Giám sát quy trình làm việc

Giám sát thành công của các quy trình làm việc, và xác minh rằng quy trình làm việc đang hoạt động như dự kiến trong bất kỳ trang quy trình làm việc nào.

Sau khi một quy trình làm việc chạy, bạn có thể giám sát hiệu suất và hành vi của quy trình trong trang quy trình làm việc. Sẽ có khoảng trễ từ khi quy trình làm việc chạy đến khi kết quả hiển thị trong trang quản trị Shopify.

Trang quy trình làm việc hiển thị kết quả của quy trình làm việc.

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí