Quyền truy cập công cụ và trang quản trị đối với trang quản trị tổ chức Shopify

Có hai loại quyền truy cập ở cấp tổ chức: quyền truy cập công cụ và quyền truy cập trang quản trị. Quyền truy cập công cụ và trang quản trị cho phép người dùng thực hiện thay đổi đối với tất cả cửa hàng trong tổ chức, bao gồm cửa hàng nơi người dùng không có quyền ở cấp cửa hàng.

Ví dụ: Nếu có bốn cửa hàng trong tổ chức, bạn có thể cấp cho người dùng quyền truy cập Flow và quyền truy cập vào duy nhất một trong bốn cửa hàng. Trong trường hợp này, người dùng đó có thể tạo và chỉnh sửa các quy trình làm việc cho cả bốn cửa hàng, không chỉ cho cửa hàng mà người dùng có quyền truy cập.

Quyền truy cập công cụ và trang quản trị khác với quyền trong cửa hàng. Một số quyền truy cập cho phép người dùng thực hiện những thao tác không thể làm được trong trang quản trị Shopify của cửa hàng như tạo cửa hàng mới. Những quyền truy cập khác cho phép người dùng thực hiện thao tác mà thường chỉ chủ cửa hàng mới có thể thực hiện, chẳng hạn như cấp cho người dùng quyền truy cập vào một cửa hàng.

Mô tả quyền truy cập công cụ trong trang quản trị tổ chức Shopify

Bảng dưới đây mô tả các quyền truy cập công cụ khác nhau.

Mô tả quyền truy cập vào công cụ cấp tổ chức
Quyền truy cập công cụ Mô tả
Tổng quan

Cho phép người dùng xem dữ liệu về doanh số và đơn hàng. Người dùng có quyền truy cập này có thể thực hiện các tác vụ sau:

 • Xem dữ liệu về doanh số và đơn hàng của tất cả cửa hàng trong tổ chức.
 • Xem dữ liệu về doanh số và đơn hàng của cửa hàng cụ thể.
 • Truy cập báo cáo chi tiết trong trang quản trị Shopify của cửa hàng.

Người dùng có quyền truy cập này có thể xem dữ liệu trên trang Overview (Tổng quan) của tất cả các cửa hàng trong tổ chức mà không có quyền truy cập vào cửa hàng cụ thể. Để xem báo cáo chi tiết trong trang quản trị Shopify của cửa hàng, người dùng phải có quyền truy cập vào Reports (Báo cáo) của cửa hàng đó.

Flow

Cho phép người dùng quản lý các quy trình làm việc trong tất cả cửa hàng. Người dùng có quyền truy cập này có thể thực hiện các tác vụ sau:

 • Tạo và xóa quy trình làm việc.
 • Bật và tắt quy trình làm việc.
 • Sao chép quy trình làm việc sang cửa hàng khác.

Mô tả quyền truy cập quản trị trong trang quản trị tổ chức Shopify

Bảng dưới đây mô tả các quyền truy cập quản trị khác nhau.

Mô tả quyền truy cập trang quản trị cấp tổ chức
Quyền truy cập trang quản trị Mô tả
Quản lý người dùng

Cho phép người dùng quản lý người dùng khác trong tổ chức. Người dùng có quyền truy cập này có thể thực hiện các tác vụ sau:

 • Thêm và xóa người dùng.
 • Tạo và quản lý vai trò cũng như chỉ định vai trò cho người dùng.
 • Tạm ngưng và kích hoạt lại người dùng.
 • Trao và hủy quyền truy cập cấp tổ chức, bao gồm Quản lý người dùng.
 • Cấp và xóa quyền truy cập vào cửa hàng và thiết lập quyền trong cửa hàng của người dùng.
 • Yêu cầu người dùng sử dụng xác thực hai bước.
 • Xác minh miền cho tổ chức.
 • Đặt lại xác thực hai bước cho một người dùng.

Quyền truy cập Quản lý người dùng không cho phép người dùng thay đổi chủ cửa hàng. Chỉ chủ cửa hàng mới có thể chuyển quyền sở hữu và chỉ có thể chuyển quyền sở hữu trong cửa hàng.

Chủ sở hữu tổ chức được mặc định cấp quyền truy cập Quản lý người dùng. Bạn không thể xóa quyền truy cập này khỏi chủ sở hữu tổ chức.

Quản lý cửa hàng

Cho phép người dùng quản lý các cửa hàng trong tổ chức. Người dùng có quyền truy cập này có thể tạo cửa hàng mới và phê duyệt bất kỳ khoản phí gói bổ sung nào cần thiết cho cửa hàng. Ví dụ: Nếu bạn tạo cửa hàng không thuộc phạm vi hợp đồng, người dùng có quyền truy cập Quản lý cửa hàng có thể phê duyệt khoản phí cho cửa hàng mới.

Quyền truy cập này không cho phép người dùng phê duyệt các khoản phí sau:

 • phí hợp đồng
 • phí ứng dụng

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí