Yếu tố kích hoạt và thao tác trong phiên bản Flow mới

Yếu tố kích hoạt bạn sử dụng để bắt đầu quy trình làm việc sẽ quyết định những thao tác bạn có thể sử dụng trong quy trình làm việc. Bạn có thể thiết lập các thao tác cần thực hiện khi xảy ra sự kiện kích hoạt hoặc cần kiểm tra điều kiện.

Tham chiếu yếu tố kích hoạt và thao tác

Đã tạo đơn hàng nháp

Yếu tố kích hoạt đã tạo đơn hàng nháp bắt đầu khi người dùng trong tổ chức của bạn hoặc ứng dụng bên thứ ba tạo đơn hàng nháp.

Những điều cần cân nhắc

Yếu tố kích hoạt này chỉ áp dụng cho đơn hàng nháp mới tạo. Đơn hàng nháp đã tạo trước khi quy trình làm việc sử dụng yếu tố kích hoạt đã tạo đơn hàng nháp và đơn hàng nháp không chứa mục hàng nào sẽ không bắt đầu quy trình làm việc sử dụng yếu tố kích hoạt này.

Quy trình làm việc sử dụng yếu tố kích hoạt đơn hàng nháp sẽ không ảnh hưởng đến các đơn hàng. Nếu muốn tạo ảnh hưởng đến đơn hàng, hãy sử dụng yếu tố kích hoạt Đã tạo đơn hàng.

Thao tác

Việc sử dụng yếu tố kích hoạt đã tạo đơn hàng nháp cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql đơn hàng. Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt đã tạo đơn hàng nháp.

 • Thêm thẻ khách hàng
 • Thêm thẻ đơn hàng nháp
  Sau khi đơn hàng nháp được chuyển đổi thành đơn hàng, những thẻ này trở thành thẻ đơn hàng.
 • Thêm mục hàng cho đơn hàng
 • Tạo trường thông tin bổ sung đơn hàng nháp
 • Tạo URL chuyển hướng
 • Tạo trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Xóa URL chuyển hướng
 • Xóa thẻ khách hàng
 • Xóa thẻ đơn hàng nháp
 • Gửi email
 • Gửi yêu cầu HTTP
 • Cập nhật ghi chú về khách hàng
  Theo mặc định, thao tác này thay thế nội dung ghi chú. Nếu muốn thêm nội dung vào ghi chú hiện có, trong trường Note (Ghi chú), nhập:{{customer.note}} The content that you want to add to the note.
 • Cập nhật ghi chú đơn hàng nháp
  Theo mặc định, thao tác này thay thế nội dung ghi chú. Nếu muốn thêm nội dung vào ghi chú hiện có, trong trường Note (Ghi chú), nhập:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc thêm thẻ cho khách hàng khi đơn hàng nháp được tạo

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, thẻ được thêm vào tài khoản khách hàng khi có đơn hàng nháp có gắn thẻ đó được tạo.

Đã xóa đơn hàng nháp

Yếu tố kích hoạt đã xóa đơn hàng nháp bắt đầu khi người dùng trong tổ chức của bạn hoặc ứng dụng bên thứ ba xóa đơn hàng nháp.

Những điều cần cân nhắc

Quy trình làm việc sử dụng yếu tố kích hoạt đơn hàng nháp sẽ không ảnh hưởng đến các đơn hàng. Nếu muốn tạo ảnh hưởng đến đơn hàng, hãy sử dụng yếu tố kích hoạt Đã xóa đơn hàng.

Thao tác

Việc sử dụng yếu tố kích hoạt đã xóa đơn hàng nháp cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql đơn hàng. Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt đã xóa đơn hàng nháp.

 • Gửi email
 • Gửi yêu cầu HTTP
 • Tạo URL chuyển hướng
 • Xóa URL chuyển hướng

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc gửi email khi đơn hàng nháp bị xóa

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, email được gửi đi khi đơn hàng nháp bị xóa.

Đã xóa sản phẩm

Yếu tố kích hoạt đã xóa sản phẩm bắt đầu khi người dùng trong tổ chức của bạn hoặc ứng dụng bên thứ ba xóa một sản phẩm khỏi trang quản trị Shopify.

Những điều cần cân nhắc

Bạn không thể khôi phục sản phẩm đã xóa, vì vậy bạn không thể tạo quy trình làm việc hoàn tác thao tác xóa.

Thao tác

Việc sử dụng yếu tố kích hoạt đã xóa sản phẩm cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql sản phẩm. Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt đã xóa sản phẩm.

 • Gửi email
 • Gửi yêu cầu HTTP
 • Tạo URL chuyển hướng
 • Xóa URL chuyển hướng

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc gửi email khi sản phẩm bị xóa

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, email được gửi đi khi sản phẩm bị xóa.

Đã tạo hồ sơ khách hàng

Yếu tố kích hoạt đã tạo hồ sơ khách hàng bắt đầu khi khách hàng mới đặt hàng trong cửa hàng hoặc khi người dùng tạo thủ công hồ sơ khách hàng.

Những điều cần cân nhắc

Yếu tố kích hoạt này chỉ áp dụng cho hồ sơ khách hàng mới tạo. Việc chỉnh sửa hồ sơ khách hàng hiện có sẽ không bắt đầu yếu tố kích hoạt đã tạo hồ sơ khách hàng.

Thao tác

Việc sử dụng yếu tố kích hoạt đã tạo hồ sơ khách hàng cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql khách hàng. Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt đã tạo hồ sơ khách hàng.

 • Thêm trường thông tin bổ sung khách hàng
 • Thêm thẻ khách hàng
 • Thêm trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Tạo URL chuyển hướng
 • Xóa URL chuyển hướng
 • Xóa trường thông tin bổ sung khách hàng
 • Xóa thẻ khách hàng
 • Xóa trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Gửi email
 • Gửi yêu cầu HTTP
 • Cập nhật ghi chú về khách hàng
  Theo mặc định, thao tác này thay thế nội dung ghi chú. Nếu muốn thêm nội dung vào ghi chú hiện có, trong trường Note (Ghi chú), nhập:{{customer.note}} The content that you want to add to the note.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc thêm thẻ khách hàng khi hồ sơ khách hàng được tạo

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, thẻ được thêm vào tài khoản khách hàng khi hồ sơ khách hàng được tạo.

Đã xóa khách hàng

Yếu tố kích hoạt đã xóa khách hàng bắt đầu khi người dùng trong tổ chức của bạn hoặc ứng dụng bên thứ ba xóa hồ sơ khách hàng khỏi trang quản trị Shopify.

Những điều cần cân nhắc

Bạn không thể xóa nhưng có thể tắt hồ sơ khách hàng có lịch sử đặt hàng. Để tạo quy trình làm việc chạy khi tài khoản khách hàng bị tắt, hãy tham khảo yếu tố kích hoạt đã tắt tài khoản khách hàng.

Thao tác

Việc sử dụng yếu tố kích hoạt đã xóa khách hàng cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql khách hàng. Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt đã xóa khách hàng.

 • Tạo URL chuyển hướng
 • Xóa URL chuyển hướng
 • Gửi email
 • Gửi yêu cầu HTTP

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc gửi email khi khách hàng bị xóa

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, email được gửi đi khi khách hàng bị xóa.

Đã bật tài khoản khách hàng

Yếu tố kích hoạt đã bật tài khoản khách hàng bắt đầu khi hồ sơ khách hàng trở thành tài khoản khách hàng. Sự thay đổi về trạng thái này xảy ra khi khách hàng chấp nhận lời mời tạo tài khoản qua email hoặc khi khách hàng gửi thông tin trong quá trình thanh toán trên cửa hàng trực tuyến.

Thao tác

Việc sử dụng yếu tố kích hoạt đã bật tài khoản khách hàng cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql khách hàng. Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt đã bật tài khoản khách hàng.

 • Thêm trường thông tin bổ sung khách hàng
 • Thêm thẻ khách hàng
 • Thêm trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Tạo URL chuyển hướng
 • Xóa URL chuyển hướng
 • Xóa trường thông tin bổ sung khách hàng
 • Xóa thẻ khách hàng
 • Xóa trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Gửi email
 • Gửi yêu cầu HTTP
 • Cập nhật ghi chú về khách hàng
  Theo mặc định, thao tác này thay thế nội dung ghi chú. Nếu muốn thêm nội dung vào ghi chú hiện có, trong trường Note (Ghi chú), nhập:{{customer.note}} The content that you want to add to the note.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc thêm thẻ khách hàng khi tài khoản khách hàng được bật

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, thẻ khách hàng được thêm vào khi tài khoản khách hàng được bật.

Đã tắt tài khoản khách hàng

Yếu tố kích hoạt đã tắt tài khoản khách hàng bắt đầu khi người dùng trong tổ chức của bạn hoặc ứng dụng bên thứ ba tắt tài khoản khách hàng trong trang quản trị Shopify.

Thao tác

Việc sử dụng yếu tố kích hoạt đã tắt tài khoản khách hàng cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql khách hàng. Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt đã tắt tài khoản khách hàng.

 • Thêm trường thông tin bổ sung khách hàng
 • Thêm thẻ khách hàng
 • Thêm trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Tạo URL chuyển hướng
 • Xóa URL chuyển hướng
 • Xóa trường thông tin bổ sung khách hàng
 • Xóa thẻ khách hàng
 • Xóa trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Gửi email
 • Gửi yêu cầu HTTP
 • Cập nhật ghi chú về khách hàng
  Theo mặc định, thao tác này thay thế nội dung ghi chú. Nếu muốn thêm nội dung vào ghi chú hiện có, trong trường Note (Ghi chú), nhập:{{customer.note}} The content that you want to add to the note.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc thêm thẻ khách hàng khi tài khoản khách hàng bị tắt

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, thẻ khách hàng được thêm vào khi tài khoản khách hàng bị tắt.

Đã thay đổi số lượng hàng tồn kho

Yếu tố kích hoạt đã thay đổi số lượng hàng tồn kho bắt đầu khi đơn hàng đã đặt làm giảm số lượng hàng trong kho có sẵn của một sản phẩm cụ thể.

Những điều cần cân nhắc

Sản phẩm phải bật Theo dõi số lượng để bắt đầu quy trình làm việc bằng yếu tố kích hoạt đã thay đổi số lượng hàng tồn kho. Đơn hàng nháp sẽ không ảnh hưởng đến số lượng hàng trong kho có sẵn đến khi chuyển đổi thành đơn hàng. Yếu tố kích hoạt này cho phép sử dụng các điều kiện và thao tác có ảnh hưởng đến sản phẩm. Nếu muốn biết quy trình làm việc có ảnh hưởng đến mặt hàng trong kho, hãy tham khảo yếu tố kích hoạt đã tạo mặt hàng trong kho.

Thao tác

Việc sử dụng yếu tố kích hoạt đã thay đổi số lượng hàng tồn kho cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql sản phẩm. Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt đã thay đổi số lượng hàng tồn kho.

 • Thêm thẻ sản phẩm
 • Thêm sản phẩm vào bộ sưu tập
 • Thêm trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Tạo trường thông tin bổ sung sản phẩm
 • Tạo trường thông tin bổ sung mẫu mã sản phẩm
 • Tạo URL chuyển hướng
 • Xóa URL chuyển hướng
 • Ẩn sản phẩm
 • Đăng sản phẩm
 • Xóa sản phẩm khỏi bộ sưu tập
 • Xóa trường thông tin bổ sung sản phẩm
 • Xóa thẻ sản phẩm
 • Xóa trường thông tin bổ sung mẫu mã sản phẩm
 • Xóa trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Gửi email
 • Gửi yêu cầu HTTP

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc đăng sản phẩm khi hàng trong kho thay đổi từ nhỏ hơn 0 thành lớn hơn 0

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, sản phẩm được đăng khi số lượng hàng tồn kho của sản phẩm thay đổi từ nhỏ hơn 0 thành lớn hơn 0.

Đã thêm sản phẩm vào cửa hàng

Yếu tố kích hoạt đã thêm sản phẩm vào cửa hàng bắt đầu khi người dùng trong tổ chức của bạn hoặc ứng dụng bên thứ ba thêm sản phẩm mới vào trang quản trị Shopify.

Những điều cần cân nhắc

Yếu tố kích hoạt này chỉ áp dụng cho sản phẩm mới và không bắt đầu khi thêm mẫu mã mới vào sản phẩm hiện có. Nếu muốn biết quy trình làm việc bắt đầu khi thêm mẫu mã mới, hãy tham khảo yếu tố kích hoạt đã thêm mẫu mã sản phẩm. Yếu tố kích hoạt đã thêm sản phẩm vào cửa hàng bắt đầu khi có bất kỳ sản phẩm mới nào được thêm vào trang quản trị Shopify, bất kể có thêm vào kênh bán hàng Cửa hàng trực tuyến hay không.

Thao tác

Việc sử dụng yếu tố kích hoạt đã thêm sản phẩm vào cửa hàng cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql sản phẩm. Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt đã thay đổi số lượng hàng tồn kho.

 • Thêm thẻ sản phẩm
 • Thêm sản phẩm vào bộ sưu tập
 • Thêm trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Tạo trường thông tin bổ sung sản phẩm
 • Tạo URL chuyển hướng
 • Xóa URL chuyển hướng
 • Ẩn sản phẩm
 • Đăng sản phẩm
 • Xóa sản phẩm khỏi bộ sưu tập
 • Xóa trường thông tin bổ sung sản phẩm
 • Xóa thẻ sản phẩm
 • Xóa trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Gửi email
 • Gửi yêu cầu HTTP

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc thêm sản phẩm vào bộ sưu tập khi sản phẩm được thêm vào cửa hàng

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, sản phẩm được thêm vào bộ sưu tập khi được thêm vào cửa hàng.

Đã hủy đơn hàng

Yếu tố kích hoạt đã hủy đơn hàng bắt đầu khi người dùng trong tổ chức của bạn hoặc ứng dụng bên thứ ba hủy một đơn hàng chưa thực hiện.

Những điều cần cân nhắc

Khác với xóa đơn hàng, khi hủy đơn hàng, đơn hàng đang thực hiện sẽ dừng lại. Nếu muốn biết quy trình làm việc bắt đầu khi xóa đơn hàng, hãy tham khảo yếu tố kích hoạt đã xóa đơn hàng. Tùy thuộc vào cài đặt hoàn tiền và trả về kho, việc hủy đơn hàng có thể tạo điều kiện bắt đầu quy trình làm việc sử dụng yếu tố kích hoạt đã tạo tiền hoàn lại hoặc đã tạo mặt hàng trong kho. Tránh tạo quy trình làm việc bắt đầu đồng thời bằng nhiều yếu tố kích hoạt vì có thể trả về kết quả không như mong đợi.

Thao tác

Việc sử dụng yếu tố kích hoạt đã hủy đơn hàng cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql đơn hàng. Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt đã hủy đơn hàng.

 • Thêm thẻ khách hàng
 • Thêm mục hàng cho đơn hàng
 • Thêm thẻ đơn hàng
 • Thêm trường thông tin bổ sung đơn hàng
 • Thêm trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Lưu trữ đơn hàng
 • Hủy đơn hàng
 • Thu hồi thanh toán
 • Tạo URL chuyển hướng
 • Xóa URL chuyển hướng
 • Đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán
 • Xóa thẻ khách hàng
 • Xóa thẻ đơn hàng
 • Xóa trường thông tin bổ sung đơn hàng
 • Xóa trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Yêu cầu thực hiện đơn hàng
 • Gửi email
 • Gửi yêu cầu HTTP
 • Hủy lưu trữ đơn hàng
 • Cập nhật ghi chú về khách hàng
  Theo mặc định, thao tác này thay thế nội dung ghi chú. Nếu muốn thêm nội dung vào ghi chú hiện có, trong trường Note (Ghi chú), nhập: {{customer.note}} The content that you want to add to the note.
 • Cập nhật ghi chú đơn hàng
  Theo mặc định, thao tác này thay thế nội dung ghi chú. Nếu muốn thêm nội dung vào ghi chú hiện có, trong trường Note (Ghi chú), nhập:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc lưu trữ đơn hàng khi đơn hàng bị hủy

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, đơn hàng được lưu trữ khi bị hủy.

Đã tạo đơn hàng

Yếu tố kích hoạt đã tạo đơn hàng bắt đầu khi khách hàng đặt hàng hoặc khi đơn hàng nháp được đánh dấu là đã thanh toán và chuyển đổi thành đơn hàng.

Thao tác

Việc sử dụng yếu tố kích hoạt đã tạo đơn hàng cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql đơn hàng. Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt đã tạo đơn hàng.

 • Thêm thẻ khách hàng
 • Thêm mục hàng cho đơn hàng
 • Thêm thẻ đơn hàng
 • Thêm trường thông tin bổ sung đơn hàng
 • Thêm trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Lưu trữ đơn hàng
 • Hủy đơn hàng
 • Thu hồi thanh toán
 • Tạo URL chuyển hướng
 • Xóa URL chuyển hướng
 • Đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán
 • Xóa thẻ khách hàng
 • Xóa thẻ đơn hàng
 • Xóa trường thông tin bổ sung đơn hàng
 • Xóa trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Yêu cầu thực hiện đơn hàng
 • Gửi email
 • Gửi yêu cầu HTTP
 • Hủy lưu trữ đơn hàng
 • Cập nhật ghi chú về khách hàng
  Theo mặc định, thao tác này thay thế nội dung ghi chú. Nếu muốn thêm nội dung vào ghi chú hiện có, trong trường Note (Ghi chú), nhập: {{customer.note}} The content that you want to add to the note.
 • Cập nhật ghi chú đơn hàng
  Theo mặc định, thao tác này thay thế nội dung ghi chú. Nếu muốn thêm nội dung vào ghi chú hiện có, trong trường Note (Ghi chú), nhập:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc cập nhật ghi chú về khách hàng khi đơn hàng được tạo

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, ghi chú về khách hàng được cập nhật khi khách hàng đó tạo đơn hàng mới.

Đã xóa đơn hàng

Yếu tố kích hoạt đã xóa đơn hàng bắt đầu khi người dùng trong tổ chức của bạn hoặc ứng dụng bên thứ ba xóa đơn hàng.

Những điều cần cân nhắc

Khác với hủy đơn hàng, khi xóa đơn hàng, đơn hàng sẽ bị xóa khỏi trang quản trị Shopify. Nếu muốn biết quy trình làm việc bắt đầu khi hủy đơn hàng, hãy tham khảo yếu tố kích hoạt đã xóa đơn hàng.

Thao tác

Việc sử dụng yếu tố kích hoạt đã xóa đơn hàng cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql đơn hàng. Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt đã xóa đơn hàng.

 • Tạo URL chuyển hướng
 • Xóa URL chuyển hướng
 • Gửi email
 • Gửi yêu cầu HTTP

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc gửi email khi đơn hàng bị xóa

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, email được gửi đi khi đơn hàng bị xóa.

Đã thực hiện đơn hàng

Yếu tố kích hoạt đã thực hiện đơn hàng bắt đầu khi tất cả mục hàng trong đơn hàng được thực hiện.

Những điều cần cân nhắc

Yếu tố kích hoạt này áp dụng cho cả đơn hàng được thực hiện tự động và thực hiện thủ công. Đơn hàng đã thực hiện một phần sẽ không bắt đầu quy trình làm việc sử dụng yếu tố kích hoạt đã thực hiện đơn hàng.

Thao tác

Việc sử dụng yếu tố kích hoạt đã thực hiện đơn hàng cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql đơn hàng. Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt đã thực hiện đơn hàng.

 • Thêm thẻ khách hàng
 • Thêm mục hàng cho đơn hàng
 • Thêm thẻ đơn hàng
 • Thêm trường thông tin bổ sung đơn hàng
 • Thêm trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Lưu trữ đơn hàng
 • Hủy đơn hàng
 • Thu hồi thanh toán
 • Tạo URL chuyển hướng
 • Xóa URL chuyển hướng
 • Đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán
 • Xóa thẻ khách hàng
 • Xóa thẻ đơn hàng
 • Xóa trường thông tin bổ sung đơn hàng
 • Xóa trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Yêu cầu thực hiện đơn hàng
 • Gửi email
 • Gửi yêu cầu HTTP
 • Hủy lưu trữ đơn hàng
 • Cập nhật ghi chú về khách hàng
  Theo mặc định, thao tác này thay thế nội dung ghi chú. Nếu muốn thêm nội dung vào ghi chú hiện có, trong trường Note (Ghi chú), nhập: {{customer.note}} The content that you want to add to the note.
 • Cập nhật ghi chú đơn hàng
  Theo mặc định, thao tác này thay thế nội dung ghi chú. Nếu muốn thêm nội dung vào ghi chú hiện có, trong trường Note (Ghi chú), nhập:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc lưu trữ đơn hàng khi đã hoàn tất

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, đơn hàng được lưu trữ khi đã được thực hiện.

Đã thanh toán đơn hàng

Yếu tố kích hoạt đơn hàng đã thanh toán đơn hàng bắt đầu khi trạng thái thanh toán của đơn hàng thay đổi thành đã thanh toán.

Đơn hàng ở trạng thái đã thanh toán sau khi khoản thanh toán được thu hồi bằng thẻ tín dụng hoặc khi đơn hàng sử dụng phương thức thanh toán thủ công được đánh dấu là đã thanh toán.

Những điều cần cân nhắc

Khoản tiền đã thanh toán một phần hoặc ủy quyền sẽ không bắt đầu quy trình làm việc sử dụng yếu tố kích hoạt đã thanh toán đơn hàng.

Thao tác

Việc sử dụng yếu tố kích hoạt đã thanh toán đơn hàng cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql đơn hàng. Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt đã thanh toán đơn hàng.

 • Thêm thẻ khách hàng
 • Thêm mục hàng cho đơn hàng
 • Thêm thẻ đơn hàng
 • Thêm trường thông tin bổ sung đơn hàng
 • Thêm trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Lưu trữ đơn hàng
 • Hủy đơn hàng
 • Thu hồi thanh toán
 • Tạo URL chuyển hướng
 • Xóa URL chuyển hướng
 • Đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán
 • Xóa thẻ khách hàng
 • Xóa thẻ đơn hàng
 • Xóa trường thông tin bổ sung đơn hàng
 • Xóa trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Yêu cầu thực hiện đơn hàng
 • Gửi email
 • Gửi yêu cầu HTTP
 • Hủy lưu trữ đơn hàng
 • Cập nhật ghi chú về khách hàng
  Theo mặc định, thao tác này thay thế nội dung ghi chú. Nếu muốn thêm nội dung vào ghi chú hiện có, trong trường Note (Ghi chú), nhập: {{customer.note}} The content that you want to add to the note.
 • Cập nhật ghi chú đơn hàng
  Theo mặc định, thao tác này thay thế nội dung ghi chú. Nếu muốn thêm nội dung vào ghi chú hiện có, trong trường Note (Ghi chú), nhập:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc thêm thẻ cho đơn hàng khi đơn hàng được thanh toán

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, thẻ được thêm vào đơn hàng khi đơn hàng được thanh toán.

Đã phân tích rủi ro đơn hàng

Yếu tố kích hoạt đã phân tích rủi ro đơn hàng bắt đầu khi quá trình phân tích gian lận của đơn hàng đã hoàn tất.

Những điều cần cân nhắc

Quá trình phân tích gian lận cần chút thời gian để xử lý nên quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt đã phân tích rủi ro đơn hàng sẽ không chạy ngay sau khi tạo đơn hàng.

Thao tác

Việc sử dụng yếu tố kích hoạt đã phân tích rủi ro đơn hàng cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql đơn hàng. Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt đã phân tích rủi ro đơn hàng.

 • Thêm thẻ khách hàng
 • Thêm mục hàng cho đơn hàng
 • Thêm thẻ đơn hàng
 • Thêm trường thông tin bổ sung đơn hàng
 • Thêm trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Lưu trữ đơn hàng
 • Hủy đơn hàng
 • Thu hồi thanh toán
 • Tạo URL chuyển hướng
 • Xóa URL chuyển hướng
 • Đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán
 • Xóa thẻ khách hàng
 • Xóa thẻ đơn hàng
 • Xóa trường thông tin bổ sung đơn hàng
 • Xóa trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Yêu cầu thực hiện đơn hàng
 • Gửi email
 • Gửi yêu cầu HTTP
 • Hủy lưu trữ đơn hàng
 • Cập nhật ghi chú về khách hàng
  Theo mặc định, thao tác này thay thế nội dung ghi chú. Nếu muốn thêm nội dung vào ghi chú hiện có, trong trường Note (Ghi chú), nhập: {{customer.note}} The content that you want to add to the note.
 • Cập nhật ghi chú đơn hàng
  Theo mặc định, thao tác này thay thế nội dung ghi chú. Nếu muốn thêm nội dung vào ghi chú hiện có, trong trường Note (Ghi chú), nhập:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc hủy đơn hàng nếu mức độ rủi ro cao

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, đơn hàng bị hủy nếu có mức độ rủi ro cao.

Đã tạo giao dịch đơn hàng

Yếu tố kích hoạt đã tạo giao dịch đơn hàng sẽ bắt đầu sau khi tạo giao dịch trên đơn hàng.

Thao tác

Việc sử dụng yếu tố kích hoạt đã tạo giao dịch đơn hàng cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql đơn hàng. Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt đã thanh toán đơn hàng.

 • Thêm thẻ khách hàng
 • Thêm mục hàng cho đơn hàng
 • Thêm thẻ đơn hàng
 • Thêm trường thông tin bổ sung đơn hàng
 • Thêm trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Lưu trữ đơn hàng
 • Hủy đơn hàng
 • Thu hồi thanh toán
 • Tạo URL chuyển hướng
 • Xóa URL chuyển hướng
 • Đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán
 • Xóa thẻ khách hàng
 • Xóa thẻ đơn hàng
 • Xóa trường thông tin bổ sung đơn hàng
 • Xóa trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Gửi email
 • Gửi yêu cầu HTTP
 • Hủy lưu trữ đơn hàng
 • Cập nhật ghi chú về khách hàng
  Theo mặc định, thao tác này thay thế nội dung ghi chú. Nếu muốn thêm nội dung vào ghi chú hiện có, trong trường Note (Ghi chú), nhập: {{customer.note}} The content that you want to add to the note.
 • Cập nhật ghi chú đơn hàng
  Theo mặc định, thao tác này thay thế nội dung ghi chú. Nếu muốn thêm nội dung vào ghi chú hiện có, trong trường Note (Ghi chú), nhập:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc gửi email sau khi có giao dịch đơn hàng được tạo

Trong quy trình làm việc mẫu này, email sẽ được gửi đi sau khi có giao dịch đơn hàng được tạo.

Đã tạo tiền hoàn lại

Yếu tố kích hoạt đã tạo tiền hoàn lại bắt đầu khi người dùng trong tổ chức của bạn hoặc ứng dụng bên thứ ba hoàn một phần hoặc toàn bộ tiền đơn hàng.

Những điều cần cân nhắc

Bạn không thể tạo đơn hàng trả lại sau khi hoàn tiền đơn hàng, vì vậy mọi thao tác cố gắng tạo đơn hàng trả lại sẽ không thành công. Không sử dụng thao tác tạo đơn hàng trả lại trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt đã tạo tiền hoàn lại.

Tùy thuộc vào cài đặt hoàn tiền và trả về kho, việc hoàn tiền đơn hàng có thể tạo điều kiện bắt đầu quy trình làm việc sử dụng yếu tố kích hoạt đã hủy đơn hàng hoặc đã tạo mặt hàng trong kho. Tránh tạo quy trình làm việc bắt đầu đồng thời bằng nhiều yếu tố kích hoạt vì có thể trả về kết quả không như mong muốn.

Thao tác

Việc sử dụng yếu tố kích hoạt đã tạo tiền hoàn lại cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql đơn hàng. Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt đã tạo tiền hoàn lại.

 • Thêm thẻ khách hàng
 • Xóa thẻ khách hàng
 • Cập nhật ghi chú về khách hàng
 • Thêm mục hàng cho đơn hàng
 • Thêm thẻ đơn hàng
 • Xóa thẻ đơn hàng
 • Cập nhật ghi chú đơn hàng
 • Lưu trữ đơn hàng
 • Hủy đơn hàng
 • Thu hồi thanh toán
 • Gửi yêu cầu thực hiện
 • Hủy lưu trữ đơn hàng
 • Gửi email
 • Tạo URL chuyển hướng
 • Xóa URL chuyển hướng
 • Gửi email
 • Gửi yêu cầu HTTP
 • Đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán
 • Thêm trường thông tin bổ sung đơn hàng
 • Thêm trường thông tin bổ sung cửa hàng

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc gửi email khi tiền hoàn lại được tạo

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, email được gửi đi khi tiền hoàn lại được tạo.

Đã xóa bộ sưu tập

Yếu tố kích hoạt đã xóa bộ sưu tập bắt đầu khi người dùng trong tổ chức của bạn hoặc ứng dụng bên thứ ba xóa bộ sưu tập khỏi trang quản trị Shopify.

Những điều cần cân nhắc

Bạn không thể khôi phục bộ sưu tập đã xóa, vì vậy bạn không thể tạo quy trình làm việc hoàn tác thao tác xóa.

Quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt đã xóa bộ sưu tập áp dụng cho cả bộ sưu tập thủ công lẫn tự động.

Thao tác

Việc sử dụng yếu tố kích hoạt đã xóa bộ sưu tập cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql bộ sưu tập. Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt đã xóa bộ sưu tập.

 • Tạo URL chuyển hướng
 • Xóa URL chuyển hướng
 • Gửi email
 • Gửi yêu cầu HTTP

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc gửi email khi bộ sưu tập bị xóa

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, email được gửi đi khi bộ sưu tập bị xóa.

Đã tạo bộ sưu tập

Yếu tố kích hoạt đã tạo bộ sưu tập bắt đầu khi người dùng trong tổ chức của bạn hoặc ứng dụng bên thứ ba tạo một bộ sưu tập trong trang quản trị Shopify.

Những điều cần cân nhắc

Quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt đã tạo bộ sưu tập áp dụng cho cả bộ sưu tập thủ công lẫn tự động.

Thao tác

Việc sử dụng yếu tố kích hoạt đã tạo bộ sưu tập cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql bộ sưu tập. Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt đã xóa bộ sưu tập.

 • Thêm trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Tạo trường thông tin bổ sung bộ sưu tập
 • Tạo URL chuyển hướng
 • Xóa URL chuyển hướng
 • Xóa trường thông tin bổ sung bộ sưu tập
 • Xóa trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Gửi email
 • Gửi yêu cầu HTTP

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc gửi email khi bộ sưu tập được tạo

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, email được gửi đi khi bộ sưu tập được tạo.

Đã thêm mẫu mã sản phẩm

Yếu tố kích hoạt đã thêm mẫu mã sản phẩm bắt đầu khi người dùng trong tổ chức của bạn hoặc ứng dụng bên thứ ba thêm mẫu mã vào một sản phẩm hiện có.

Những điều cần cân nhắc

Quy trình làm việc sử dụng yếu tố kích hoạt đã thêm mẫu mã sản phẩm bắt đầu khi có sản phẩm mới được thêm vào trang quản trị Shopify vì việc thêm sản phẩm mới sẽ tạo một mẫu mã mặc định duy nhất. Yếu tố kích hoạt này ảnh hưởng đến mẫu mã được tạo theo bất kỳ phương thức nào, ví dụ như thêm sản phẩm mới, tạo mẫu mã trong sản phẩm hiện có, sao chép mẫu mã hay thao tác hàng loạt.

Thao tác

Việc sử dụng yếu tố kích hoạt đã thêm mẫu mã sản phẩm cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql ProductVariant. Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt đã thêm mẫu mã sản phẩm.

 • Tạo URL chuyển hướng
 • Xóa URL chuyển hướng
 • Gửi email
 • Gửi yêu cầu HTTP

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc gửi email khi mẫu mã sản phẩm được thêm

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, email được gửi đi khi mẫu mã sản phẩm được thêm.

Đã xóa mẫu mã sản phẩm

Yếu tố kích hoạt đã xóa mẫu mã sản phẩm bắt đầu khi người dùng trong tổ chức của bạn hoặc ứng dụng bên thứ ba xóa mẫu mã của một sản phẩm.

Những điều cần cân nhắc

Khi tạo mẫu mã cho sản phẩm hiện có, mẫu mã mặc định duy nhất của sản phẩm sẽ bị xóa. Vì vậy, quy trình sử dụng yếu tố kích hoạt đã xóa mẫu mã sản phẩm sẽ bắt đầu khi có mẫu mã được thêm vào sản phẩm đã có trong trang quản trị Shopify. Yếu tố kích hoạt này ảnh hưởng đến mẫu mã bị xóa theo bất kỳ phương thức nào, ví dụ như xóa sản phẩm, xóa mẫu mã của sản phẩm hay thao tác hàng loạt.

Thao tác

Việc sử dụng yếu tố kích hoạt đã xóa mẫu mã sản phẩm cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql ProductVariant. Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt đã xóa mẫu mã sản phẩm.

 • Tạo URL chuyển hướng
 • Xóa URL chuyển hướng
 • Gửi email
 • Gửi yêu cầu HTTP

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc gửi email khi mẫu mã sản phẩm bị xóa

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, email được gửi đi khi mẫu mã sản phẩm bị xóa.

Đã tạo quá trình thực hiện đơn hàng

Yếu tố kích hoạt đã tạo quá trình thực hiện đơn hàng bắt đầu khi quá trình thực hiện đơn hàng mới được tạo.

Thao tác

Việc sử dụng yếu tố kích hoạt đã tạo quá trình thực hiện đơn hàng cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql quá trình thực hiện đơn hàng. Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt đã tạo quá trình thực hiện đơn hàng.

 • Thêm thẻ khách hàng
 • Thêm mục hàng cho đơn hàng
 • Thêm thẻ đơn hàng
 • Thêm trường thông tin bổ sung đơn hàng
 • Thêm trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Lưu trữ đơn hàng
 • Hủy đơn hàng
 • Thu hồi thanh toán
 • Tạo URL chuyển hướng
 • Xóa URL chuyển hướng
 • Đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán
 • Xóa thẻ khách hàng
 • Xóa thẻ đơn hàng
 • Xóa trường thông tin bổ sung đơn hàng
 • Xóa trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Yêu cầu thực hiện đơn hàng
 • Gửi email
 • Gửi yêu cầu HTTP
 • Hủy lưu trữ đơn hàng
 • Cập nhật ghi chú về khách hàng
  Theo mặc định, thao tác này thay thế nội dung ghi chú. Nếu muốn thêm nội dung vào ghi chú hiện có, trong trường Note (Ghi chú), nhập: {{customer.note}} The content that you want to add to the note.
 • Cập nhật ghi chú đơn hàng
  Theo mặc định, thao tác này thay thế nội dung ghi chú. Nếu muốn thêm nội dung vào ghi chú hiện có, trong trường Note (Ghi chú), nhập:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc thêm thẻ đơn hàng khi quá trình thực hiện đơn hàng được tạo

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, thẻ đơn hàng được thêm vào khi quá trình thực hiện đơn hàng được tạo.

Đã tạo sự kiện hoàn thành đơn hàng

Yếu tố kích hoạt đã tạo sự kiện thực hiện đơn hàng bắt đầu khi trạng thái thực hiện của đơn hàng hiện có thay đổi.

Những điều cần cân nhắc

Yếu tố kích hoạt đã tạo sự kiện thực hiện đơn hàng áp dụng cho thông tin cập nhật từ dịch vụ hoàn tất đơn hàng của bên thứ ba, ví dụ như đã lấy hàng, đang trung chuyển hoặc đã giao hàng. Sự kiện thực hiện thủ công không bắt đầu quy trình làm việc sử dụng yếu tố kích hoạt đã tạo sự kiện thực hiện đơn hàng. Nếu muốn biết quy trình thực hiện thủ công, hãy tham khảo yếu tố kích hoạt đã thực hiện đơn hàng.

Thao tác

Việc sử dụng yếu tố kích hoạt đã tạo sự kiện hoàn thành đơn hàng cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql FulfillmentEvent. Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt đã tạo sự kiện hoàn thành đơn hàng.

 • Thêm trường thông tin bổ sung đơn hàng
 • Thêm mục hàng cho đơn hàng
 • Thêm thẻ đơn hàng
 • Thêm trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Lưu trữ đơn hàng
 • Hủy đơn hàng
 • Thu hồi thanh toán
 • Tạo URL chuyển hướng
 • Xóa URL chuyển hướng
 • Đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán
 • Xóa trường thông tin bổ sung đơn hàng
 • Xóa thẻ đơn hàng
 • Xóa trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Yêu cầu thực hiện đơn hàng
 • Gửi email
 • Gửi yêu cầu HTTP
 • Hủy lưu trữ đơn hàng
 • Cập nhật ghi chú đơn hàng nháp
  Theo mặc định, thao tác này thay thế nội dung ghi chú. Nếu muốn thêm nội dung vào ghi chú hiện có, trong trường Note (Ghi chú), nhập:{{order.note}} The content that you want to add to the note.
 • Cập nhật ghi chú đơn hàng
  Theo mặc định, thao tác này thay thế nội dung ghi chú. Nếu muốn thêm nội dung vào ghi chú hiện có, trong trường Note (Ghi chú), nhập:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc gửi email khi trạng thái thực hiện là sẵn sàng lấy hàng

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, email được gửi đi khi trạng thái thực hiện là sẵn sàng lấy hàng.

Đã tạo mặt hàng trong kho

Yếu tố kích hoạt đã tạo mặt hàng trong kho bắt đầu khi mặt hàng trong kho đính kèm với mẫu mã sản phẩm được tạo.

Những điều cần cân nhắc

Yếu tố kích hoạt đã tạo mặt hàng trong kho bắt đầu dù có bật tính năng theo dõi hàng tồn kho đối với một mẫu mã sản phẩm cụ thể hay không, vì vậy, quy trình làm việc sử dụng yếu tố kích hoạt này bắt đầu bất cứ khi nào có thêm hàng trong kho, bao gồm cả việc tạo mẫu mã mới. Nếu muốn biết quy trình làm việc ảnh hưởng đến sản phẩm, hãy tham khảo yếu tố kích hoạt đã thay đổi số lượng hàng tồn kho.

Thao tác

Việc sử dụng yếu tố kích hoạt đã tạo mặt hàng trong kho cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql InventoryItem. Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt đã tạo mặt hàng trong kho.

 • Tạo URL chuyển hướng
 • Xóa URL chuyển hướng
 • Gửi email
 • Gửi yêu cầu HTTP

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc gửi email khi có mặt hàng trong kho không được theo dõi được tạo

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, email được gửi đi khi mặt hàng trong kho không được theo dõi được tạo.

Đã xóa mặt hàng trong kho

Yếu tố kích hoạt đã tạo mặt hàng trong kho bắt đầu khi xóa mặt hàng trong kho đính kèm với mẫu mã sản phẩm.

Những điều cần cân nhắc

Yếu tố kích hoạt đã tạo mặt hàng trong kho bắt đầu dù có bật tính năng theo dõi hàng tồn kho đối với một mẫu mã sản phẩm cụ thể hay không.

Thao tác

Việc sử dụng yếu tố kích hoạt đã xóa mặt hàng trong kho cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql InventoryItem. Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt đã xóa mặt hàng trong kho.

 • Tạo URL chuyển hướng
 • Xóa URL chuyển hướng
 • Gửi email
 • Gửi yêu cầu HTTP

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc gửi email khi mặt hàng trong kho bị xóa

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, email được gửi đi khi mặt hàng trong kho bị xóa.

Đã tạo giao dịch đấu thầu

Yếu tố kích hoạt đã tạo giao dịch đấu thầu bắt đầu khi có thao tác liên quan đến tiền như thanh toán hoặc hoàn tiền.

Thao tác

Việc sử dụng yếu tố kích hoạt đã tạo giao dịch đấu thầu cho phép thực hiện thao tác với đối tượng API Graphql TenderTransaction. Có thể sử dụng các thao tác sau trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt đã tạo giao dịch đấu thầu.

 • Thêm trường thông tin bổ sung đơn hàng
 • Thêm mục hàng cho đơn hàng
 • Thêm thẻ đơn hàng
 • Thêm trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Lưu trữ đơn hàng
 • Hủy đơn hàng
 • Thu hồi thanh toán
 • Tạo URL chuyển hướng
 • Xóa URL chuyển hướng
 • Đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán
 • Xóa trường thông tin bổ sung đơn hàng
 • Xóa thẻ đơn hàng
 • Xóa trường thông tin bổ sung cửa hàng
 • Yêu cầu thực hiện đơn hàng
 • Gửi email
 • Gửi yêu cầu HTTP
 • Hủy lưu trữ đơn hàng
 • Cập nhật ghi chú đơn hàng
  Theo mặc định, thao tác này thay thế nội dung ghi chú. Nếu muốn thêm nội dung vào ghi chú hiện có, trong trường Note (Ghi chú), nhập:{{order.note}} The content that you want to add to the note.

Ví dụ

Ví dụ về quy trình làm việc gửi email khi tạo giao dịch đấu thầu trị giá 10.000 USD trở lên

Trong ví dụ về quy trình làm việc này, email được gửi đi khi giao dịch đấu thầu trị giá 10.000 USD trở lên được tạo.

Điều kiện đặt hàng

Bạn có thể tạo quy trình làm việc có nhiều điều kiện, trong đó mỗi điều kiện có thể dẫn đến các thao tác khác nhau. Thứ tự của điều kiện có vai trò quan trọng. Điều kiện được kiểm tra từ trên xuống, và quá trình kiểm tra dừng sau khi điều kiện được đáp ứng.

Kết hợp điều kiện và thao tác

Bạn có thể kết hợp các điều kiện với nhau để tạo ra một điều kiện lớn. Khi kết hợp, tất cả các điều kiện phải được đáp ứng để đảm bảo điều kiện tổng thể là true. Nếu có bất kỳ điều kiện nào không được đáp ứng, điều kiện tổng thể sẽ là false. Trong ví dụ sau đây, khách hàng phải chấp nhận tài liệu tiếp thị và tổng giá trị của đơn hàng phải đáp ứng một ngưỡng nhất định.

Ví dụ về quy trình làm việc kiểm tra tổng số tiền đã chi tiêu của khách hàng và thêm thẻ

Tương tự, bạn có thể kết hợp các thao tác với nhau để chạy nhiều thao tác. Ví dụ trên đây sử dụng nhiều điều kiện để kiểm tra xem khách hàng có đủ điều kiện tham gia chương trình khách hàng thân thiết không dựa trên tổng số tiền khách hàng đã chi tiêu trong cửa hàng. Trong hình trên, các điều kiện sau đây được kiểm tra theo thứ tự xuất hiện.

 1. Nếu tổng giá trị lớn hơn 22 triệu đồng và khách hàng đồng ý nhận tài liệu tiếp thị, gắn cho họ thẻ khách hàng thân thiết Vàng.
 2. Nếu tổng giá trị ít hơn 22 triệu đồng nhưng nhiều hơn 11 triệu đồng và khách hàng đồng ý nhận tài liệu tiếp thị, gắn cho họ thẻ khách hàng thân thiết Bạc.
 3. Nếu khách hàng đã chi tiêu hơn 4.400.000 đồng và đồng ý nhận tài liệu tiếp thị, gắn cho họ thẻ khách hàng thân thiết Đồng.

Thao tác có thể gửi tin nhắn

Bạn có thể thêm thao tác vào bất kỳ quy trình làm việc nào để gửi tin nhắn cho chính bạn hoặc nhân viên của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí