tùy chọn này, khách hàng sẽ nhân được một thông báo qua email khi đơn hàng bị hủy.

Chú ý: Nếu bạn chọn tùy chọn Tái nhập kho sản phẩm và không chọn tùy chọn Hoàn tiền sản phẩm, bạn được lựa chọn tái nhập kho sản phẩm nếu bạn hoàn tiền đơn hàng theo cách thủ công Để tránh tái nhập kho sản phẩm hai lần, hãy nhớ tắt tùy chọn tái nhập kho khi bạn hoàn tiền đơn hàng theo cách thủ công.

Ví dụ, giả sử bạn tạo một quy trình có sử dụng thao tác Hủy đơn hàng. Bạn chỉ chọn tùy chọn Tái nhập kho sản phẩm. Khi đó, quy trình của bạn hủy một đơn hàng có bảy chiếc áo phông. Bảy chiếc áo phông sẽ được tự động trả về kho hàng của bạn.

Sau đó, bạn hoàn tiền đơn hàng theo cách thủ công. Khi hoàn tiền đơn hàng, Tái nhập kho sản phẩm được đánh dấu theo mặc định. Nếu bạn để nguyên đánh dấu cho tùy chọn này, khi hoàn tiền cho đơn hàng, bảy chiếc áo phông nữa sẽ được thêm vào kho hàng của bạn, vậy tổng số là 14 chiếc áo phông.

Kích hoạt quy trình làm việc cho đơn hàng nháp và đơn hàng

Quy trình làm việc có ảnh hưởng đến đơn hàng không áp dụng khi đơn hàng ở dạng bản nháp. Sau khi bản nháp được chuyển thành đơn hàng, quy trình làm việc cho đơn hàng sẽ được áp dụng.

Sử dụng thẻ trong quy trình làm việc

Quy trình làm việc chứa những điều kiện liên quan đến thẻ có thể không hoạt động nếu có nhiều hơn 250 thẻ gắn với đơn hàng, sản phẩm hoặc khách hàng.

Kích hoạt quy trình làm việc theo cách thủ công

Bạn không thể bắt đầu quy trình làm việc theo cách thủ công. Tất cả quy trình làm việc phải bắt đầu bằng một yếu tố kích hoạt trong Flow hoặc trong ứng dụng.

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí