Gửi tin nhắn qua quy trình làm việc

Tạo quy trình làm việc có thể gửi tin nhắn cho bạn hoặc nhân viên. Ví dụ: Bạn có thể tạo quy trình làm việc có thể gửi email cho bạn bất cứ khi nào bạn nhận được đơn hàng có rủi ro cao.

Khi gửi tin nhắn, bạn có thể sử dụng chi tiết về khách hàng, đơn hàng hoặc sản phẩm có liên quan. Để thêm những chi tiết này, hãy thêm biến vào tin nhắn của bạn.

Nếu muốn gửi tin nhắn trong quy trình làm việc, bạn cần chọn thao tác gửi tin nhắn.

Gửi email

Thao tác Gửi email sẽ tự động gửi email từ địa chỉ flow@shopify.com. Nếu bạn gặp sự cố khi nhận email từ Flow, hãy đảm bảo email của bạn không lọc bỏ email từ địa chỉ này. Nếu muốn gửi email cho nhiều người, hãy phân tách các địa chỉ email bằng dấu phẩy. Bạn không thể sử dụng biến để tùy chỉnh địa chỉ.

Gửi yêu cầu HTTP

Thao tác Gửi yêu cầu HTTP sẽ kết nối quy trình làm việc với máy chủ web hoặc URL và gửi yêu cầu HTTP. Yêu cầu HTTP của bạn có thể hỗ trợ những phương thức HTTP sau:

 • Nhận -Gửi yêu cầu thông tin từ máy chủ.
 • Xóa -Xóa tài nguyên khỏi máy chủ.
 • Đầu - Truy xuất đầu trang phản hồi HTTP của máy chủ.
 • Tùy chọn - Truy xuất tùy chọn và tính năng được máy chủ hỗ trợ.
 • Bản vá - Cập nhật một phần tài nguyên trên máy chủ.
 • Đặt - Cập nhật tài nguyên trên máy chủ.
 • Đăng - Tạo hoặc thay thế tài nguyên trên máy chủ.

Gửi yêu cầu HTTP

 1. Trong quy trình làm việc, nhấp vào Add action (Thêm thao tác).
 2. Chọn Send HTTP request (Gửi yêu cầu HTTP).
 3. Trong mục phương thức HTTP, điền vào các trường như sau:

  1. Chọn một phương thức HTTP.
  2. Trong trường URL, nhập URL của máy chủ.
  3. Không bắt buộc: Nếu API mà bạn gửi thông tin đến yêu cầu bổ sung thông tin vào URL, hãy thực hiện một trong những thao tác sau: - Nếu API yêu cầu thông tin trong phần đầu trang, hãy chỉ rõ các thông số trong bảng Đầu trang cần chuyển đến URL. Nếu API cho phép thêm thông tin vào đầu trang hoặc đường dẫn URL, hãy sử dụng đầu trang. Tùy chọn này bảo mật tốt hơn thao tác thêm thông tin vào đường dẫn URL.
  4. Nếu API yêu cầu thông tin trong đường dẫn URL, hãy thêm biến vào phần đường dẫn của URL. Phần đường dẫn của URL được đặt sau dấu gạch chéo lên thứ ba. Ví dụ: Trong URL https://shopify.com/{{order.id}}, phần đường dẫn sẽ là {{order.id}}.
 4. Trong trường Đầu trang, thêm tất cả các cặp khóa-giá trị. Bạn cũng có thể thêm biến vào khóa hoặc vào giá trị.

 5. Trong trường Nội dung, thêm nội dung bạn muốn gửi đến máy chủ. Khi gửi tin nhắn, bạn có thể sử dụng chi tiết về khách hàng, đơn hàng hoặc sản phẩm có liên quan. Để thêm những chi tiết này, bạn cần sử dụng biến.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Mã phản hồi

Sau khi gửi yêu cầu HTTP, Flow sẽ chờ tối đa 30 giây để ứng dụng của bạn phản hồi bằng mã trạng thái HTTP. Nếu sau 30 giây mà chưa nhận được phản hồi từ ứng dụng của bạn, Flow sẽ đóng kết nối với ứng dụng và gửi lại yêu cầu.

Bảng dưới đây mô tả cách Flow xử lý mã trạng thái sau khi nhận được phản hồi.

Cách Flow xử lý mã trạng thái.
Mã trạng thái Cách Flow xử lý mã trạng thái
Thành công 200 Flow giả định rằng ứng dụng của bạn đã xử lý yêu cầu POST.
202 thành công Flow giả định rằng ứng dụng của bạn đã chấp nhận yêu cầu POST.
Lỗi khách hàng 4XX

Nếu ứng dụng của bạn gửi mã trạng thái 429 (quá nhiều yêu cầu) mà không có đầu trang Thử lại sau, Flow sẽ gửi lại yêu cầu HTTP (POST) với khoảng cách thời gian tăng lên tối đa 24 tiếng.

Nếu ứng dụng của bạn gửi mã trạng thái 429 (có quá nhiều yêu cầu) với đầu trang Thử lại sau (chỉ định thời gian chờ), Flow sẽ gửi lại yêu cầu HTTP (POST) sau khi hết thời gian chờ (ở định dạng giây).

Nếu ứng dụng của bạn gửi bất kỳ mã 4XX nào khác, Flow giả định rằng đã xảy ra lỗi và không gửi lại yêu cầu POST.

Lỗi máy chủ 5XX Flow gửi lại yêu cầu HTTP (POST) với khoảng cách thời gian tăng lên tối đa 24 tiếng.
Mã trạng thái khác Nếu ứng dụng trả về mã không được mô tả trong bảng này thì yêu cầu gửi tin nhắn được coi là không thành công và Flow không gửi lại yêu cầu POST.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí