Quản lý người dùng SCIM cho tổ chức

Sau khi đã thiết lập xác thực SAML cho tổ chức, bạn có thể tạo token API SCIM.

Features (Tính năng)

Việc cung cấp token API SCIM cho nhà cung cấp dịch vụ danh tính cho phép bạn thực hiện những thao tác sau qua nhà cung cấp danh tính:

 • Tạo người dùng
 • Hủy kích hoạt người dùng

Yêu cầu

Trước khi thiết lập quản lý người dùng SCIM, bạn cần xác minh miền và tạo cấu hình SAML. Bạn chỉ có thể quản lý người dùng được liên kết với miền đã xác minh.

Định cấu hình quản lý người dùng SCIM

 1. Trong trang quản trị tổ chức Shopify, truy cập Users (Người dùng) > Security (Bảo mật).
 2. Trong mục Tích hợp SCIM, nhấp vào Tạo token API.
 3. Nhấp vào Copy (Sao chép) để sao chép token đã tạo vào bảng nhớ tạm.
 4. Cung cấp token cho nhà cung cấp dịch vụ danh tính của bạn. Nếu bạn sử dụng Okta làm nhà cung cấp dịch vụ danh tính, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Mở ứng dụng Shopify Plus.
  2. Nhấp vào tab Sign On (Đăng nhập).
   1. Đặt Application username format (Định dạng tên người dùng ứng dụng) thành Email.
   2. Nhấp vào Save (Lưu).
  3. Nhấp vào tab Provisioning (Cung cấp).
   1. Nhấp vào Configure API Integration (Định cấu hình tích hợp API).
   2. Chọn Enable API integration (Bật tích hợp API) rồi dán token API vào trường được cung cấp.
   3. Nhấp vào Test API Credentials (Kiểm tra thông tin xác thực API). Nếu bạn gặp phải lỗi, đảm bảo rằng bạn đã sao chép chính xác token API từ trang quản trị Shopify Plus của bạn. Nếu bạn tiếp tục gặp lỗi, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify Plus.
   4. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi thêm token API vào nhà cung cấp dịch vụ danh tính, bạn có thể thêm hoặc xóa người dùng qua dịch vụ này. Tùy thuộc vào trạng thái của người dùng đó trong Shopify và nhà cung cấp dịch vụ danh tính, việc này có thể thay đổi cách người dùng đăng nhập vào Shopify.

Ảnh hưởng của việc tạo người dùng trong nhà cung cấp dịch vụ danh tính
Trạng thái người dùng Ảnh hưởng trong Shopify
Người dùng đã tồn tại trong tổ chức của bạn Nếu bạn thêm người dùng vào nhà cung cấp dịch vụ danh tính, người dùng bắt buộc phải đăng nhập bằng xác thực SAML nếu tất cả những mục dưới đây là đúng:

 • người dùng đã tồn tại trong tổ chức
 • bạn sử dụng thực thi Người dùng cụ thể
Tác động của việc xóa quyền truy cập của người dùng qua nhà cung cấp dịch vụ định danh phụ thuộc vào trạng thái người dùng. Nếu bạn xóa quyền truy cập vào Shopify của người dùng đang hoạt động thông qua nhà cung cấp dịch vụ định danh, người dùng này sẽ bị đình chỉ trong tổ chức của bạn. Nếu bạn gỡ quyền truy cập của người dùng ở trạng thái đang chờ xử lỷ, người dùng sẽ bị xóa khỏi tổ chức của bạn. Nếu bạn xóa vĩnh viễn người dùng thông qua nhà cung cấp dịch vụ định danh thì người dùng này có thể bị xóa khỏi tổ chức của bạn, tùy thuộc vào thiết lập của nhà cung cấp dịch vụ định danh.
Người dùng tồn tại trong Shopify có quyền truy cập vào trang quản trị tổ chức, nhưng không thể truy cập vào tổ chức của bạn Nếu bạn thêm người dùng vào nhà cung cấp dịch vụ danh tính, người dùng sẽ được thêm vào tổ chức của bạn và bắt buộc phải đăng nhập bằng xác thực SAML nếu tất cả những mục dưới đây là đúng:

 • người dùng đã tồn tại trong Shopify
 • người dùng có quyền truy cập vào trang quản trị tổ chức Shopify đối với tổ chức khác
 • người dùng không tồn tại trong tổ chức của bạn
 • bạn sử dụng thực thi Required (Bắt buộc) hoặc Specific users (Người dùng cụ thể)
Người dùng không tồn tại trong Shopify Nếu bạn thêm người dùng vào nhà cung cấp dịch vụ danh tính, người dùng sẽ được thêm vào tổ chức của bạn và bắt buộc phải đăng nhập bằng xác thực SAML nếu tất cả những mục dưới đây là đúng:

 • người dùng không tồn tại trong Shopify
 • bạn sử dụng thực thi Required (Bắt buộc) hoặc Specific users (Người dùng cụ thể)
Khi đăng nhập vào trang quản trị tổ chức Shopify lần đầu tiên, người dùng phải thực hiện việc này qua nhà cung cấp danh tính, không phải qua trang đăng nhập Shopify.

Khi bạn thêm người dùng mới sau khi thêm token này, qua nhà cung cấp dịch vụ định danh hoặc quản trị viên của tổ chức, người dùng mới được đặt thành trạng thái đang chờ xử lý. Nếu bắt buộc đăng nhập bằng SAML, người dùng sẽ duy trì trạng thái đang chờ xử lý cho đến khi đăng nhập qua nhà cung cấp dịch vụ định danh.

Xóa tích hợp SCIM

Nếu không yêu cầu tích hợp SCIM nữa, bạn có thể xóa tích hợp này đi. Thao tác này không thể hoàn tác. Nếu cần kích hoạt lại tích hợp, bạn cần tạo token API mới.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị tổ chức Shopify, truy cập Users (Người dùng) > Security (Bảo mật).
 2. Trong mục SCIM integration (tích hợp SCIM), nhấp vào ... bên cạnh token API.
 3. Nhấp vào Delete token (Xóa token).

Hạn chế

Không thể xóa chủ cửa hàng và chủ sở hữu tổ chức qua nhà cung cấp dịch vụ danh tính. Phải chuyển cả hai loại quyền sở hữu này để có thể xóa người dùng. Nếu cần thay đổi chủ cửa hàng, bạn có thể thực hiện trong trang quản trị Shopify. Nếu bạn cần thay đổi chủ sở hữu tổ chức, liên hệ với bộ phận hỗ trợ Shopify Plus.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí