Trình kết nối trong Shopify Flow

Trình kết nối cho phép bạn sử dụng các ứng dụng cụ thể để tạo yếu tố kích hoạt dựa trên thông tin từ ứng dụng hoặc tạo thao tác sử dụng ứng dụng. Khi bạn sử dụng yếu tố kích hoạt, ứng dụng sẽ gửi dữ liệu đến Flow. Khi bạn sử dụng thao tác, Flow sẽ gửi thông tin đến ứng dụng.

Tạo quy trình làm việc bằng trình kết nối

Với trình kết nối, bạn có thể tạo quy trình làm việc bằng yếu tố kích hoạt và thao tác trong ứng dụng. Nếu muốn sử dụng ứng dụng trong quy trình làm việc, bạn phải cài đặt ứng dụng tích hợp sẵn trình kết nối.

Các bước thực hiện

 1. Cài đặt và thiết lập ứng dụng tích hợp sẵn trình kết nối.
 2. Thiết lập ứng dụng. Tùy theo ứng dụng, thao tác này có thể bao gồm tạo một tài khoản, đăng ký dịch vụ trả phí hoặc thêm thông tin về cửa hàng.
 3. Tạo quy trình làm việc mới.
 4. Yếu tố kích hoạt sử dụng trình kết nối được bắt đầu bằng thông báo từ ứng dụng, trong khi Thao tác sử dụng trình kết nối được ứng dụng thực hiện khi có thông báo từ Flow.
  1. Tạo yếu tố kích hoạt hoặc thao tác trong Flow.
  2. Chọn dịch vụ bạn muốn sử dụng trong danh sách Đã cài đặt.
  3. Nếu bạn muốn tạo yếu tố kích hoạt, hãy chọn sự kiện sẽ bắt đầu quy trình làm việc. Nếu bạn muốn tạo thao tác, hãy chọn thao tác bạn muốn ứng dụng thực hiện.

Không thể đặt điều kiện bằng trình kết nối.

Trình kết nối ở cấp tổ chức

Ở cấp độ tổ chức, ứng dụng chỉ xuất hiện trên danh sách Đã cài đặt sau khi được cài đặt tại ít nhất một cửa hàng trong tổ chức. Để áp dụng quy trình làm việc cho một cửa hàng cụ thể, bạn cần cài đặt ứng dụng có trình kết nối trong cửa hàng đó.

Ví dụ: Bạn có bốn cửa hàng trong tổ chức và muốn bắt đầu sử dụng quy trình làm việc có trình kết nối ứng dụng khách hàng thân thiết. Nếu bạn tạo quy trình làm việc trước khi cài đặt ứng dụng, ứng dụng sẽ xuất hiện trong danh sách Chưa cài đặt và bạn không thể sử dụng trình kết nối đó để tạo quy trình làm việc.

Nếu bạn cài đặt ứng dụng khách hàng thân thiết trong một cửa hàng, bạn có thể sử dụng trình kết nối của ứng dụng trong những quy trình tại cửa hàng đó. Tuy nhiên, quy trình làm việc sẽ không chạy trong những cửa hàng khác trong tổ chức, cho đến khi bạn cài đặt ứng dụng trong những cửa hàng này.

Hạn chế và các vấn đề đã biết

 • Nếu bạn có quy trình làm việc sử dụng ứng dụng có trình kết nối và muốn chạy ứng dụng trong cửa hàng, cửa hàng đó cần cài đặt ứng dụng có trình kết nối.
 • Nếu bạn cần thay đổi cài đặt xác thực cho các trình kết nối từ Asana, Google Trang tính, Slack hoặc Trello, cửa hàng của bạn cần cài đặt bản sao của ứng dụng Flow. Để thay đổi cài đặt của các trình kết nối này, bạn cần đăng nhập vào cửa hàng và dùng ứng dụng Flow.
 • Nếu bạn gỡ cài đặt ứng dụng Flow trong cửa hàng, quy trình làm việc sẽ bị vô hiệu hóa trong cửa hàng đó. Các quy trình làm việc vẫn còn trong trang quản trị tổ chức Shopify, bạn có thể đăng nhập vào trang quản trị tổ chức Plus và kích hoạt lại.

Ứng dụng hoạt động với Flow

AgeChecked

Yếu tố kích hoạt

 • Khách hàng xác minh không thành công qua AgeChecked - Bắt đầu khi khách hàng không xác minh được độ tuổi.
 • Khách hàng xác minh thành công qua AgeChecked - Bắt đầu khi khách hàng xác minh độ tuổi thành công.

Thao tác

 • Xác minh qua AgeChecked - Xác minh đơn hàng và khách hàng qua AgeChecked. Đảm bảo chuyển ID đơn hàng bằng thao tác này.

Tìm kiếm và phát hiện qua Algolia

Yếu tố kích hoạt

 • Tìm kiếm hàng đầu - Bắt đầu mỗi ngày và truy xuất các tìm kiếm hàng đầu được thực hiện trên cửa hàng cũng như các kết quả phổ biến nhất.
 • Tìm kiếm không có kết quả - Bắt đầu mỗi ngày và truy xuất các tìm kiếm không trả về kết quả trên cửa hàng.
 • Chỉ mục đã tạm dừng - Bắt đầu khi tạm dừng lập chỉ mục tìm kiếm trong Algolia.

Arigato Automation

Yếu tố kích hoạt

 • Sự kiện kích hoạt sắp diễn ra - Bắt đầu khi Mr. Arigato gửi yếu tố kích hoạt đến Flow.

Asana

Thao tác

 • Tạo tác vụ trong Asana - Tạo tác vụ mới trong dự án Asana.

Avolin Protect

Yếu tố kích hoạt

 • Xác minh đơn hàng của khách hàng qua NS8 Protect - Bắt đầu khi khách hàng hoàn tất xác minh qua SMS.
 • Điểm EQ8 trên NS8 Protect - Bắt đầu khi
 • Rủi ro đơn hàng trên NS8 Protect -
 • Trạng thái đơn hàng trên NS8 Protect -

Hàng về thêm

Yếu tố kích hoạt

 • Đã thay đổi nhu cầu về mẫu mã sản phẩm - Bắt đầu khi nhu cầu về mẫu mã sản phẩm thay đổi.

Back in Stock Product Alerts

Yếu tố kích hoạt

 • Đăng ký nhận thông báo về thêm hàng - Bắt đầu khi khách hàng đăng ký nhận thông báo sản phẩm về thêm hàng.

Bespoke Shipping

Thao tác

 • Đếm đơn hàng - Duy trì số lượng đơn hàng mỗi ngày.
 • Đặt thuộc tính giỏ hàng - Đặt thuộc tính giỏ hàng.

Better Price

Yếu tố kích hoạt

 • Đã yêu cầu giá tốt hơn - Bắt đầu khi khách hàng tìm thấy cửa hàng có giá tốt hơn giá trên cửa hàng của bạn.

Bulk Discounts

Yếu tố kích hoạt

 • Đã tạo mã giảm giá - Bắt đầu khi các đợt 100 mã giảm giá được tạo.

Callback

Yếu tố kích hoạt

 • Đã yêu cầu gọi lại - Bắt đầu khi có yêu cầu gọi lại mới.

CleverPush

Thao tác

 • Gửi thông báo - Gửi thông báo đẩy.

Checkout Promotions & Upsells

Yếu tố kích hoạt

 • Đã quy đổi ưu đãi - Bắt đầu khi quy đổi ưu đãi thành công và xác nhận thanh toán, nếu có.
 • Quy đổi ưu đãi không thành công - Bắt đầu khi khách hàng không hoàn tất thanh toán cho ưu đãi và sản phẩm ưu đãi sẽ bị xóa khỏi đơn hàng.

Covet.pics - Bảng tin Instagram

Yếu tố kích hoạt

 • Yêu cầu hình ảnh - Bắt đầu khi Covet.pics tạo yêu cầu hình ảnh.

dotdigital Email Marketing

Thao tác

 • Tạo hoặc cập nhật liên hệ - Tạo liên hệ trong Engagement Cloud hoặc cập nhật liên hệ nếu đã có sẵn.
 • Thêm vào chương trình tiếp thị - Thêm khách hàng vào chương trình tiếp thị đa kênh hiện có trong Engagement Cloud.
 • Gửi email giao dịch - Gửi email giao dịch bằng chiến dịch Engagement Cloud hiện có.

Edit Order by Cleverific

Thao tác

 • Mở rộng gói sản phẩm - Mở rộng sản phẩm theo gói thành các sản phẩm thành phần để dễ thực hiện. Thao tác này chỉ khả dụng trong giai đoạn truy cập sớm. Định cấu hình bộ sản phẩm trong ứng dụng Edit Order.
 • Chỉnh sửa và thêm mặt hàng - Chỉnh sửa đơn hàng bằng cách thêm một mặt hàng trở lên.

Enquire Post-Purchase Surveys

Yếu tố kích hoạt

 • Đã tạo phản hồi khảo sát (Cũ) - Bắt đầu khi có phản hồi khảo sát mới.
 • Phản hồi khảo sát mới - Bắt đầu khi khách hàng phản hồi khảo sát về cửa hàng.

Flits - Customer Account Page

Thao tác

 • Điều chỉnh tín dụng khi thực hiện đơn hàng - Điều chỉnh Số dư tín dụng cửa hàng trong Flits khi thực hiện đơn hàng.

Form Builder with File Upload

Yếu tố kích hoạt

 • Trình tạo biểu mẫu - Bắt đầu khi biểu mẫu được gửi.

Google Trang tính cho Shopify Flow

Thao tác

 • Thêm hàng vào bảng tính - Thêm một hàng vào cuối bảng tính Google Trang tính.

Klaviyo - Email Marketing

Thao tác

 • Theo dõi sự kiện - Đẩy sự kiện đến Klaviyo.
 • Tạo chiến dịch - Gửi chiến dịch bằng danh sách và mẫu từ tài khoản Klaviyo.

Yếu tố kích hoạt

 • Tìm kiếm hàng đầu - Bắt đầu mỗi ngày và truy xuất các tìm kiếm hàng đầu cùng các tìm kiếm hàng đầu không có kết quả trong hai ngày qua.

Thao tác

 • Quảng cáo hoặc ngưng quảng cáo sản phẩm trong tìm kiếm - Quảng cáo hoặc ngưng quảng cáo sản phẩm trong kết quả tìm kiếm của Klevu bằng cách áp dụng điểm thúc đẩy. Chỉ có thể sử dụng thao tác này trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã thay đổi số lượng hàng tồn kho.

Launchpad

Yếu tố kích hoạt

 • Sự kiện đã bắt đầu - Bắt đầu khi sự kiện Launchpad bắt đầu.

Kmetric - Real-time Analytics

Thao tác

 • Ghi nhật ký thời tiết - Lưu nhật ký thay đổi thời tiết.

Littledata - Google Analytics

Thao tác

 • Sự kiện liên quan đến khách hàng trên Google Analytics - Gửi sự kiện tùy chỉnh đến Google Analytics và liên kết sự kiện đó với hành vi của khách hàng, chẳng hạn như khách hàng đến từ chiến dịch nào và đã duyệt xem những gì.
 • Sự kiện liên quan đến đơn hàng trên Google Analytics - Gửi sự kiện tùy chỉnh đến Google Analytics và liên kết sự kiện đó với khách đã đặt hàng, chẳng hạn như họ đến từ chiến dịch nào và đã duyệt xem những gì.

Loox - Photo Reviews

Yếu tố kích hoạt

 • Đánh giá mới - Bắt đầu khi nhận được đánh giá mới.

LoyaltyLion rewards & referral

Yếu tố kích hoạt

 • Chuyển khách hàng vào phân khúc "Giữ chân" - Bắt đầu khi chuyển khách hàng vào phân khúc khách hàng thân thiết cần "Giữ chân".
 • Khách hàng có đủ điểm đổi thưởng - Bắt đầu khi khách hàng kiếm đủ điểm để đổi phần thưởng cho khách hàng thân thiết.
 • Giảm cấp khách hàng - Bắt đầu khi cấp độ trung thành của khách hàng giảm so với cấp độ hiện tại.
 • Chuyển khách hàng vào phân khúc "Thân thiết" - Bắt đầu khi chuyển khách hàng vào phân khúc khách hàng "Thân thiết".
 • Hôm nay là sinh nhật khách hàng - Bắt đầu vào 9 giờ sáng ngày sinh nhật của khách hàng.
 • Khách hàng được tăng hạng - Bắt đầu khi hạng khách hàng thân thiết tăng so với hạng hiện tại.
 • Chuyển khách hàng vào phân khúc “Nguy cơ" - Bắt đầu khi chuyển khách hàng vào phân khúc khách hàng thân thiết ở mức “Nguy cơ".
 • 7 ngày nữa đến sinh nhật của khách hàng - Bắt đầu vào 9 giờ sáng, 7 ngày trước sinh nhật của khách hàng.

Thao tác

 • Thêm điểm - Thêm điểm đã phê duyệt cho khách hàng.
 • Thay đổi hạng - Đưa khách hàng lên Hạng khách hàng thân thiết mới.

Ứng dụng dành cho thiết bị di động - Plobal

Thao tác

 • Thông báo đẩy cá nhân - Gửi thông báo đẩy cho từng người dùng ứng dụng di động.
 • Thông báo đẩy hàng loạt - Gửi thông báo đẩy quảng cáo cho tất cả người dùng ứng dụng di động.

Nosto

Thao tác

 • Thêm khách hàng vào phân khúc trên Nosto - Thêm khách hàng vào phân khúc trên Nosto.

Omnisend Email Marketing

Thao tác

 • Theo dõi sự kiện - Đẩy sự kiện vào tài Omnisend.
 • Tạo hoặc cập nhật khách hàng - Tạo khách hàng mới hoặc cập nhật khách hàng hiện có trong tài khoản Omnisend.

Okendo

Yếu tố kích hoạt

 • Đã tạo đánh giá trong Okendo - Bắt đầu khi tạo đánh giá trong Okendo.

Order Merger

Yếu tố kích hoạt

 • Đã gộp đơn hàng - Bắt đầu khi gộp đơn hàng bằng Order Merger.

Order Tagger

Yếu tố kích hoạt

 • Đã xử lý đơn hàng - Bắt đầu khi xử lý đơn hàng bằng Order Tagger.

Order Tracking by TrackingMore

Yếu tố kích hoạt

 • Cập nhật trạng thái đơn hàng - Bắt đầu khi cập nhật trạng thái đơn hàng.

Parcel Panel

Yếu tố kích hoạt

 • Cập nhật trạng thái đơn hàng - Bắt đầu khi cập nhật trạng thái đơn hàng.

Pre-Order Manager - Pre-Order

Yếu tố kích hoạt

 • Đã tạo đơn hàng đặt trước - Bắt đầu khi tạo đơn hàng đặt trước mới.

Thông báo đẩy trên trang web của PushOwl

Thao tác

 • Gửi thông báo đẩy - Gửi thông báo đẩy cho người đăng ký.
 • Gửi chiến dịch đẩy - Gửi thông báo đẩy đến tất cả người đăng ký.

ReConvert Upsell & Cross Sell

Yếu tố kích hoạt

 • Khách hàng gửi bình luận về sản phẩm - Bắt đầu khi khách hàng gửi bình luận về sản phẩm trên trang cảm ơn.
 • Khách hàng trả lời câu hỏi - Bắt đầu khi khách hàng gửi câu trả lời cho khảo sát sau khi mua hàng trong trang cảm ơn.
 • Khách hàng theo dõi đơn hàng - Bắt đầu khi khách hàng nhấp vào nút theo dõi trong trang cảm ơn.
 • Khách hàng sử dụng ReConvert - Bắt đầu khi khách hàng đặt hàng bằng một trong các tiện ích của ReConvert.
 • Khách hàng gửi thông tin về ngày sinh - Bắt đầu khi khách hàng gửi thông tin về ngày sinh trên trang cảm ơn.

Thao tác

 • Cập nhật ngày sinh của khách hàng - Cập nhật ngày sinh của khách hàng trong ReConvert.

REVIEWS.io

Yếu tố kích hoạt

 • Đánh giá tiêu cực mới về công ty trên REVIEWS.io - Bắt đầu sau khi có đánh giá tiêu cực mới về công ty trên REVIEWS.io.
 • Đánh giá mới về sản phẩm trên REVIEWS.io - Bắt đầu khi có đánh giá mới về sản phẩm trên REVIEWS.io.
 • Đánh giá tích cực mới về sản phẩm trên REVIEWS.io - Bắt đầu sau khi có đánh giá tích cực mới về sản phẩm trên REVIEWS.io.
 • Đánh giá mới trên REVIEWS.io kèm hình ảnh - Bắt đầu sau khi có đánh giá sản phẩm mới đính kèm một hoặc nhiều hình ảnh trên REVIEWS.io.
 • Đánh giá tích cực mới về công ty trên REVIEWS.io - Bắt đầu khi có đánh giá tích cực mới về công ty trên REVIEWS.io.
 • Đánh giá tiêu cực mới về sản phẩm trên REVIEWS.io - Bắt đầu sau khi có đánh giá tiêu cực mới về sản phẩm trên REVIEWS.io.
 • Đánh giá mới trên REVIEWS.io kèm video - Bắt đầu khi có đánh giá sản phẩm mới kèm theo một hoặc nhiều video trên REVIEWS.io.
 • Đánh giá mới về công ty trên REVIEWS.io - Bắt đầu khi có đánh giá mới về công ty trên REVIEWS.io.

Scribeless

Thao tác

 • Thêm người nhận mới - Thêm người nhận mới vào chiến dịch hiện có.

ShopHire

Yếu tố kích hoạt

 • Đã đóng công việc - Bắt đầu khi đóng công việc mới.
 • Ứng viên mới - Bắt đầu khi ứng viên mới ứng tuyển công việc.
 • Đã mở công việc - Bắt đầu khi mở công việc mới.

Slack

Thao tác

 • Gửi tin nhắn Slack - Gửi tin nhắn đến bất kỳ người dùng hoặc kênh nào trong đội ngũ Slack.

SMS, Web Push, Email - FirePush

Thao tác

 • Gửi tin nhắn SMS - Gửi tin nhắn SMS. Đảm bảo số điện thoại của người nhận ở định dạng E.164.

SMSbump Marketing & Automation

Thao tác

 • Gửi SMS qua SMSBump - Gửi tin nhắn SMS qua nhà cung cấp SMSBump.

Stamped.io Loyalty & Rewards

Thao tác

 • Thêm điểm - Thêm điểm vào tài khoản của khách hàng.
 • Trừ điểm - Trừ điểm từ tài khoản của khách hàng.

Stamped.io Reviews & UGC

Yếu tố kích hoạt

 • Đánh giá mới - Bắt đầu khi bạn nhận được Đánh giá sản phẩm mới.
 • Chỉ số thiện cảm của khách hàng mới - Bắt đầu khi bạn nhận được Chỉ số thiện cảm của khách hàng mới.
 • Câu hỏi mới - Bắt đầu khi bạn nhận được Câu hỏi mới.

Thao tác

 • Dừng khảo sát xin đánh giá - Xóa email xin đánh giá cho đơn hàng.
 • Hủy đăng ký khách hàng - Hủy đăng ký địa chỉ email của khách hàng khỏi các yêu cầu đánh giá.

Tobi. SMS Marketing Automation

Thao tác

 • Gửi tin nhắn SMS qua Tobi - Gửi tin nhắn SMS đến một số điện thoại cụ thể.

Sắc thái

Thao tác

 • Tin nhắn văn bản - Gửi tin nhắn văn bản đến một số điện thoại cụ thể.

Translate&Currency - LangShop

Thao tác

 • Dịch sản phẩm - Dịch sản phẩm kích hoạt quy trình làm việc sang tất cả ngôn ngữ của cửa hàng.
 • Dịch bộ sưu tập - Dịch bộ sưu tập kích hoạt quy trình làm việc sang tất cả ngôn ngữ của cửa hàng.

Trello

Thao tác

 • Tạo thẻ Trello - Tạo thẻ mới trên bảng Trello.

Typoly - Email Typo Solution

Yếu tố kích hoạt

 • Đã phát hiện miền không hợp lệ - Bắt đầu khi có lỗi đánh máy trong địa chỉ email.

WOTIO

Thao tác

 • Gửi email kích hoạt tài khoản dựa trên ID đơn hàng - Bắt đầu triển khai email kích hoạt tài khoản dựa trên ID đơn hàng.
 • Gửi email kích hoạt tài khoản dựa trên ID đơn hàng - Bắt đầu triển khai email kích hoạt tài khoản dựa trên ID đơn hàng.

YotPo: Photo & Product Reviews

Yếu tố kích hoạt

 • Đánh giá mới trên Yotpo - Bắt đầu khi tạo đánh giá cho sản phẩm trong cửa hàng.
 • Đã cập nhật đánh giá trên Yotpo - Bắt đầu khi cập nhật đánh giá cho sản phẩm trong cửa hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí