Truy cập các đối tượng dữ liệu phức tạp trong Shopify Flow

Shopify Flow không hỗ trợ xuất mảng và đối tượng. Để kiểm soát kết quả đầu ra dữ liệu và tránh dữ liệu mới khi thêm các trường API, hãy thực hiện như sau:

  • Lặp lại trên các mảng.
  • Thêm các trường bắt buộc một cách rõ ràng.

Đối tượng dữ liệu phức tạp trong Flow ban đầu

Trong Flow ban đầu, gọi {{ order.lineItems }} bằng Liquid sẽ xuất đối tượng ở định dạng Ruby. Gọi bằng bộ lọc | json sẽ cho ra đối tượng theo json.

Complex data objects in Shopify Flow

Avoid calling arrays and objects directly in Shopify Flow for the following reasons:

  • Outputting data that isn't required is deprecated for GraphQL API, and it might create large query sizes that cause your workflow to fail.
  • When new features are introduced, new API fields are added, which might break your workflow.

If too much data is sent automatically, the workflow fails. Instead of calling arrays and objects directly, loop over arrays and include only the fields that you want.

For example, instead of calling {{ order.lineItems }} directly, use the following format to call specific fields. These examples include all the fields that would be included by calling the array or object directly. Copy and paste the fields that you need.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí