Quản lý cửa hàng trong trang quản trị tổ chức Shopify

Ở mục Cửa hàng trong trang quản trị Shopify của tổ chức, bạn có thể quản lý tất cả các cửa hàng trong tổ chức. Để truy cập vào trang Cửa hàng, bạn cần có quyền truy cập cấp tổ chức Quản lý cửa hàng.

Quản lý cửa hàng bao gồm các tác vụ sau:

  • Tạo cửa hàng mới.
  • Xem lại danh sách cửa hàng và trạng thái của cửa hàng.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí