Thêm người dùng vào trang quản trị tổ chức Shopify

Thêm người dùng vào tổ chức bằng cách gửi lời mời tới họ.

Cấp cho người dùng quyền truy cập tổ chức và cửa hàng

Khi thêm người dùng vào tổ chức, bạn có thể cấp quyền truy cập cấp tổ chức. Nếu muốn cho phép người dùng đăng nhập vào cửa hàng và thực hiện thay đổi đối với cửa hàng, bạn cần cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào cửa hàng và quyền cần thiết để thực hiện các tác vụ trong cửa hàng.

Bạn có thể chọn quản lý quyền truy cập tổ chức và quyền trong cửa hàng dành cho người dùng bằng cách chỉ định vai trò cho họ. Nếu muốn sử dụng vai trò, hãy đảm bảo rằng bạn đã tạo các vai trò cần thiết trước khi thêm người dùng.

Nếu bạn cho phép người dùng truy cập vào một cửa hàng từ trang quản trị tổ chức Shopify, nhân viên sẽ được thêm vào cửa hàng đó. Tuy nhiên, người dùng được mời từ trang quản trị tổ chức Shopify sẽ không hiển thị trong trang quản trị Shopify của cửa hàng cho đến khi họ chấp nhận lời mời tạo tài khoản.

Nếu tạo nhân viên từ trang quản trị Shopify của cửa hàng, bạn có thể quản lý những người dùng này trong trang quản trị tổ chức Shopify. Người dùng được mời trực tiếp từ cửa hàng sẽ hiển thị dưới dạng nhiều người dùng riêng trong danh sách Người dùng cho đến khi chấp nhận lời mời. Sau khi người dùng chấp nhận, các mục nhập người dùng của họ được kết hợp thành một người dùng trong danh sách Người dùng.

Những điều cần cân nhắc đối với xác thực hai bước

Theo mặc định, người dùng bắt buộc phải bật tính năng xác thực hai bước cho tài khoản. Trong trường hợp này, người dùng được nhắc thiết lập xác thực hai bước khi đăng nhập. Bạn có thể thay đổi thành không bắt buộc xác thực hai bước đối với người dùng hiện tại.

Việc thay đổi cài đặt xác thực hai bước từ không bắt buộc sang bắt buộc sẽ đăng xuất người dùng ra khỏi Shopify. Trước khi thực hiện thay đổi này, đảm bảo rằng người dùng đang không thực hiện tác vụ nào.

Sau khi bạn gỡ bỏ yêu cầu xác thực hai bước đối với người dùng hiện tại, cài đặt xác thực của người dùng không được tự động cập nhật. Trong trường hợp này, người dùng phải thay đổi cài đặt bảo mật đối với tài khoản của mình. Khi chưa tắt tính năng xác thực hai bước trong phần cài đặt bảo mật của mình, người dùng vẫn sẽ được nhắc hoàn tất thiết lập xác thực hai bước cho mọi cửa hàng họ là nhân viên, dù cửa hàng có thuộc tổ chức của bạn hay không.

Thêm người dùng vào trang quản trị tổ chức Shopify

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị tổ chức Shopify, nhấp vào Users (Người dùng).
 2. Nhấp vào Add user (Thêm người dùng).
 3. Nhập địa chỉ email của người dùng bạn muốn thêm.
 4. Trong mục Access and permissions (Quyền truy cập và quyền), hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để cấp quyền truy cập bằng vai trò, nhấp vào Assign role (Chỉ định vai trò), rồi chọn một vai trò.
  • Để cấp quyền truy cập không cần dùng vai trò, chọn Select custom access (Chọn quyền truy cập tùy chỉnh) rồi thêm quyền truy cập cấp tổ chức và cấp cửa hàng.
 5. Không bắt buộc: Để thay đổi xác thực hai bước sang không bắt buộc, thực hiện như sau:

  1. Trong mục Security (Bảo mật), nhấp vào Change setting (Thay đổi cài đặt).
  2. Chọn Two-step authentication is not required (Không yêu cầu xác thực hai bước).
  3. Nhấp vào Save (Lưu).
 6. Nhấp vào Send invite (Gửi lời mời).

Người dùng mới hiện đã hiển thị trong danh sách người dùng với trạng thái Đang chờ xử lý. Sau khi người dùng chấp nhận lời mời, trạng thái thay đổi thành Đang hoạt động.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí