Quản lý bảo mật người dùng cho tổ chức

Trong mục Người dùng > Bảo mật trong trang quản trị tổ chức Shopify, bạn có thể quản lý những gì người dùng có thể thực hiện trong tổ chức. Quản lý bảo mật bao gồm những tác vụ sau:

  • Yêu cầu người dùng đăng nhập bằng xác thực hai bước.
  • Thêm hoặc xóa miền đã xác minh.
  • Thiết lập xác thực SAML cho người dùng.
  • Chọn mức thực thi SAML bạn muốn.
  • Đặt lại xác thực hai bước cho người dùng.
  • Tạo token API để thêm hoặc xóa người dùng qua nhà cung cấp danh tính của bạn với SCIM.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí