Giám sát quy trình làm việc

Sau khi một quy trình công việc chạy, bạn có thể theo dõi hiệu suất và hành vi của quy trình trong trang quy trình làm việc. Trang quy trình công việc hiển thị Tóm tắt quy trình làm việc, trong đó, bạn có thể xem lại các yếu tố kích hoạt, điều kiện và các thao tác, ngoài mục Số lần chạy của quy trình làm việc.

Trong mục Số lần chạy của quy trình làm việc, bạn có thể chọn hiển thị tất cả số lần chạy của quy trình làm việc, những quy trình đang tiến hành, những quy trình đã thành công hoặc thất bại. Bạn cũng có thể thêm bộ lọc bổ sung để tìm số lần chạy của quy trình làm việc cụ thể.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Apps (Ứng dụng) > Shopify Flow.
 2. Nhấp vào quy trình làm việc bạn muốn giám sát.
 3. Nếu bạn đã ghi lại ID của một quy trình làm việc cụ thể để xem lại sau, hãy nhập vào trường Filter runs (Số lần chạy bộ lọc).
 4. Để lọc cho một khoảng ngày cụ thể, nhấp vào Date (Ngày). Chọn ngày bắt đầu của bạn, sau đó cuộn xuống để chọn ngày kết thúc. Dữ liệu quy trình làm việc được lưu trong 7 ngày nên dữ liệu số lần chạy của quy trình làm việc ngoài bảy ngày sẽ không được hiển thị.
 5. Để lọc cho một trạng thái quy trình làm việc cụ thể, hãy nhấp vào Status (Trạng thái). Bạn có thể lọc theo: - Các quy trình làm việc đang tiến hành
  • Các quy trình làm việc đã thành công và thực hiện hành động
  • Các quy trình làm việc đã thành công nhưng không thực hiện hành động
  • Các quy trình làm việc không thành công

Sẽ có khoảng trễ từ khi quy trình làm việc chạy đến khi kết quả hiển thị trong trang quản trị Shopify.

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí