Quản lý người dùng trong trang quản trị tổ chức Shopify

Quản lý những hoạt động mà người dùng có thể thực hiện trong tổ chức trong mục Người dùng trên trang quản trị tổ chức trên Shopify. Quản lý người dùng bao gồm các tác vụ sau:

  • Thêm, tạm ngưng hoặc xóa người dùng.
  • Tạo và chỉ định vai trò người dùng.
  • Thực hiện thay đổi ảnh hưởng đến cửa hàng cụ thể.
  • Thực hiện thay đổi trong toàn tổ chức có thể ảnh hưởng đến tất cả cửa hàng.
  • Thay đổi yêu cầu bảo mật của tổ chức.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí