Truy cập trang quản trị tổ chức Shopify

Bạn có thể truy cập trang quản trị tổ chức Shopify bằng cách đăng nhập vào cửa hàng trong tổ chức, sau đó, dùng menu điều hướng chung để truy cập và quản lý các thành phần trong tổ chức như người dùng và cửa hàng.

Nếu bạn có quyền truy cập cấp tổ chức, menu điều hướng chung sẽ hiển thị ở trạng thái thu gọn bên cạnh menu của cửa hàng. Khi bạn đặt con trỏ lên menu điều hướng chung, menu này sẽ mở rộng. Menu điều hướng chung cho phép bạn truy cập và quản lý các thành phần trong tổ chức như người dùng và cửa hàng.

Các mục menu khả dụng với mỗi người dùng tùy thuộc vào quyền truy cập công cụ và trang quản trị mà mỗi người dùng được cấp. Ngay cả khi người dùng có quyền truy cập vào cửa hàng, để có thể sử dụng menu điều hướng chung, ít nhất người dùng này phải được cấp quyền truy cập tổ chức.

Khi bạn đang trong trang quản trị tổ chức Shopify, menu điều hướng chung sẽ mở rộng. Khi bạn đang trong trang quản trị Shopify của cửa hàng, menu sẽ thu nhỏ.

Thay đổi mã nhận dạng cửa hàng trong menu điều hướng chung

Mã nhận dạng cửa hàng xuất hiện dưới dạng chữ viết tắt gồm hai chữ cái trong menu điều hướng chung. Theo mặc định, mã nhận dạng cửa hàng dựa trên chữ cái đầu hoặc các chữ cái đầu trong tên cửa hàng. Ví dụ:

  • Sơ mi Sơn - Sv
  • Áo sơ mi Sơn - SS
  • Kho áo sơ mi của Sơn - SD

Menu điều hướng chung thu nhỏ sẽ chỉ hiển thị mã nhận dạng của mỗi cửa hàng. Nếu có nhiều mã nhận dạng cửa hàng giống nhau, bạn có thể thay đổi sao cho dễ nhận dạng hơn. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi tên cửa hàng nội bộ sao cho cụ thể hơn tên cửa hàng bên ngoài. Việc thay đổi tên cửa hàng nội bộ sẽ không ảnh hưởng đến nội dung xuất hiện trên cửa hàng hoặc trong bất kỳ thông tin liên hệ nào với khách hàng.

Đối tác, người dùng và nhân viên cửa hàng sẽ sử dụng mã nhận dạng này để nhận dạng cửa hàng của bạn trong tổ chức. Hãy đảm bảo mã nhận dạng cửa hàng có ý nghĩa để những người dùng này có thể dễ dàng chọn cửa hàng.

Nếu bạn thay đổi tên nội bộ và/hoặc mã nhận dạng cửa hàng, giá trị mới phải là duy nhất. Bạn không thể sử dụng giá trị đã tồn tại trong tổ chức.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị tổ chức của Shopify, nhấp vào Cửa hàng.
  2. Nhấp vào cửa hàng có mã nhận dạng bạn muốn thay đổi.
  3. Trong mục Internal store name and identifier (Tên nội bộ và mã nhận dạng cửa hàng), nhấp vào Edit internal name and identifier (Chỉnh sửa tên nội bộ và mã nhận dạng).
  4. Nếu muốn chữ viết tắt lấy từ tên khác với tên thật của cửa hàng, nhấp vào Show custom name (Hiển thị tên tùy chỉnh) rồi nhập tên đại diện cho cửa hàng cụ thể này. Chỉ số mặc định dựa trên giá trị này.
  5. Nếu bạn muốn thay đổi mã nhận dạng, nhấp vào Show custom identifier (Hiển thị mã nhận dạng tùy chỉnh), sau đó nhập tối đa ba ký tự Latin hoặc UTF-8.
  6. Nhấp vào Save (Lưu).

Menu điều hướng chung sẽ hiển thị mã nhận dạng mới. Nếu đã thay đổi cả tên nội bộ của cửa hàng, menu cũng sẽ hiển thị tên nội bộ mới.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí